העברה אגב גירושין מתייחסת להעברת זכויותיו בדירה של אחד מבני הזוג, אל בן הזוג האחר, כחלק מהסכם גירושין או פרידה שקיבל תוקף של פסק דין
העברה אגב גירושין איננה אירוע מס ולא משולם בגינה מס רכישה או מס שבח, ואלה נדחים למועד שבו בן הזוג שקיבל את הזכויות ימכור את הדירה
ההליך כרוך בתשלום אגרה

העברה אגב גירושין מתבצעת כאשר נקבע בהסכם גירושין או פרידה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, כי אחד מבני זוג יעביר את זכויותיו בדירה לבן הזוג האחר.

 • העברה אגב גירושין איננה מהווה אירוע מס, ולכן אין חיוב במס רכישה או במס שבח (כן ייתכן חיוב במס רכוש), ואין חובה לדווח אודותיה ברישום המקרקעין.
 • העברה אגב גירושין תקפה גם לידועים בציבור ולבני זוג מאותו מין, כל עוד בין הצדדים קיים הסכם פרידה או גירושין שקיבל תוקף של פסק דין.
 • ההעברה יכולה להיות בתמורה או שלא בתמורה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הגירושין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג שהסכימו בהסכם גירושין או פרידה על העברת זכויותיו של בן הזוג האחד בדירה לבן הזוג האחר.
 • ההסכם שבין בני הזוג קיבל תוקף של פסק דין בערכאה השיפוטית המוסמכת.

למי ואיך פונים

 • כאשר המקרקעין רשומים בלשכת הרישום (טאבו) יש לפנות ללשכת הרישום הרלוונטית ולהגיש את המסמכים המפורטים בסעיף הבא.
 • אם הדירה רשומה בחברה משכנת או במנהל מקרקעי ישראל, יש לפנות גם לחברה המשכנת או למנהל, לפי העניין, ולברר מהם המסמכים הנוספים הנדרשים טרם הפנייה ללשכת הרישום.

שלבי ההליך

המסמכים הנדרשים

 • יש לפנות ללשכת רישום מקרקעין הרלוונטית ולהגיש את המסמכים הבאים (מסמכי “תיק הטאבו”):
  • בקשה כללית להעברה אגב גירושין, הכוללת את פרטי מגיש הבקשה ופרטי יצירת קשר.
  • הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק-דין בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני או בית דין דתי אחר (עותק מקורי, או העתק מאושר ע"י בית המשפט / בית הדין).
  • אם מדובר בבני זוג נשואים והושלמו הליכי הגירושין, תצורף תעודת גירושין מקורית או צילום חתום ב"נאמן למקור".
  • אישור עירייה המופנה לרשם המקרקעין בדבר היעדר חובות בגין הדירה (יש לבקש מהעירייה הרלוונטית, לרוב קיימים טפסים באתר האינטרנט המקומי).
  • 5 עותקים של שטרי מכר חתומים ע"י הצדדים ומאומתים כדין ע"י עורך דין.
  • אם רשומה משכנתא על הנכס, יש לצרף אישור מהבנק הממשכן להעברת הזכויות.
  • אישור היעדר חוב במס רכוש (כאשר לא בוצעה עסקה בדירה לפני תאריך 31.12.1999). ניתן לבדוק האם קיים חוב במס רכוש באתר רשות המסים.
  • אישור תשלום אגרה.
 • אם קיים עו"ד מייצג, הוא יכול להגיש את המסמכים בהגשה מקוונת.
 • לאיתור לשכת רישום מקרקעין לפי גוש/חלקה ראו כאן.

תשלום אגרה

המשך הטיפול בבקשה

 • עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.
 • בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.
 • המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • במידה וימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה. מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.
 • התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. ככל והתיק לא נאסף במשך 7 ימים, יישלח התיק בדואר לכתובת המגיש.

חשוב לדעת

 • העברה אגב גירושין אינה נחשבת אירוע מס, ובהתאם לא ישולם בגינה מס רכישה או מס שבח, אלא כשהדירה תימכר על ידי בן הזוג שקיבל את הזכויות.
 • מסיבה זאת, להעברה אגב גירושין עשויות להיות השלכות מס בעתיד, ורצוי להתייעץ עם מומחה בתחום טרם הבחירה במסלול זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

חקיקה ונהלים