בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים להנחה של 66.66% בתשלומי הארנונה עבור דירת מגורים וגם עבור עסק
הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו על-פי דין
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


בני משפחה של חללי צה"ל וכוחות הביטחון זכאים להנחה בשיעור 66.66% (2/3) בתשלום הארנונה מהרשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים.

הנחה על דירת המגורים

 • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, ההנחה בשיעור 66.66% תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה בשיעור 66.66% תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

 • מי שמקבלים תגמול חודשי כבני משפחה שכולים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון - הורים, אלמנים ואלמנות (כולל ידועים בציבור) ובמקרים מסוימים גם גרושות של החללים.
 • יתומים של החללים שרשומים כמחזיקים בנכס זכאים להנחה עד גיל 21.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה להנחה בארנונה. בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • צילום תעודת זהות עם כתובתם העדכנית של המבקשים ברשות המקומית הרלוונטית, שתואמת את הכתובת בחשבון הארנונה על שמם.
  • אם הפונים לא רשומים במרשם האוכלוסין ברשות המקומית שבה הם מבקשים את ההנחה, עליהם לצרף אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת מהרשות שבתחומה הם רשומים.
  • משפחה עם יותר מ-4 נפשות תצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שבו רשומים כל בני המשפחה המתגוררים בדירה.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

הנחה על עסק (ביחידות שאינן לצורך מגורים)

 • ההנחה בשיעור 66.66% תינתן עבור כל שטח העסק.

מי זכאי?

 • מחזיקים בעסק שזכאים לתגמול חודשי כבני משפחה שכולים, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  1. הם פטורים ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
  2. הם היו חייבים במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי אינם חייבים במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הם רשאים להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו על-פי דין.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים