במקרה של פרידה בין בני זוג המתגוררים בדירה של הדיור הציבורי, אחד מהם יוכל להמשיך להחזיק בדירה
למידע נוסף ראו במדריך לקבלת סיוע בדיור הציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון


במקרה של פרידה בין בני זוג, עקב גירושין או הליכי גירושין, אחד מבני הזוג יוכל להמשיך להחזיק בדירה בהתאם לכללים שיפורטו להלן.

מי זכאי?

 • ככלל, יהיה זכאי להישאר בדירה בן הזוג שבהתאם להחלטה שיפוטית רוב הילדים נמצאים בהחזקתו.
 • אם לבני הזוג אין ילדים, המקרה יועבר להחלטת ועדה מיוחדת.

בן זוג עם מוגבלות

 • בן זוג הזכאי לדיור ציבורי בשל מוגבלות, והדירה מתאימה למוגבלותו, יהיה רשאי להישאר בדירה בכל מקרה, גם אם רוב הילדים אינם בהחזקתו.
 • לבן הזוג השני, אם רוב הילדים בהחזקתו, או אם אין לבני הזוג ילדים, תינתן עדיפות עליונה בתור הממתינים לקבלת דיור ציבורי, אם היה זכאי בעצמו לדירה ציבורית לפי הכללים.
 • אם בן הזוג אינו זכאי בעצמו לדירה ציבורית לפי הכללים, הוא יהיה זכאי לסיוע כספי בשכר דירה בשיעור הניתן לממתינים לדיור ציבורי, למשך שנה ממועד עזיבתו את הדירה הציבורית. לאחר מכן הוא יהיה זכאי לתשלום בשיעור של 75% מסכום הסיוע למשך שנה נוספת.

ילד עם מוגבלות

 • בן זוג שבהחזקתו, על-פי החלטה שיפוטית, ילד רתוק לכיסא גלגלים או למיטה (עם אישור על כך ממשרד הבריאות), והדירה מתאימה למוגבלותו של הילד, יהיה זכאי להישאר בדירה, גם אם רוב הילדים אינם בהחזקתו.
 • לבן הזוג השני, אם רוב הילדים בהחזקתו, תינתן עדיפות עליונה בתור הממתינים לקבלת דיור ציבורי, בתנאי שהיה זכאי בעצמו לדירה ציבורית לפי הכללים.
 • אם בן הזוג אינו זכאי בעצמו לדירה ציבורית לפי הכללים, הוא יהיה זכאי לסיוע כספי בשכר דירה בשיעור הניתן לממתינים לדיור ציבורי, למשך שנה ממועד עזיבתו עם הילדים את הדירה הציבורית. לאחר מכן הוא יהיה זכאי לתשלום בשיעור של 75% מסכום הסיוע למשך שנה נוספת.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר הפרידה, בן הזוג רשאי לפנות למשרד הבינוי והשיכון באמצעות החברה המאכלסת ולהגיש בקשה לקבלת זכות השכירות בדירה הציבורית.
 • מגיש הבקשה יצרף לבקשתו מסמך המעיד על הפרידה ומסמכים נוספים, הרלוונטיים לכל מקרה- החלטה שיפוטית לגבי החזקת הילדים, אישור משרד הבריאות לגבי בן משפחה רתוק לכיסא גלגלים או למיטה וכל מסמך אחר הנוגע לבקשה.
 • משרד הבינוי והשיכון יעביר לבן הזוג השני העתק מהבקשה, לא יאוחר מ-10 ימים מהמועד שהוגשה, ויודיע לו על זכותו להגיב לבקשה בתוך 21 ימים מהמועד שבו קיבל את הבקשה (המשרד רשאי להאריך מועד זה בזמן סביר, לבקשת בן הזוג השני).
 • לאחר שהמשרד ידון בבקשה, הוא יפעל באחת מהדרכים הבאות:
  • יקבל את הבקשה
  • ידחה את הבקשה
  • יעביר את הבקשה להחלטת הוועדה המיוחדת (במקרים שבהם נדרש דיון בוועדה)
 • החלטת המשרד תינתן בתוך 21 ימים ממועד קבלת תגובת בן הזוג השני לבקשה, או מהמועד האחרון למתן תגובה, לפי המוקדם מביניהם.
 • העתק מההחלטה המנומקת של המשרד (כולל העברת ההחלטה לוועדה) יישלח לשני בני הזוג.
 • אם לאחר שנקבעה ההחלטה לגבי הבקשה, ניתנה החלטה שיפוטית המשנה את הסדרי החזקת הילדים, רשאי כל אחד מבני הזוג לפנות למשרד הבינוי והשיכון בבקשה לשינוי ההחלטה לגבי הזכאות למגורים בדירה.

ועדה מיוחדת

 • במקרים שונים הזכאות תיקבע על-ידי ועדה מיוחדת, המורכבת מנציג משרד הבינוי והשיכון (יושב ראש הוועדה), נציג משרד הרווחה והביטחון החברתי ונציג הציבור שהוא מומחה בתחום השירותים החברתיים, שימונה על-ידי שר המשפטים.
 • מקרים שהוועדה תדון ותקבע לגביהם:
  • מקרה שבו אין לבני הזוג ילדים. הוועדה תשקול, בין השאר, את גילו, הכנסתו, הכשרתו המקצועית, מצב בריאותו ותפקודו של כל אחד מבני הזוג.
  • מקרה שבו לאחד מבני הזוג ילד שגילו בין 18 שנים ל-21 שנים, והוספתו למניין הילדים שבהחזקת ההורה עשויה לשנות את הקביעה מיהו בן הזוג שרוב הילדים בהחזקתו.
  • מקרים שבהם אחד מבני הזוג הוא עם מוגבלות, או ישנו ילד עם מוגבלות, או ישנו ילד עם מוגבלות שגילו מעל 18 שנים והוא סמוך על שולחנו של ההורה.

ערעור

 • בן זוג הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המשרד בעניין זכותו לשכירות בדירה הציבורית, רשאי להגיש השגה בכתב על החלטת המשרד לוועדה המיוחדת בתוך 30 ימים ממועד קבלת העתק ההחלטה.
 • הוועדה המיוחדת תעביר, בתוך 10 ימים לכל המאוחר, העתק מההשגה לבן הזוג השני ותודיע לו על זכותו להגיב להשגה בתוך 14 ימים מהמועד שקיבל את ההשגה.

חשוב לדעת

 • הזכאות לדיור ציבורי תבוטל במקרים הבאים:
  • בבעלות הדייר ישנה דירה או חלק מדירה שלא דווחה בטרם קבלת הזכאות.
  • הדייר הפך לבעלים של דירה או חלק מדירה לאחר קביעת הזכאות ולא דווח על-כך.
  • הדייר הוא בר רשות (בעל זכות) בהתיישבות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים