המשרד להגנת הסביבה מסדיר את הפליטות ממקורות פליטה נייחים באמצעות היתרי פליטה ותנאים ברישיון עסק
טיוטות היתרי הפליטה מפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה, וכל אדם רשאי להגיש הערות לגביהן
למידע נוסף, ראו חובת היתר פליטה לאוויר למפעלים באתר המשרד להגנת הסביבה


חוק אוויר נקי קובע כי הפעלה של מקורות פליטה נייחים או שימוש בהם, וכן ייצור, ייבוא, או שיווק של מקורות פליטה נייחים המיועדים לשימוש בישראל, צריכים להיעשות על-פי הוראות וכללים שנקבעו לכך.

 • מקור פליטה נייח מוגדר בחוק כמקור פליטה שאינו נייד (וכן רכבת וצי של כלי רכב).
 • מקורות פליטה נייחים נדרשים לבצע ניטור פליטה ודיגום לשם מדידה של פליטת מזהמים ממקור הפליטה, וכן ניטור אוויר. את נתוני הניטור והדיגום יש למסור למשרד להגנת הסביבה וכן לאיגוד הערים או ליחידה הסביבתית.
 • על המשרד להגנת הסביבה לפרסם לציבור באופן סדיר את נתוני הניטור והדיגום באתר המשרד להגנת הסביבה (חובת הפרסום אינה חלה על מקורות פליטה המוחזקים ומופעלים על-ידי מערכת הביטחון, שניתן לגביהם אישור).

מקורות פליטה החייבים בהיתר

 • החוק קובע כי מקורות נייחים בעלי פוטנציאל לזיהום אוויר גבוה מבחינת כמות הפליטות וסוגי המזהמים, חייבים בהיתר פליטה.
 • מקור פליטה חייב בהיתר אם נמצא בו אחד מהמתקנים המפורטים בתוספת השלישית לחוק אוויר נקי, או מתבצעת בו אחת מהפעילויות המפורטות בתוספת (כגון: תעשיות אנרגיה, ייצור ועיבוד מתכות, תעשיות מינרלים, תעשיות כימיות וטיפול בפסולת).

מקורות שאינם חייבים בהיתר

 • מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר בינוני או נמוך החייבים ברישיון עסק אינם נדרשים לקבל היתר פליטה.
 • הסדרת הפליטות ממפעלים אלה נעשית באמצעות קביעת תנאים ברישיון העסק.
 • למידע בנושא קביעת תנאים ברישיון עסק להגנה על הסביבה ולמניעת מפגעים, ראו אתר המשרד להגנת הסביבה.

שלבי קבלת היתר פליטה

הגשת בקשה להיתר פליטה

 • יש להגיש למשרד להגנת הסביבה בקשה להיתר פליטה. לבקשה יצורפו מסמכים בהתאם למפורט בפרק ג' לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה).
 • מגיש הבקשה ימסור העתק מהבקשה ומכל מסמך שנלווה אליה לאיגוד ערים סביבתי או ליחידה סביבתית ברשות המקומית שבתחומה הוא נמצא.
 • האיגודים והיחידות הסביבתיים רשאים למסור למשרד להגנת הסביבה את חוות דעתם לבקשה בתוך 90 ימים מהמועד שבו קיבלו את העתק הבקשה.

שיתוף הציבור בהליך מתן היתרי פליטה

 • הבקשה למתן ההיתר, המסמכים הנלווים לה וכן חוות הדעת שנמסרו למשרד להגנת הסביבה, יפורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה, והציבור יורשה לעיין בהם במשרדי אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, החל ממועד הגשתם.
 • הממונה על נושא ההיתרים באגף איכות אוויר רשאי להחליט שלא לפרסם פרטים מסויימים בבקשה:
  • פרט שגילויו עלול לחשוף סוד מסחרי (פרטים על בעל מקור הפליטה, על הסוגים, הכמויות, הריכוז וקצבי הפליטה של המזהמים הנפלטים או צפויים להיפלט ממקור הפליטה, אינם נחשבים סודות מסחריים).
  • פרט שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, על-פי אישור בכתב של גורם ביטחוני בכיר.
 • אם הוחלט שלא לפרסם מידע מסוים, יש לציין זאת ולציין את הסיבות לאי פרסומו (אלא אם נקבע לכך סיווג ביטחוני).
 • אם המשרד להגנת הסביבה שוקל לתת היתר פליטה, עליו לפרסם זאת בעיתון יומי בעל תפוצה רחבה. במודעה יצוינו הדרכים לעיון במסמכי הבקשה ובטיוטת היתר הפליטה.
 • טיוטות של היתרי פליטה יפורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה והציבור יורשה לעיין בהם במשרדי אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה.
 • אם הוחלט שלא לפרסם מידע מסוים, יש לציין זאת ולציין את הסיבות לאי פרסומו (אלא אם נקבע לכך סיווג ביטחוני).
 • כל אדם רשאי להגיש הערות לגבי טיוטת היתר פליטה בתוך 45 ימים ממועד פרסום המודעה.
 • הערות שהוגשו יפורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • לאחר שהוגשו ההערות, הממונה על נושא ההיתרים באגף איכות אוויר רשאי לפעול בדרכים הבאות:
  • לדון בהערות בדיון שיוזמנו אליו מגיש הבקשה ומגישי ההערות.
  • לסרב לתת היתר, לדחות את מועד מתן ההיתר או לשנות את תנאיו, בהתחשב בהערות שהוגשו לו.
  • לא לדון בטענה מסוימת אם הוא סבור שהיא חוזרת על טענות שכבר הוגשו, שהיא בלתי מנומקת או שהיא נראית טורדנית או קנטרנית.

מתן ההיתר

 • היתר פליטה יינתן רק לאחר שחלף המועד להגשת הערות, ולאחר שנידונו ההערות שהוגשו.
 • היתר הפליטה עשוי להיות מותנה בתנאים מסוימים והוא יכלול הוראות הנוגעות, בין היתר, לערכי פליטה למזהמים הנפלטים ממקור הפליטה, חובות ניטור, חובות מסירת מידע ועוד.
 • ההיתר ניתן לתקופה של 7 שנים. על בקשה לחידוש היתר פליטה חלות אותן הוראות החלות על הבקשה למתן היתר פליטה.

פרסום ההיתר

 • היתרי הפליטה מפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • במערכת זו ניתן לצפות במסמכים בכל אחד משלבי הטיפול בבקשה למתן היתר פליטה: בקשה להיתר פליטה, הערות איגודי ערים או יחידות סביבתיות, טיוטת היתר, הערות ציבור, מענה המשרד להגנת הסביבה להערות והיתר פליטה סופי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים