לקראת הבחירות המפלגות מקבלות משר הפנים מידע מפנקס הבוחרים עם פרטי בעלי זכות הבחירה
המפלגות רשאיות לעשות שימוש במידע אך ורק לצורך התמודדותן בבחירות ולצורכי קשר עם הבוחרים
אדם שקיבל הודעת תעמולה בדיוור ישיר, זכאי לדרוש ששמו יוסר ממאגר המידע של המפלגה ששלחה לו, והמפלגה חייבת להסירו מהמאגר שברשותה
אסור למפלגות לעשות במידע שימוש שלא ניתנה לגביו הסכמה של האדם שלגביו מתייחס המידע
למידע נוסף ראו דרישות חוק הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לכנסת ה-24 באתר הרשות להגנת הפרטיות


לקראת הבחירות, המפלגות מקבלות משר הפנים מידע מפנקס הבוחרים על בעלי הזכות לבחור לכנסת.

 • המידע כולל את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין, וכן מידע על מיקום הצבעתו בקלפי ביום הבחירות. עוד ניתן ללמוד מהמידע שהרשומים בו הם מעל גיל 18 ובין החיים.
 • המידע נמסר למפלגה או לסיעה, לאחר שהתחייבה בכתב כי לא תעשה בו שימוש (כולל העברתו לאחר), אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.
 • כל אדם רשאי לעיין במידע לגביו שנמצא במאגר. המפלגות חייבות לאפשר לכל מי שביקש זאת, לעיין במידע המתייחס אליו במאגר המידע שברשותן.

משלוח הודעות לבוחרים

 • המפלגות רשאיות לשלוח הודעות בדיוור ישיר לבוחרים שפרטיהם נמצאים במאגר. פנייה בדיוור ישיר היא פנייה לנושאי המידע בכתב, בטלפון, בפקס, בדוא"ל או בכל אמצעי אחר, שנסמכת על השתייכותם לקבוצת אוכלוסייה מאופיינת.
 • ההודעות ששולחות המפלגות לבוחרים צריכות לעמוד בדרישות החוק, לגבי "דיוור ישיר", והן צריכות לכלול את כל המידע המפורט להלן:
  • יש לציין שההודעה נעשתה בדיוור ישיר.
  • זהות השולח והמקורות שמהם קיבלה המפלגה את המידע.
  • זכותו של הנמען להימחק מהמאגר.
  • המען למשלוח דרישה להימחק מהמאגר.
 • כל אדם זכאי לפנות למפלגה ששלחה אליו הודעות, בדרישה למחוק מהמאגר שברשותה את המידע המתייחס אליו.
 • המפלגה חייבת להסיר באופן מוחלט את פרטי הקשר וכל נתון אחר המתייחס לאדם שביקש את המחיקה.

תהליך מימוש הזכות

הסרה ממאגר המידע שנמצא בידי המפלגות

 • אדם שאינו מעוניין לקבל הודעות מטעם המפלגות, יכול לפנות בכתב אל המפלגה או הסיעה ששלחה את ההודעה בדרישה למחוק מהמאגר שברשותה את המידע המתייחס אליו.
 • המען למשלוח הדרישה חייב להופיע בהודעות ששולחות המפלגות.
 • המפלגה חייבת להסיר את המידע המתייחס לאותו אדם ולהודיע לו בכתב שעשתה זאת.
 • אם לא התקבלה הודעה על הסרת המידע בתוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה, ניתן להגיש תביעה בבית משפט השלום, שיורה למפלגה למחוק את המידע.
 • כמו כן, ניתן לפנות בתלונה אל הרשות להגנת הפרטיות, כמפורט בהמשך.

פנייה לרשות להגנת הפרטיות

חשוב לדעת

 • הודעות תעמולה מטעם פוליטיקאים ומפלגות לא נחשבות לעבירה על "חוק הספאם", ולא ניתן לתבוע פיצוי בגין משלוח ההודעות מכוח חוק זה.
 • המידע מפנקס הבוחרים נמסר למפלגות באמצעי אקלטרוני או מגנטי. המידע נחשב למאגר מידע, והמפלגות מחוייבות להשתמש בו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, בכל הקשור לטיפול במאגרי מידע ובכלל זה לאבטחת המידע.
 • על המפלגות להימנע מלעשות במידע מפנקס הבוחרים שימוש שאינו קשור להתמודדות בבחירות לכנסת וליצירת קשר עם הבוחר. המפלגות אינן רשאיות להעביר את המידע לצד שלישי לצורך שימושים אחרים. על המפלגה להגביל את הגישה למידע רק למי שחיוני לאפשר לו את הגישה ובמידה הנדרשת לביצוע תפקידו בלבד.
 • על המפלגות להימנע מלעשות במידע שימוש שלא ניתנה לגביו הסכמתו של האדם שהמידע נוגע אליו. המפלגה אינה רשאית להזין במאגר המידע פרטים שלא ניתנה לגביהם הסכמתם של האזרחים - למשל אינדיקציות לגבי תמיכתו של אדם או אי תמיכתו במפלגה כלשהי.
 • המפלגות רשאיות לעשות שימוש רק במידע שהגיע מפנקס הבוחרים העדכני שקיבלו לצורך בחירות אלה. אין לעשות שימוש במידע מפנקסים ממערכות בחירות קודמות, מפנקסי בחירות של הרשויות המקומיות, וכד'.
 • האחריות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק הבחירות לכנסת מוטלת בראש וראשונה על המפלגות עצמן, והן עשויות להיות אחראיות גם לשימוש שנעשה בידי ספקי שירות חיצוניים שלהן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים