הפסקת היריון מבוצעת בישראל על-פי החוק ומצריכה אישור של ועדה להפסקת היריון
הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת היריון רק אם התקיימה אחת מהסיבות שיפורטו בהמשך ובתנאי שהתקבלה הסכמה מדעת של האישה לטיפול
ביצוע הפסקת היריון שלא באישור הוועדה עשוי להוות עבירה פלילית
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

תקציר

כדי לבצע הפסקת היריון, יש לפנות לוועדה להפסקת היריון שמוסמכת על-פי חוק העונשין לאשר הפסקת היריון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נשים בהיריון המעוניינות להפסיק את ההיריון.
 • החוק מפרט את המקרים שבהם יש לוועדה סמכות לאשר הפסקת היריון:
  • כאשר האישה היא מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 40.
  • כאשר האישה אינה נשואה או שההיריון אינו מהנישואין.
  • כאשר ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מיחסי עריות.
  • כאשר הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  • במקרה שהמשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.
 • בנוסף לכך, הוועדות להפסקת היריון רשאיות לדון רק בבקשות שבהן גיל ההיריון אינו עולה על 24 שבועות מלאים על-פי אולטרסאונד המאשר את גיל ההיריון. אם גיל ההיריון עולה על 24 שבועות, הטיפול עובר לוועדה מיוחדת.

שלבי ההליך

 • אישה המעוניינת להפסיק את ההיריון רשאית לפנות לכל ועדה בארץ, באחד מבתי החולים או המרפאות הכירורגיות, ללא תלות במקום מגוריה. לרשימת הוועדות השונות ופרטי התקשרות ראו באתר משרד הבריאות.
 • יש לפנות למזכירות הוועדה הרצויה. אופני הפנייה ומועדי ההתכנסות משתנים מוועדה לוועדה, ולכן מומלץ להתקשר ולקבל מידע מדויק מבית החולים או מהמרפאה שנבחרו.
 • מזכירת הוועדה תיידע את האישה על זכותה להתייעץ עם עו"ס, ואם האישה פנתה לעו"ס, הוא יגיש תסקיר לוועדה.
 • מזכירת הוועדה תפנה את האישה לרופא מוסמך, שיבדוק את האישה ויסביר לה את המשמעויות של הפסקת ההיריון.
 • אם לאחר הפגישה עם הרופא, האישה עדיין מעוניינת בביצוע הפסקת ההיריון, היא תיתן את הסכמתה לכך ב״טופס הסכמה מדעת״ (דוגמה לטופס מתוך חוזר משרד הבריאות).

החלטת הוועדה

 • הוועדה תתכנס שלא בנוכחות האישה.
 • אם הוועדה אישרה את הבקשה על בסיס המסמכים שהוגשו לה, האישור יינתן על גבי טופס ייעודי שיימסר לאישה על ידי מזכירת הוועדה.
 • הוועדה לא רשאית לסרב לבקשה על בסיס המסמכים שהוגשו בלבד, ובמקרה זה היא חייבת לאפשר לאישה להופיע בפניה ולמסור את נימוקיה.
 • אם לאחר מכן הוועדה סירבה לאשר את הבקשה, הסירוב יהיה בכתב בצירוף נימוקים לסירוב.
 • לאחר מתן האישור, ייקבע מועד לביצוע הפסקת היריון. ההליך יבוצע בבית החולים שבו ניתן האישור על-ידי הוועדה, או במוסד רפואי אחר המורשה לבצע הפסקות היריון.
 • אם הוועדה לא אישרה את הפסקת ההיריון, ניתן לפנות לוועדה במוסד רפואי אחר (הפנייה כרוכה בתשלום מחדש של אגרת הפנייה לוועדה).

