בית דיור מוגן מחויב לחתום על הסכם התקשרות עם כל אחד מהדיירים המעוניינים להתגורר בו
להסכם ההתקשרות יצורפו מסמך הגילוי ומפרט הדירה

בית דיור מוגן מחויב לחתום עם הדיירים המעוניינים להתגורר בו על הסכם התקשרות שיסדיר את היחסים ביניהם.

 • בהסכם ההתקשרות יפורטו, בין היתר, הפרטים שצוינו במסמך הגילוי (שנמסר לדייר לפני החתימה על הסכם ההתקשרות). העתק של מסמך הגילוי יצורף להסכם ההתקשרות.
 • כמו כן, יצורף להסכם ההתקשרות מפרט הדירה (ראו פרטים בהמשך).
 • יש לתת לדייר הזדמנות סבירה לעיין בהסכם ההתקשרות לפני החתימה.
 • אם הדייר מינה לעצמו בא כוח, ייפוי הכוח החתום יצורף להסכם ההתקשרות.
 • לאחר שהצדדים יחתמו על ההסכם יש למסור לדייר עותק ממנו.
 • הסכם ההתקשרות נקבע לתקופה בלתי מוגבלת, וזאת בהסכמים שנחתמו אחרי ה-02.06.2012. הסכמים שנחתמו לפני ה-03.06.2012 יהיו תקפים לתקופה בלתי מוגבלת בתנאי שנקבעה בהם תקופת התקשרות של 20 שנה לפחות.

השפות שבהן ניתן לערוך את ההסכם

 • הסכם ההתקשרות יהיה ערוך, ככל הניתן, באחת מהשפות הבאות:
  • שפתו של הדייר.
  • שפה שהדייר דובר ומבין.
  • על-פי בקשת הדייר- בשפה עברית, ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית.
 • בית הדיור המוגן רשאי לערוך את ההסכם בעברית אם סיפק לדייר, על חשבונו, תרגום של ההסכם לאחת מהשפות שצוינו או לשפה אחרת שביקש הדייר.

מפרט הדירה

 • מפרט הדירה, שיצורף כנספח להסכם ההתקשרות, יהיה ערוך בהתאם לטופס שנקבע בתוספת לתקנות.
 • המפרט יהיה נכון ליום חתימת הסכם ההתקשרות.
 • נציג בית הדיור המוגן ימלא במדויק את כל הפריטים במפרט. אם פריט כלשהו לא קיים בדירה, עליו לציין זאת בכתב במפרט.
 • הדייר ונציג בית הדיור המוגן יחתמו על המפרט, וכל תיקון במפרט יצריך את חתימת שני הצדדים.
 • אם בית הדיור המוגן טרם נבנה או אוכלס, תצורף למפרט תוכנית הדירה בקנה מידה של לפחות 1:50. בתוכנית יפורטו המידות של כל חדר והמידות הכלליות של הדירה, לרבות פתחים.

ביטול הסכם התקשרות

 • במהלך תקופת הניסיון של הדייר בבית הדיור המוגן רשאי כל אחד מהצדדים להודיע לצד השני על ביטול הסכם ההתקשרות. יש למסור את ההודעה על הביטול בכתב, לפחות שבועיים מראש.
 • בהמשך, הדייר רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות בכל עת, בתנאי שיודיע על כך לבית הדיור המוגן 3 חודשים מראש.
 • בית הדיור המוגן רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות ולפנות דייר שהפר הפרה יסודית של הכללים ולא תיקן את ההפרה בזמן סביר. זאת, בתנאי שהדייר לא פינה את הדירה במועד, והסכם ההתקשרות כולל תנאי לגבי פינוי בנסיבות אלה.
 • במועד סיום הסכם ההתקשרות או ביום החזרת הדירה, לפי המאוחר מביניהם, יוחזר לדייר הפיקדון ששילם (אם שילם).
  • הפיקדון יוחזר כולו או חלקו, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם ההתקשרות.
  • במקביל, הדייר יחזיר לבית הדיור המוגן בטוחות שנמסרו לו להבטחת כספי הפיקדון בעת כניסתו לבית.
  • בית הדיור המוגן רשאי להשאיר בידיו בנאמנות סכום של עד 10,000 ₪ (סכום שיעודכן בתחילת כל שנה) מתוך הפיקדון, שישמש לתשלום חובות של הדייר על-פי הסכם ההתקשרות שלא נפרעו עד המועד שבו השיב את הפיקדון.

חשוב לדעת

פנייה לממונה על חוק דיור מוגן

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים