במקרים חריגים עשויה להישלל מהתלמיד הזכות להיבחן בבחינת הבגרות
למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך


במקרים חריגים עשויה להישלל מהתלמיד הזכות להיבחן בבחינת הבגרות.

 • ההחלטה לשלול את הזכאות להיבחן בבחינת הבגרות תתקבל על-ידי הצוות המקצועי במוסד החינוכי - מנהל המוסד, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, המורה המקצועי המלמד את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכז השכבה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד בית ספר העומד בפני בחינת הבגרות ושמתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
  • הפגין זלזול בלימודים.
  • פגע פגיעה חמורה במשטרו או בנוהגו של בית הספר.
  • תלמיד בכיתה י' או י"א, שציונו השנתי במקצוע הבחינה נמוך מ"מספיק בקושי".
  • תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות הוראה בפועל במקצוע שבו אמור לגשת לבגרות באותה שנה, ולא קיבל ציון סופי במקצוע. ללא ציון סופי התלמיד אינו יכול לגשת לבגרות.

שלבי ההליך

 • ההחלטה לשלול את הזכאות להיבחן בבחינת הבגרות תתקבל על-ידי הצוות המקצועי במוסד החינוכי - מנהל המוסד, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, המורה המקצועי המלמד את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכז השכבה.
 • שלילת הזכות תיעשה בהחלטה מנומקת בכתב.
 • מנהל בית הספר יודיע בכתב לתלמיד ולהוריו על כוונתו לשלול את הזכות להיבחן לפני שייעשה כן.
 • מנהל בית הספר יאפשר לתלמיד להציג את טענותיו בטרם קבלת ההחלטה על שלילת הזכאות להיבחן בבחינת הבגרות.
 • החלטת בית הספר על שלילת זכותו של התלמיד להיבחן בבחינת הבגרות טעונה אישור של המפקח הכולל.
 • החלטה על שלילת הזכות להיבחן בבחינת הבגרות עקב רמת הישגים נמוכה של התלמיד, טעונה אישור של מנהל בית הספר.
 • מנהל בית הספר יאפשר לתלמיד להציג את טענותיו לצורך הדיון לשלילת הזכות בבית הספר ולצורך הדיונים בשלבים מאוחרים יותר בפני המפקח הכולל ומנהל המחוז.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים