הקדמה:

במקרים שונים רשויות מקומיות מציעות תכנית לצמצום זיהום אוויר הנגרם מתחבורה בתחומן
רשות באזור שהוכרז כנפגע איכות אוויר צריכה להכין תכנית פעולה לשיפור איכות האוויר בתחומה, עם הוראות לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה של הרשות
כל אדם רשאי להגיש הערות מנומקות להצעה לתכנית התחבורתית שהכינה רשות מקומית, בתוך 45 ימים מהיום שפורסמה הצעת התכנית


סעיף 77א לפקודת התעבורה קובע כי כל רשות מקומית שמספר תושביה עולה על 30,000 רשאית להכין הצעה לתכנית לצמצום זיהום אוויר הנגרם מתחבורה בתחומה.

 • בהתאם לסעיף 12 לחוק אוויר נקי, רשות באזור שהוכרז כנפגע איכות אוויר צריכה להכין תכנית פעולה לשיפור איכות האוויר בתחומה, עם הוראות לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה של הרשות.
 • לאחר פרסום ההצעה לתכנית, כל אדם רשאי להגיש הערות מנומקות לגביה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש הערות על הצעת התכנית בתוך 45 ימים מיום פרסומה על-ידי הרשות המקומית.

שלבי ההליך

הכנת טיוטת הצעה לתכנית על-ידי הרשות המקומית

 • הרשות המקומית תכין טיוטת הצעה לתכנית שתכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • היעדים לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום הרשות המקומית.
  • האמצעים שבהם מתכוונת הרשות המקומית לנקוט כדי להשיג את היעדים.
  • חוות דעת מקצועיות (ערוכות על-ידי מומחה), לגבי ההשפעה הצפויה של התכנית על:
   • צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום הרשות המקומית.
   • התנועה בדרכים, כולל שירותי התחבורה הציבורית.
   • הבטיחות בדרכים בתחום הרשות המקומית ובתחום רשויות מקומיות סמוכות.
   • נגישות של קבוצות שונות באוכלוסיה באמצעות תחבורה לתחום המוסדר בתכנית, בתחום עצמו ובסביבתו.
 • הרשות המקומית תכין את טיוטת ההצעה לתכנית לאחר התייעצות עם המפקח הארצי על התעבורה, ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד הפנים ומפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל.
 • הגורמים שהרשות התייעצה עימם רשאים למסור את המלצותיהם לגבי טיוטת ההצעה בתוך 60 ימים מהמועד שבו נמסרה להם. גורם שלא מסר את המלצותיו במועד, ייחשב כממליץ לאשר את התכנית כפי שנמסרה לו בטיוטת ההצעה לתכנית.
 • הרשות המקומית תמסור את טיוטת ההצעה לתכנית לרשויות המקומיות הגובלות או סמוכות אליה. אם התכנית נוגעת לתחום במטרופולין (אזור עם כמה רשויות מקומיות הגובלות זו בזו, או רשויות סמוכות המקיימות ביניהן זיקה עירונית), עליה למסור את טיוטת ההצעה גם לעיונן של הרשויות המקומיות הכלולות במטרופולין.
 • רשות מקומית שנמסרה לה טיוטת הצעה לתכנית רשאית למסור את הערותיה לטיוטה, בכתב, בתוך 60 ימים מהיום שנמסרה לה הטיוטה.

פרסום ההצעה לתכנית

 • לאחר שחלף המועד להגיש המלצות והערות לטיוטת התכנית, רשאית הרשות המקומית לגבש הצעה לתכנית.
 • הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את ההצעה לתכנית וכן המלצות והערות שהתקבלו. בנוסף, יועמדו הצעת התכנית וההמלצות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית.

הגשת הערות על הצעת התכנית

 • כל אדם רשאי להגיש לרשות המקומית הערות מנומקות בכתב על הצעת התכנית.
 • ניתן להגיש את הערות בתוך 45 ימים מהיום שבו פורסמה ההצעה על-ידי הרשות המקומית.
 • מועצת הרשות המקומית תדון בהצעת התכנית ובהערות שהוגשו.

דיון בהערות

 • מועצת הרשות המקומית רשאית להחליט למנות נציג או נציגים מטעמה שידונו בהערות, אם היא סבורה שראוי לעשות זאת בשל מספר המעירים או מהות ההערות.
  • הנציג יהיה אדם בלתי תלוי, שלדעת המועצה הוא בעל מומחיות מתאימה לדון בהערות.
  • הנציג ידון בהערות ויגיש למועצה את תמצית ההערות ואת המלצותיו לגביהן.
 • מועצת הרשות או הנציג שמינתה, רשאים שלא לדון בהערה אם מצאו שיש בה חזרה על הערות שהוגשו קודם לכן, אם היא בלתי מנומקת, או שנראה כי היא טורדנית או קנטרנית.

אישור ופרסום התכנית

 • לאחר שאישרה מועצת הרשות המקומית את ההצעה לתכנית, עליה לפרסם את התכנית באתר האינטרנט שלה.
 • התכנית תהיה בתוקף 5 שנים מיום שאושרה.גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים