האגף לאיכות אוויר במשרד להגנת הסביבה מפרסם לציבור נתונים על איכות האוויר ואת תחזית איכות האוויר
למידע נוסף ראו ערכי איכות אוויר באתר המשרד להגנת הסביבה

תקציר

האגף לאיכות אוויר במשרד להגנת הסביבה נדרש לפרסם באופן שוטף נתונים על איכות האוויר ואת תחזית איכות האוויר - באתר המשרד ובאמצעי נוסף שיהיה נגיש ללא תשלום.

  • במקרה שנוצר או עלול להיווצר זיהום אוויר חריג באזור מסוים, על האגף לאיכות אוויר לפרסם על כך התרעה לציבור בתקשורת האלקטרונית. האגף גם רשאי לפרסם המלצות על דרכי התנהגות במצב זה וכן לפעול למניעת המצב או צמצומו (ראו פרטים בהמשך).

מי זכאי?

  • כל אדם במדינת ישראל.

תהליך מימוש הזכות

פרסום המידע באתר

מניעת מצב של זיהום אוויר חריג או צמצומו

  • אם נראה שניתן למנוע מצב של זיהום אוויר חריג או לצמצמו, על האגף לאיכות אוויר להורות לגורם המזהם לנקוט באמצעים סבירים בהתאם להוראות שנקבעו לכך, כאשר מדובר באחד מהגורמים הבאים:
    • גופים העוסקים בתעשיות אנרגיה, ייצור ועיבוד מתכות, תעשייה מינרלית, תעשייה כימית, ניהול פסולת או פעילויות אחרות בהתאם למפורט בתוספת השלישית לחוק.
    • בית חולים, מעבדה, צי כלי רכב, רכבת, או נמל, בהתאם להגדרות המפורטות בתוספת הרביעית לחוק.
    • בעל מקור פליטה החייב ברישוי לפי חוק רישוי עסקים.
  • כמו כן, במצב של זיהום אוויר חריג, האגף לאיכות אוויר רשאי להורות לרשות מקומית לנקוט אמצעים סבירים בהתאם להוראות שנקבעו בתוכנית תחבורתית שהוכנה לצמצום זיהום האוויר ברשות המקומית.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים