במקרים שונים רשויות מקומיות מציעות תוכנית לצמצום זיהום אוויר הנגרם מתחבורה בתחומן
רשות באזור שהוכרז כנפגע איכות אוויר צריכה להכין תוכנית פעולה לשיפור איכות האוויר בתחומה, עם הוראות לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה של הרשות
כל אדם רשאי להגיש הערות מנומקות להצעה לתוכנית התחבורתית שהכינה רשות מקומית, בתוך 45 ימים מהיום שפורסמה הצעת התוכנית


סעיף 77א לפקודת התעבורה קובע כי כל רשות מקומית שמספר תושביה עולה על 30,000 רשאית להכין הצעה לתוכנית לצמצום זיהום אוויר הנגרם מתחבורה בתחומה.

 • בהתאם לחוק אוויר נקי, רשות באזור שהוכרז כנפגע איכות אוויר צריכה להכין תוכנית פעולה לשיפור איכות האוויר בתחומה, עם הוראות לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה של הרשות.
 • לאחר פרסום ההצעה לתוכנית, כל אדם רשאי להגיש הערות מנומקות לגביה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש הערות על הצעת התוכנית בתוך 45 ימים מיום פרסומה על-ידי הרשות המקומית.

שלבי ההליך

הכנת טיוטת הצעה לתוכנית על-ידי הרשות המקומית

 • הרשות המקומית תכין טיוטת הצעה לתוכנית שתכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • היעדים לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום הרשות המקומית.
  • האמצעים שבהם מתכוונת הרשות המקומית לנקוט כדי להשיג את היעדים.
  • חוות דעת מקצועיות (ערוכות על-ידי מומחה), לגבי ההשפעה הצפויה של התוכנית על:
   • צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום הרשות המקומית.
   • התנועה בדרכים, כולל שירותי התחבורה הציבורית.
   • הבטיחות בדרכים בתחום הרשות המקומית ובתחום רשויות מקומיות סמוכות.
   • נגישות של קבוצות שונות באוכלוסייה באמצעות תחבורה לתחום המוסדר בתוכנית, בתחום עצמו ובסביבתו.
 • הרשות המקומית תכין את טיוטת ההצעה לתוכנית לאחר התייעצות עם המפקח הארצי על התעבורה, ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד הפנים ומפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל.
 • הגורמים שהרשות התייעצה עימם רשאים למסור את המלצותיהם לגבי טיוטת ההצעה בתוך 60 ימים מהמועד שבו נמסרה להם. גורם שלא מסר את המלצותיו במועד, ייחשב כממליץ לאשר את התוכנית כפי שנמסרה לו בטיוטת ההצעה לתוכנית.
 • הרשות המקומית תמסור את טיוטת ההצעה לתוכנית לרשויות המקומיות הגובלות או סמוכות אליה. אם התוכנית נוגעת לתחום במטרופולין (אזור עם כמה רשויות מקומיות הגובלות זו בזו, או רשויות סמוכות המקיימות ביניהן זיקה עירונית), עליה למסור את טיוטת ההצעה גם לעיונן של הרשויות המקומיות הכלולות במטרופולין.
 • רשות מקומית שנמסרה לה טיוטת הצעה לתוכנית רשאית למסור את הערותיה לטיוטה, בכתב, בתוך 60 ימים מהיום שנמסרה לה הטיוטה.

פרסום ההצעה לתוכנית

 • לאחר שחלף המועד להגיש המלצות והערות לטיוטת התוכנית, רשאית הרשות המקומית לגבש הצעה לתוכנית.
 • הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את ההצעה לתוכנית וכן המלצות והערות שהתקבלו. בנוסף, יועמדו הצעת התוכנית וההמלצות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית.

הגשת הערות על הצעת התוכנית

 • כל אדם רשאי להגיש לרשות המקומית הערות מנומקות בכתב על הצעת התוכנית.
 • ניתן להגיש את הערות בתוך 45 ימים מהיום שבו פורסמה ההצעה על-ידי הרשות המקומית.
 • מועצת הרשות המקומית תדון בהצעת התוכנית ובהערות שהוגשו.

דיון בהערות

 • מועצת הרשות המקומית רשאית להחליט למנות נציג או נציגים מטעמה שידונו בהערות, אם היא סבורה שראוי לעשות זאת בשל מספר המעירים או מהות ההערות.
  • הנציג יהיה אדם בלתי תלוי, שלדעת המועצה הוא בעל מומחיות מתאימה לדון בהערות.
  • הנציג ידון בהערות ויגיש למועצה את תמצית ההערות ואת המלצותיו לגביהן.
 • מועצת הרשות או הנציג שמינתה, רשאים שלא לדון בהערה אם מצאו שיש בה חזרה על הערות שהוגשו קודם לכן, אם היא בלתי מנומקת, או שנראה כי היא טורדנית או קנטרנית.

אישור ופרסום התוכנית

 • לאחר שאישרה מועצת הרשות המקומית את ההצעה לתוכנית, עליה לפרסם את התוכנית באתר האינטרנט שלה.
 • התוכנית תהיה בתוקף 5 שנים מיום שאושרה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים