הקדמה:

עולה חדש/ה זכאי/ת לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד העלייה לארץ
שווי ההטבה נע בין 654 ש"ח לחודש ל-218 ש"ח לחודש (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי)
אם שנת המס הסתיימה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד ל-6 שנים רטרואקטיבית
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

עולות ועולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד עלייתם לארץ.

 • נכון לשנת 2021, ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח וערכה החודשי הוא 218 ש"ח.
 • שיעורי ההטבה (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי כפי שמפורט בהמשך):
  • במשך 18 החודשים הראשונים מאז עלייתו זכאי העולה ל-1/4 נקודות זיכוי (כלומר בממוצע 54.5 ש"ח לכל חודש).
  • במשך 12 החודשים הבאים זכאי העולה ל-1/6 נקודות זיכוי (כלומר בממוצע כ-36.33 ש"ח לכל חודש).
  • במשך 12 החודשים הנותרים זכאי העולה ל-1/12 נקודת זיכוי (כלומר בממוצע כ-18.17 ש"ח לכל חודש).
 • מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה, כלומר אם במשך 42 החודשים לא היתה לעולה הכנסה, הוא לא יוכל עוד לנצל את ההטבה.
 • לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני, כלומר עולה שעלה לארץ והתגייס לצה"ל או החל ללמוד במוסד על תיכוני לפני שהשלים 42 חודשים בארץ, יוכל ליהנות מההטבה לאחר שחרורו מצה"ל או לאחר סיום לימודיו. אם ניצל חלק מההטבה לפני הגיוס או לפני תחילת הלימודים, יהא העולה זכאי לאחר השחרור או סיום הלימודים ליתרת ההטבה שטרם ניצל.

אופן חישוב ההטבה

 • ההטבה ניתנת לפי מספר החודשים ממועד העלייה, כאשר בפועל הזיכוי ניתן לכל שנת מס - עבור כל שנת מס ייבדק הוותק של העובד בכל אחד מחודשי אותה שנה, וסך כל נקודות הזיכוי שמגיעות לו עבור כל אחד מהחודשים יחוברו ויהוו את גובה הזיכוי השנתי שיינתן לו.
 • אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מהשנה שבו עבד.
דוגמה
 • עולה שעלה ב-01.09.2010 זכאי בשנת המס 2010 ל-1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מיום עלייתו, כלומר באותה שנה הוא יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת (1/4 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-4 החודשים: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • אם העולה החל לעבוד רק ב-01.12.2010, כלומר עבד חודש אחד בלבד בשנת המס, יוכל לקבל את מלוא נקודת הזיכוי ממס הכנסה באותו חודש.
 • בשנת 2011 יהא זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי בגין כל אחד מחודשי השנה (סה"כ 3 נקודות זיכוי עבור 12 חודשים). העולה יוכל לנצל את מלוא 3 הנקודות בשנת המס גם אם לא עבד בחלק מהשנה.
 • בשנת המס 2012 יהא זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 16 מתוך 18 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה), ו-1/6 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2012 ל-2.167 נקודות זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2013 יהיה זכאי ל-1/6 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה) ו-1/12 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2012 ל-1.167 נקודת זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2014 יהיה זכאי ל-1/12 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה). סה"כ יהיה זכאי באותה שנה ל-1/6 נקודת זיכוי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד.
 • נקודות הזיכוי ניתנות לעולה בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לו בגין היותו תושב ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים