בעלים של בית דיור מוגן רשאים, בתנאים מסוימים, להמחות (להעביר) למישהו אחר את כל זכויותיהם וחובותיהם שנקבעו בהסכם ההתקשרות עם הדיירים
הבעלים אינם רשאים להעביר למישהו אחר רק חלק מזכויותיהם או מחובותיהם בהסכם ההתקשרות

בעלים של בית דיור מוגן יהיו רשאים להמחות (להעביר) למישהו אחר את כל זכויותיהם וחובותיהם שנקבעו בהסכם ההתקשרות עם דיירי הבית, אם יתקיימו כל התנאים הבאים:

 1. הבעלים החדשים ("הנמחה", שכל הזכויות והחובות יועברו אליו) זכאי לקבל ממשרד הרווחה רישיון להפעיל בית דיור מוגן.
 2. הבעלים החדשים התחייבו לקיים את חובות הבעלים הקודמים על-פי הסכם ההתקשרות.
 3. לפני ביצוע ההעברה, פרטי הבעלים החדשים נמסרו לכל אחד מהדיירים בבית הדיור המוגן.

הסכמת הוועד להעברת הבעלות

 • בנוסף לתנאים שצוינו, בבית שמונה לו ועד דיירים, נדרשת הסכמת הוועד להעברת הבעלות.
 • ועד הדיירים צריך למסור את החלטתו הכתובה לגבי העברת הבעלות בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כל הפרטים הנדרשים להחלטה.
 • בכל אחד מהמצבים הבאים, הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה יהיה רשאי לאשר את העברת הבעלות גם ללא הסכמת הוועד:
  • ועד הדיירים סירב לביצוע ההעברה מטעמים בלתי סבירים.
  • ועד הדיירים היתנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.
  • ועד הדיירים לא נתן את הסכמתו בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כל הפרטים.
 • במקרים הללו (או במקרה שלא מונה ועד לבית הדיור המוגן), הממונה יודיע לבעלי בית הדיור המוגן מהי החלטתו בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשה לו הבקשה לאשר את העברת הבעלות, ונמסרו לו כל הפרטים הנדרשים להחלטה.

חשוב לדעת

 • בעלים של בית דיור מוגן אינם רשאים להעביר למישהו אחר רק חלק מזכויותיהם או מחובותיהם שנקבעו בהסכם ההתקשרות עם הדיירים.

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים