פנקס הבוחרים מכיל את רשימת שמות כל בעלי זכות ההצבעה בישראל
אדם ששמו אינו מופיע בפנקס הבוחרים לא יהיה זכאי להצביע בבחירות
פנקס הבוחרים של הבחירות לכנסת ה-25, ייסגר ביום 08.09.2022
שינוי כתובת שעודכן ואושר ברשות האוכלוסין וההגירה עד לתאריך זה, ייכלל בפנקס הבוחרים (להנחיות לשינוי מען ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה)

לפני כל מועד בחירות בישראל, משרד הפנים מפיק רשימה שמית מעודכנת של כל בעלי זכות הבחירה לכנסת - פנקס הבוחרים.

 • משרד הפנים עורך ומעדכן את הרשימה באופן שוטף, עד לסגירתה כ-50 יום לפני יום הבחירות.
 • כל אזרח שהגיע לגיל 18 עד ליום הבחירות ופרטיו מופיעים בפנקס הבוחרים, זכאי לבחור לכנסת.
טיפ
בבחירה בין תאריך לידה עברי ללועזי תמיד ייבחר המוקדם מביניהם, כדי להכליל אזרחים רבים ככל האפשר בפנקס הבוחרים.
 • פרטי הבוחר המופיעים בפנקס הבוחרים:
  • שם משפחה
  • שם פרטי
  • שם האב או האם
  • שנת הלידה
  • כתובת
  • מספר זהות
  • מקום הקלפי שבו הבוחר רשום להצביע.
טיפ
המידע המופיע בפנקס הבוחרים מבוסס על מרשם האוכלוסין.
לכן, מקום הקלפי שבו רשאים להצביע, נקבע על פי הכתובת המעודכנת בתעודת הזהות.

מרכז מידע לבוחרים

 • לקראת הבחירות, משרד הפנים מפעיל מרכז מידע בעניין פנקס הבוחרים.
 • כל אדם רשאי לברר האם פרטיו נכללים בפנקס הבוחרים, נכון ליום הפנייה, בדרכים הבאות:
  • בטלפון: 1-800-222-290 , מענה אנושי בימים א'-ה' 22:00-08:30 וביום ו' 13:30-08:30 (המענה יינתן בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית).
  • במסרון (SMS): יש לשלוח מספר זהות בעל 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך הנפקת תעודת הזהות למספר 050-8085500.
  • בפקס: 1-800-222-291 .
  • באינטרנט: שירות לבדיקת זכאות ואיתור מקום הקלפי באתר משרד הפנים - צריך להקליד מספר זהות (9 ספרות כולל ספרת ביקורת) ואת תאריך ההנפקה של תעודת הזהות.
 • ניתן לקבל גם מידע אודות מקום הקלפי שבה יש להצביע (כתובת ומספר הקלפי) והאם הקלפי שבה רשומים היא קלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
 • מי שאינו מעוניין שפרטיו יופיעו בשירות המודיעין באינטרנט, צריך להגיש בקשה להסרת המידע בכתב ובחתימת יד באמצעות טופס בקשה לגריעת פרטים מהצגת פנקס הבוחרים באינטרנט, בדוא"ל או לפקס מס' 077-4448819.
 • ניתן לשנות כתובת ולעדכנה עד למועד סגירת פנקס הבוחרים. להנחיות רשות האוכלוסין וההגירה לשינוי כתובת ראו כאן.

מסירת מידע מפנקס הבוחרים למפלגות

 • לקראת הבחירות, שר הפנים ימסור למפלגה המיוצגת בכנסת או מתמודדת בבחירות רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור.
 • המידע יימסר למפלגה או לסיעה, לאחר שהתחייבה בכתב כי לא תעשה בו שימוש (כולל העברתו לאחר), אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.

חשוב לדעת

 • פנקס הבוחרים נסגר כ-50 ימים לפני מועד הבחירות. המועד הסופי שבו נסגר פנקס הבוחרים לקראת הבחירות לכנסת ה-25 שייערכו ביום 01.11.2022 הוא 08.09.2022.
  • שינוי כתובת שיעודכן ויאושר ברשות האוכלוסין וההגירה עד לתאריך זה (בשעות הצהריים), ייכלל בפנקס הבוחרים.
  • למידע על הגשת בקשה לשינוי הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי .
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים