במקרים שבהם אנשים עם לקות שכלית או אוטיזם נדרשים להעיד בבית משפט, החוק קובע כללים להנגשת ההליך עבורם
כמו כן, נקבעו בחוק כללים לגבי הנגשת חקירה משטרתית לאוכלוסיות אלה


החוק קובע כללים שנועדו לבצע התאמות ולהקל על אנשים עם לקות שכלית או אוטיזם הנדרשים להעיד בבית משפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשים הנדרשים להעיד בבית משפט, ומשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות:
  • מי שאובחנו על-ידי ועדת אבחון כאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • אנשים עם לקות שכלית אחרת, שבגללה מוגבלת יכולתם להיחקר או למסור עדות.
  • אנשים עם הפרעה התפתחותית מורחבת (כולל אוטיזם), שבגללה מוגבלת יכולתם להיחקר או למסור עדות.

כללי ההתאמה שנקבעו בחוק

 • אי הזהרה לגבי אמירת האמת: בית המשפט רשאי שלא להזהיר את העד כי הוא חייב לומר את האמת, במקרים שבהם הוא מגיע למסקנה כי העד אינו מסוגל, בגלל מוגבלותו, להבין מהי החובה להגיד אמת.
 • איסור חקירה נגדית בידי הנאשם:
  • חקירתו של העד על-ידי מי שנאשם בפגיעה בו עלולה להשפיע לרעה על יכולתו למסור עדות.
  • מסיבה זו, בית המשפט רשאי לאסור על ביצוע חקירה נגדית על-ידי הנאשם והחקירה תיערך על ידי סניגורו.
  • אם הנאשם סירב למינוי סניגור, תיערך החקירה הנגדית על-ידי "מתווך" שהוכשר כחוקר מיוחד.
 • הסתמכות על תיעוד החקירה בוידאו: ניתן להשתמש בתיעוד חזותי שבוצע בחקירה המשטרתית של האדם עם המוגבלות, במקום עדותו בבית המשפט, או בנוסף לה - כאשר העד אינו מסוגל למסור עדות עקב מוגבלותו, או עלול להיפגע בעקבותיה.
 • התאמות בהליך מסירת העדות: בית המשפט רשאי להורות על גביית העדות באחת או יותר מהדרכים הבאות:
  • העדות תימסר שלא בנוכחות הנאשם, אלא בנוכחות סניגורו בלבד.
  • העד לא ימסור את עדותו מעל דוכן העדים.
  • השופט ועורכי הדין לא יהיו לבושים בלבוש הפורמלי של בית המשפט.
  • העדות תימסר בלשכת השופט במקום באולם בית המשפט, או במקום שבית המשפט יקבע.
  • תהיה הסתייעות באמצעי תקשורת תומכת וחלופית, כולל הסתייעות באנשים, בעזרים ממוחשבים, בלוחות תקשורת, בתמונות, בסמלים, באותיות או במילים.
  • העדות תימסר בנוכחות אדם המלווה את העד.
  • יינתן סיוע של יועץ לניהול חקירת העד (שיציע, לדוגמה, נוסח חליפי לשאלה, או יתריע על פגיעה אפשרית בעד).
  • בדרך אחרת שאישר בית המשפט ואינה גורמת עיוות דין לנאשם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • הזכות להשמיע קול - סרטון על הנגשת הליך חקירה והעדה באמצעות ערכת תת"ח (תקשורת תומכת וחליפית)

תודות