הורה המעוניין למסור את ילדו לאימוץ צריך לפנות לשירות למען הילד ולחתום על הסכמה למסירת הילד
אימוץ בהסכמה ייעשה לאחר שההורה קיבל והבין את הפרטים וההשלכות של האימוץ
בתנאים מסוימים, הורה שהסכים למסור את ילדו לאימוץ רשאי לבקש לחזור בו או לבטל את ההסכמה
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

ילד יכול להימסר לאימוץ אם התקיים אחד מההליכים הבאים:

 • ההורה נתן את הסכמתו למסור את הילד לאימוץ, אם נוכח כי אינו מסוגל לגדל אותו בעצמו.
 • בית המשפט הכריז כי הילד הוא בר-אימוץ (למידע נוסף ראו הכרזה על ילד כבר-אימוץ).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורה המבקש למסור את ילדו לאימוץ.
  • ההסכמה יכולה להינתן לאחר שחלפו לפחות 7 ימים מהיום שבו נולד הילד.
  • אם יש חשש לשלומו של ההורה או של הילד, ניתן לתת הסכמה במועד מוקדם יותר, באישור בית המשפט.

למי ואיך פונים

 • הורה המבקש למסור את ילדו לאימוץ ייצור קשר עם השירות למען הילד, בהתאם למקום המגורים של ההורה.
 • ניתן ליצור קשר עם השירות למען הילד גם לפני הלידה, אך לרוב לא ניתן יהיה להסכים למסירת הילד לאימוץ לפני שחלפו לפחות 7 ימים מיום הלידה.

שלבי ההליך

קבלת מידע והסברים

 • לאחר שנוצר קשר עם עו"ס מטעם השירות למען הילד, העו"ס ייתן להורה את המידע וההסברים הבאים:
  • האפשרויות של ההורה לגדל את הילד בעצמו או בסיוע שירותי הרווחה במקום למסור את הילד לאימוץ, כולל זכאות ההורה לקבלת עזרה כלכלית וטיפולית.
  • משמעות האימוץ, כולל ההשפעות הרגשיות האפשריות של מסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה.
  • השלבים של הליך האימוץ.
  • המשמעות המשפטית של הליך האימוץ והתוצאות המשפטיות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה, למשל:
   • הפסקת החובות והזכויות שבין הילד ובין ההורה וקרוביו, כולל שלילת הזכות לקבל מידע על הילד, להשפיע על זהות המאמץ שלו ועל ההליכים המשפטיים בעניינו, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.
   • העברה של הזכויות, החובות והסמכויות של ההורה כלפי הילד לעו"ס לפי חוק האימוץ, עד שיינתן צו אימוץ.
   • הנסיבות שבהן ניתן לחזור מההסכמה או לבטל אותה.
  • הנסיבות שבהן ההסכמה היא סופית ולא יהיה ניתן לחזור ממנה.
   • זכות הילד לבקש לעיין בפנקס האימוצים ולקבל פרטים על ההורה כאשר הילד יגיע לגיל 18.
  • האפשרות להתייעץ עם כל גורם לפני החתימה על כתב ההסכמה.
  • האפשרות להיות מלווה באדם נוסף במעמד החתימה על כתב ההסכמה.
  • החשיבות שיש למסירת פרטים של ההורה השני, והאפשרות למסור פרטים אלה למטרות מסוימות בלבד, כפי שיפורט בהמשך.
  • האפשרות להשאיר בתיק האימוץ מכתב או מזכרת עבור הילד.

מסירת פרטי ההורה השני

 • העו"ס יבקש מההורה את פרטיו של ההורה השני לצורך קבלת עמדתו בנוגע לאימוץ.
 • ההורה רשאי לסרב לתת את פרטי ההורה השני, או לבחור שיימסרו רק במצבים שבהם נדרש איתור ההורה השני (למשל, לצורך בירור רפואי, בירור אילן יוחסין, או לכל מטרה אחרת שההורה יבחר להגדיר).
 • עם זאת, במקרה שהורה מסרב למסור פרטים על זהותו של ההורה השני, העו"ס ינסה לאתר את ההורה השני בדרכים הבאות, כדי לקבל את עמדתו בנוגע לאימוץ:
  • בדיקה במרשם האוכלוסין.
  • בדיקת מידע המצוי בידי רשויות הרווחה.
  • בדיקה אם נעשו פניות לרשויות הרווחה מצד אדם הטוען כי הוא הורה הילד או קרוב משפחה של הילד.
 • יש להודיע להורה על כוונת העו"ס לפעול לאיתור ההורה השני.
 • אם העו"ס אינו מצליח לאתר את ההורה השני למרות מאמציו, הליך האימוץ ימשיך מכוח הסכמת ההורה הראשון.

מתן ההסכמה

 • החתימה על ההסכמה תיעשה בפני עו"ס לפי חוק האימוץ ובפני שופט/דיין/משפטן, שיעבירו להורה את המידע וההסברים שפורטו למעלה ויוודאו כי הוא הבין אותם.
 • בנוסף, ההורה זכאי שאדם מטעמו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת החתימה על כתב ההסכמה.
 • לאחר שההורה קיבל את כל המידע וההסברים והבין אותם, הוא יכול לחתום על כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ.
 • העובד הסוציאלי והשופט/הדיין/המשפטן יאשרו בחתימתם על כתב ההסכמה כי ההורה חתם על כתב ההסכמה לפניהם, לאחר שעשו כמיטב יכולתם להביא לידיעתו את המידע וההסברים הרלוונטיים.
 • אם העו"ס סבור כי אין לקבל את הסכמת ההורה, למרות שההורה מעוניין למסור את הילד לאימוץ, העו"ס יעביר את ההכרעה לבית המשפט.
שימו לב

הורה שנמצא בחו"ל

 • אם ההורה נמצא בחו"ל, הוא יכול לתת את הסכמתו למסירה לאימוץ באחת מהדרכים הבאות:
  • בחתימה על כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ - מחוץ לישראל לפני הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של ישראל, שיוודא כי הוא מזהה את ההורה וכי כתב ההסכמה נכתב בשפה המובנת להורה.
  • בהתאם לדין המקום שבו ניתנת ההסכמה, כלומר דין המדינה שבה נמצא ההורה.
  • בהתאם לדין מקום מגוריו הרגיל של נותן ההסכמה, או של הילד בעת מתן ההסכמה (אם הוא שונה מהמקום שההורה נמצא בו בעת מתן ההסכמה).

הורה שהוא קטין

 • הורה קטין (מתחת לגיל 18) יכול להסכים למסור את ילדו לאימוץ, ואין צורך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס של ההורה הקטין לשם כך.
 • אם להורה הקטין טרם מלאו 16 שנים, הסכמתו תינתן בפני שופט, בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ.
  • אין חובה שההסכמה תינתן בבית המשפט עצמו.
  • במקרה של חשש כי ההליך של מתן הסכמה בפני שופט יסכן את שלומו של ההורה או הילד, ההסכמה תינתן בפני משפטן ועו"ס ותועבר לבית המשפט, שיידון בה לצורך אישור בתוך 48 שעות לכל היותר ממועד הגשתה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים