הקדמה:

עולה חדש/ה זכאי/ת לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד העלייה לארץ
שווי ההטבה נע בין 669 ₪ ל-223 ₪ בממוצע לחודש (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי)
אם שנת המס הסתיימה ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד ל-6 שנים רטרואקטיבית


עולות ועולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד עלייתם לארץ.

 • נכון לשנת 2022, ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,676 ₪ וערכה החודשי הוא 223 ₪.
 • שיעורי ההטבה (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי כפי שמפורט בהמשך):
  • במשך כל אחד מ-18 החודשים הראשונים מאז עלייתם זכאים העולים ל-1/4 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 669 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הבאים זכאים העולים ל-1/6 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 446 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הנותרים זכאים העולים ל-1/12 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 223 ₪ לכל חודש).
 • מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה, כלומר אם במשך 42 החודשים לא הייתה לעולה הכנסה, לא יהיה ניתן לנצל יותר את ההטבה.
 • לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני, כלומר מי שעלו לארץ והתגייסו לצה"ל או החלו ללמוד במוסד על תיכוני לפני שהשלימו 42 חודשים בארץ, יוכלו ליהנות מההטבה לאחר שחרורם מצה"ל או לאחר סיום לימודיהם. אם ניצלו חלק מההטבה לפני הגיוס או לפני תחילת הלימודים, הם יהיו זכאים לאחר השחרור או סיום הלימודים ליתרת ההטבה שטרם ניצלו.

אופן חישוב ההטבה

 • ההטבה ניתנת לפי מספר החודשים ממועד העלייה, כאשר בפועל הזיכוי ניתן לכל שנת מס - עבור כל שנת מס ייבדק הוותק של העובד בכל אחד מחודשי אותה שנה, וסך כל נקודות הזיכוי שמגיעות לו עבור כל אחד מהחודשים יחוברו ויהוו את גובה הזיכוי השנתי שיינתן לו.
 • אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מהשנה שבו עבד.
דוגמה
 • עולה שעלה ב-01.09.2010 זכאי בשנת המס 2010 ל-1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מיום עלייתו, כלומר באותה שנה הוא יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת (1/4 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-4 החודשים: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • אם העולה החל לעבוד רק ב-01.12.2010, כלומר עבד חודש אחד בלבד בשנת המס, יוכל לקבל את מלוא נקודת הזיכוי ממס הכנסה באותו חודש.
 • בשנת 2011 יהא זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי בגין כל אחד מחודשי השנה (סה"כ 3 נקודות זיכוי עבור 12 חודשים). העולה יוכל לנצל את מלוא 3 הנקודות בשנת המס גם אם לא עבד בחלק מהשנה.
 • בשנת המס 2012 יהא זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 16 מתוך 18 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה), ו-1/6 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2012 ל-2.167 נקודות זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2013 יהיה זכאי ל-1/6 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה) ו-1/12 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2012 ל-1.167 נקודת זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2014 יהיה זכאי ל-1/12 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה). סה"כ יהיה זכאי באותה שנה ל-1/6 נקודת זיכוי.

מי זכאי?

טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס (ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית)

תהליך מימוש הזכות

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,028 ₪ (3 כפול 2,676 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,028 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

 • נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד.
 • נקודות הזיכוי ניתנות לעולים בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות להם על היותם תושבי ישראל.
 • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים