הקדמה:

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות זכאים לביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים שחלים עליהם
החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד והשאר על חשבון המעסיק
אם לא נמצאה קופה שהסכימה לבטח את העובד, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש


עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים שחלים עליהם.

שימו לב
מעסיקים של עובדים פלסטינים השוהים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות ומועסקים בה בענף הבנייה או בענף המלונאות, אינם נדרשים להפקיד את ההפרשות עבור הביטוח הפנסיוני בפיקדון מיוחד, כפי שהם נדרשים לעשות עבור עובדים זרים.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות.

שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני

 • על-פי צו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני, החל מינואר 2017 שיעור ההפרשות הוא 18.5% משכר העובד, כאשר:
  • 12.5% הם על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
  • 6% הנותרים ינוכו משכר העובד לרכיב התגמולים.
  • למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • על-פי צו ההרחבה החל על עובדי בניין, שיעור ההפרשות לעובדים אלה הוא 19.7% משכר העובד, כאשר:

תהליך מימוש הזכות

 • על המעסיק להפריש מדי חודש כספים עבור הביטוח הפנסיוני של העובד כפי שנקבע בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק או בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים שחלים על העובד.
 • אם לא תימצא קופה שתסכים לבטח את העובד, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש לעובד במהלך תקופת עבודתו עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים.
  • כדי להבטיח את כספי הביטוח הפנסיוני במקרה של "ביצוע בקירוב", ולהימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, המעסיק רשאי להפריש מדי חודש את חלקו לביטוח הפנסיוני ולפיצויי הפיטורים לחשבון שבבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי) ולשחרר לעובד את הכספים שנצברו בחשבון זה בתום יחסי העבודה.
  • במקרה כזה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, ועליו להפריש את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.

הפרת חובת המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים, אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין, או הגשת דיווחים כוזבים, מהווים הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת העובדים הפלסטינים, ועלולים להביא לביטולו או לסיוגו, או לסירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ולעריכת שימוע למעסיק.

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים לקופת גמל במהלך תקופת העבודה, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, עובד שהתפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר: תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% נכון ל-2017).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.5% החל מינואר 2017).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.