נערות שטרם מלאו להן 19

 • נערה מתחת לגיל 19 זכאית למימון מלא מקופת החולים הן להליך הוועדה והן להפסקת ההיריון, אך היא רשאית לשלם באופן פרטי אם תרצה, ותחויב בתעריף המלא.
 • הפסקות היריון לנערות תבוצענה בבתי חולים בלבד. הוועדה בבית החולים מחויבת לקבל כל נערה שפונה אליה.
 • הנערה תזוהה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה עדכנית. אם אין כל מסמכים מזהים, העובדת הסוציאלית תוודא עם הנערה פרטי מידע בסיסיים (שם, מספר ת"ז אם יש, כתובת ההורים ושמותיהם ומספר טלפון).
 • הנערה זכאית לעדיפות בתור לוועדה להפסקת היריון, וכן לסיוע מיוחד במידת הצורך.
 • נערה שהגיעה לדיון בוועדה תתקבל גם ללא מסמכים רפואיים, והמידע יושלם בבית החולים.
 • נערה שהגיעה לוועדה ללא התחייבות כספית מקופת החולים, תתקבל ללא דרישת תשלום כלשהי, וקופת החולים תנפיק התחייבות לאחר מכן.
 • עובדת סוציאלית תקיים שיחה עם הנערה לפני הדיון בוועדה, והחלטת הוועדה תימסר לנערה באופן מיידי.
 • הנערה זכאית לקדימות בתור לקיום הפסקת ההיריון, והיא תקבל מספר טלפון של עובדת סוציאלית שתלווה אותה בהליך הפסקת ההיריון.
 • הנערה תתקבל להליך להפסקת היריון גם אם לא הגיעה עם כל תוצאות הבדיקות הנדרשות, והבדיקות יבוצעו בבית החולים במסגרת ההליך. הנערה זכאית לנוכחות אחות לצורך בדיקות וטיפולים שבצנעת הפרט.
 • הנערה זכאית לעבור את התהליך (דיון בוועדה והפסקת ההיריון) ללא הסכמת הוריה ואף ללא ידיעתם.
 • למידע נוסף ראו חוברת מידע לנערות בהיריון לא מתוכנן של משרד הבריאות.

מימון

מקרים שבהם הפסקת היריון תיעשה במימון ציבורי

 • במסגרת סל שירותי הבריאות, הפסקת היריון במימון ציבורי תיעשה בכל מקרה שבו התקבל אישור מהוועדה להפסקת היריון, ללא תלות בגיל האישה.

מקרים נוספים של מימון ציבורי להפסקת היריון

עלויות במימון עצמי

 • למי שאינה זכאית למימון ציבורי, פתיחת תיק, זימון הוועדה להפסקת היריון וביצוע הפסקת ההיריון כרוכים בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות, או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים.
 • תעריפי משרד הבריאות להפסקת היריון, נכון לינואר 2024 (מומלץ להתעדכן מעת לעת):
  • תשלום עבור ועדה להפסקת היריון: 512 ₪ (בהפניה מקופת החולים) או 526 ₪ ללא הפניה. יש לשמור את הקבלה על התשלום לצורך קבלת החזר.
  • הפסקת היריון תרופתית (כולל הפסקה כירורגית לאחר מכן, אם נדרשת): 2,596 ₪ (בהפניה מקופת החולים) או 2,668 ₪ ללא הפניה.
  • הפסקת היריון כירורגית: 3,603 ₪ (בהפניה מקופת החולים) או 3,702 ₪ ללא הפניה.
 • לאחר שמתקבל אישור הוועדה, יש לדאוג לקבלת טופס התחייבות (טופס 17) מקופת החולים (במרבית בתי החולים יש סניפים של הקופות וניתן להצטייד שם בטופס, להגיש את הקבלה על הוועדה ולקבל החזר).

שמירה על סודיות

 • כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשה המופנית לוועדה, לדיוניה והחלטותיה, הם סודיים וחסויים.
 • לפי הנחיות משרד הבריאות על בית החולים לדאוג לשמירת סודיות המידע בוועדה לאישור הפסקת היריון (כגון מיקום הוועדה באזור מופרד, הכולל חדר המתנה לפונות שאינו נגיש לשאר הציבור).
 • קטינות (מתחת לגיל 18), יכולות לפנות לוועדה להפסקת היריון ולבצע הפסקת היריון, גם ללא צורך בקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך (להרחבה ראו בדיקות וטיפולים רפואיים שקטין רשאי להחליט לגביהם).
 • חשוב: במקרים מסוימים עשוי בית המשפט להורות על הסרת הסודיות.
דוגמה
אישה שפנתה לוועדה תחת הסעיף "היריון שלא במסגרת הנישואין" והצהירה על כך (כחלק מ"ההסכמה מדעת") במסגרת הליכי הגירושין, עשוי בן הזוג לבקש מבית המשפט להסיר את הסודיות כדי להוכיח שאותה אישה בגדה בו. הדבר משמעותי בעיקר כאשר מדובר בהליכים בבית הדין הרבני.

הפסקת היריון במישור הפלילי

 • נושא ההפלות מוסדר בחוק העונשין. החוק קובע, כי מי שהפסיק ביודעין היריון של אישה, בין בטיפול רפואי ובין בדרך אחרת, דינו מאסר 5 שנים או קנס.
 • על-פי החוק, רופא נשים לא יישא באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אישה, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הפסקת ההיריון נעשתה במוסד רפואי מוכר.
  2. ניתן אישור מהוועדה להפסקת היריון, המוסמכת לכך על-פי החוק.

הסכמה מדעת

 • הוועדה מוסמכת לתת אישור להפסקת היריון רק לאחר קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי של האישה.
 • ההסכמה צריכה להינתן בכתב, לאחר שהוסברו לאישה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההיריון.
 • כתנאי לביצוע הפסקת היריון, האישה תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת לביצוע הפסקת ההיריון ועל כך שקיבלה הסבר מפורט ומובן טרם החתימה.

ועדה להפסקת היריון בשלב החיות

 • כאשר מדובר בבקשה להפסקת היריון אחרי שבוע 24 (מלא), נדרש אישור של ועדה מיוחדת - ועדה להפסקת היריון בשלב החיות.
 • הפניה לוועדה זו יכולה להיעשות על-ידי הוועדות הרגילות להפסקת היריון, או על-ידי רופא הנשים המטפל באישה.
 • בוועדה להפסקת היריון בשלב החיות יהיה הרכב של 5 חברים.
 • הוועדה לא תסרב לבקשה שהובאה בפניה, בטרם נתנה לאישה המבקשת הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לוועדה את נימוקיה.
 • הוועדה כפופה (ככל ועדה להפסקת היריון) להוראות חוק העונשין, הקובע את העילות המותרות להפסקת היריון.

חשוב לדעת

 • לבן הזוג (אבי העובר) אין מעמד חוקי בוועדה להפסקת היריון ולא נדרשת הסכמתו להפסקת ההיריון. אם האישה מסכימה, יש לאפשר לבן הזוג ללוות אותה בשלבי הדיון בוועדה.
 • לאחר הפסקת ההיריון חשוב לפנות לייעוץ והכוונה בנושא תכנון משפחה, מניעת היריון בלתי רצוי ויעוץ גנטי (במקרה שנדרש) לפני ההיריון הבא.
 • הרכב הוועדה:
  • הוועדה להפסקת היריון מונה 3 חברים: רופא מומחה במיילדות וגניקולוגיה, רופא מומחה נוסף ועובד סוציאלי.
  • בין חברי הוועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת.
 • הורים שאיבדו את ההיריון בשלב מתקדם, או הורים שאיבדו את תינוקם טרם מלאו לו 30 ימים, זכאים להשתתף בהליך פרידה בבית החולים או בלוויה ובקבורה, בהתאם לבחירתם, לפרטים נוספים ראו נוכחות הורים בטקס קבורה לאחר אבדן היריון.
טיפ
זכויות בעבודה ומול ביטוח לאומי
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות