פלסטינים תושבי איו"ש ורצועת עזה שמתגוררים בישראל מכוח איחוד משפחות, יכולים להגיש בקשה להיתר נהיגה ברכב ישראלי
ההיתר יינתן לתקופה של עד שנה וניתן לבקש להאריכו
מבקש שאין לו רישיון נהיגה בתוקף במועד הגשת הבקשה, יצטרך להוציא רישיון נהיגה
לפרטים נוספים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי

פלסטינים תושבי איו"ש ורצועת עזה, המתגוררים בישראל כדין מכוח איחוד משפחות, יכולים לבקש היתר לנהיגה ברכב ישראלי.

 • ההיתר יינתן לתקופה של עד שנה, וניתן לבקש להאריך אותו.
 • מבקשים שאין להם רישיון נהיגה בתוקף במועד הגשת הבקשה, יצטרכו להוציא רישיון נהיגה ברשות הפלסטינית.
 • אם לא ניתן להוציא רישיון נהיגה ברשות הפלסטינית, ניתן לבקש להוציא רישיון נהיגה בישראל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • פלסטינים תושבי איו"ש ורצועת עזה, המקיימים את שני התנאים הבאים:
  1. יש להם היתר תקף מכוח איחוד משפחות לשהות בישראל.
  2. הם שוהים בישראל כדין, מתוקף איחוד משפחות, יותר מ-3 שנים ברצף.

מבקש שיש לו רישיון נהיגה תקף

 • יש למלא טופס בקשה להיתר נהיגה ברכב ישראלי בצירוף הפרטים והמסמכים הבאים:
  • כתובת מדויקת ופרטי התקשרות (מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).
  • העתק תעודת זהות.
  • העתק רישיון נהיגה.
  • העתק רישיון הרכב לגביו מוגשת הבקשה.
  • העתק פוליסת ביטוח לרכב לגביו מוגשת הבקשה.
 • את הטופס המלא והמסמכים הנלווים יש להגיש לגורמים הבאים:
  1. רע"ן תיאום אזרחי במנהל האזרחי או רמת"ק עזה ("הגורם המוסמך") בהתאם לאיזור ההשתייכות של המבקש.
  2. מוקד פניות הציבור במנהל האזרחי, בדואר אלקטרוני .

החלטה בבקשה להיתר נהיגה

 • הגורם המוסמך יעביר את הבקשה לגורמים הבאים לצורך קבלת עמדתם: קמ"ט תחבורה, שירות הביטחון, משטרת ישראל וכל גורם רלוונטי נוסף לשיקול דעת הגורם המוסמך.
 • הגורם המוסמך יחליט בבקשה לאחר שיקבל את עמדת הגורמים השונים.

הנפקת היתר ובקשה לחידוש היתר

 • אם הגורם המוסמך החליט להיענות לבקשה, הוא ינפיק למבקש היתר, עליו יצוין בכתב מועד פקיעת התוקף.
 • תוקף ההיתר יהיה לשנה לכל היותר.
 • ההיתר יהיה תקף רק עבור הרכב שפרטיו צוינו בבקשה.
 • בקשה לחידוש רישיון היתר נהיגה ברכב ישראלי תוגש באופן שבו מוגשת בקשה חדשה.

מבקש שאין לו רישיון נהיגה תקף

 • מבקש שאין לו רישיון נהיגה בתוקף, צריך להוציא רישיון נהיגה ברשות הפלסטינית.
 • אם לא ניתן להוציא את הרישיון ברשות הפלסטינית, ניתן להגיש בקשה להוציא רישיון נהיגה בישראל.
 • לאחר הוצאת הרישיון, הליך קבלת ההיתר ייעשה כפי שמפורט לגבי בעלי רישיון נהיגה תקף (ראו "מבקש שיש לו רישיון נהיגה תקף").

בקשה לקבלת היתר לנהיגה לימודית

 • על המבקש להוציא רישיון נהיגה לתושב איו"ש ורצועת עזה, ברשות הפלסטינית.
 • אם מסיבה כלשהי לא ניתן להוציא את הרישיון ברשות הפלסטינית, יש להגיש בקשה לגורם המוסמך לקבלת היתר לנהיגה לימודית בישראל.
 • הבקשה תפרט את הצרכים המיוחדים המצדיקים מתן היתר לנהיגה לימודית בישראל ואת הסיבות בגינן לא ניתן להוציא רישיון נהיגה ברשות הפלסטינית.
 • הגורם המוסמך יעביר את הבקשה תועבר לגורמים הבאים לצורך קבלת עמדתם: קמ"ט תחבורה, שירות הביטחון ,משטרת ישראל וכל גורם רלוונטי נוסף לשיקול דעת הגורם המוסמך.
 • לאחר שיתקבלו עמדות כל הגורמים, הגורם המוסמך יחליט אם להעביר את הבקשה להחלטת הוועדה במשרד התחבורה.
 • אם הוחלט על העברת ההחלטה לוועדה, הגורם המוסמך ינפיק למבקש היתר לנהיגה לימודית, שיהיה תקף למשך 6 חודשים, וכפוף להחלטתה הסופית של הוועדה.
 • לאחר קבלת היתר לנהיגה לימודית, המבקש יפנה למשרד הרישוי בישראל בבקשה לפתיחת תהליך למידה לקראת הוצאת רישיון נהיגה ישראלי.
 • פקיד הרישוי יקבל את הבקשה,יוודא כי אכן קיים למבקש היתר לנהיגה לימודית מטעם הגורם המוסמך, ויעביר את הבקשה להכרעה בפני הוועדה במשרד התחבורה בישראל.
 • אם הוועדה או פקיד הרישוי דחו את הבקשה, יודיעו על כך בהקדם למבקש והוא יידרש להשיב לגורם המוסמך את ההיתר לנהיגה לימודית.

הוצאת רישיון נהיגה ישראלי

 • אם הוועדה אישרה את הבקשה, המבקש יקבל על כך עדכון, בצירוף הוראות הנוגעות להליך למידה לקראת הוצאת רישיון נהיגה ישראלי.
 • לאחר השלמת הוצאת הרישיון יינתן למבקש רישיון לנהוג ברכב פרטי בלבד.
 • לאחר קבלת רישיון הנהיגה הישראלי, יפנה המבקש לגורם המוסמך לשם קבלת היתר נהיגה ברכב ישראלי, כפי שמפורט לגבי בעלי רישיון נהיגה תקף (ראו "מבקש שיש לו רישיון נהיגה תקף").
 • כל בקשה להארכת היתר תוגש כבקשה חדשה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים