הקדמה:

אדם יכול להקדיש את נכסיו (בעודו בחיים או לאחר מותו) לטובת מטרה ציבורית באמצעות הקדש ציבורי
הקדש ציבורי שנכנס לתוקפו צריך להירשם אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים
רישום הקדש אינו כרוך בתשלום
למידע על הגשת בקשה לרישום הקדש ציבורי ראו באתר משרד המשפטים

הקדשת נכסיו של אדם לטובת מטרה ציבורית בתחומים כגון תרבות, מדע, חינוך, דת וצדקה, נקראת "הקדש ציבורי".

 • אם האדם מעוניין להקדיש את נכסיו כאשר הוא בחיים, ההקדשה תיעשה על ידי כתב הקדש.
 • אם הכוונה להקדישם לאחר מותו, ההקדש ייכתב בצוואה (שאינה צוואה בעל פה).
 • בהקדש יש לכתוב את מטרות ההקדש, את זהותו של הנהנה ממנו, ומיהו הנאמן האחראי עליו.
 • הקדש ציבורי שנכנס לתוקפו צריך להירשם אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים.
 • לרשם ההקדשות יש סמכות להורות על דיווח מצד נאמן ההקדש ולפקח על פעילות ההקדש.
דוגמה
איש חינוך שעסק בעבודה עם נוער בסיכון, החליט להקדיש את כל רכושו, לאחר מותו, לעמותה ארצית המטפלת בנוער במצבי סיכון.

כדי להבטיח כי כספו אכן ישמש את המטרה, כתב בצוואה שערך את מטרת ההקדש הציבורי, שם העמותה ואיזה רכוש וכספים הוא מקדיש לעמותה.

האיש הפקיד את צוואתו אצל עורך הדין שכתב בעבורו את הצוואה. לאחר מותו ולאחר חלוקת הרכוש על פי הצוואה, רשם עורך הדין את ההקדש כהקדש ציבורי אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים, שיוכל לפקח על פעילות ההקדש ולהורות על דיווחים מצד הנאמן האחראי על ההקדש.

רישום הקדש ציבורי

המסמכים הנדרשים לרישום ההקדש:

 • טופס הודעה ובקשה לרישום הקדש ציבורי (מקור או העתק)
 • במקרה שההקדש נוצר על-פי כתב הקדש או הסכם נאמנות, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
  • העתק כתב הקדש
  • כתבי הסכמה של הנאמנים (מקור או העתק)
 • במקרה שההקדש נוצר על-פי הוראות צוואה יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
 • במקרה שמצויים בין נכסי ההקדש נכסי מקרקעין, יש לצרף גם נסח מרישום המקרקעין

חובות דיווח של נאמן להקדש ציבורי

 • דיווח כספי:
  • נאמן של הקדש ציבורי חייב להגיש לרשם ההקדשות מידי שנה, עד ליום 30 ליוני, דוח כספי המתייחס לפעילות ההקדש (נכסים, חובות, תשלומים ותקבולים) בשנה שקדמה להגשת הדוח.
  • אם מחזור ההכנסות השנתיות של ההקדש עולה על 80 אלף ₪, יש להגיש דוח כספי מבוקר על-ידי רואה חשבון להקדש ציבורי.
  • אם מחזור ההכנסות השנתיות של ההקדש אינו עולה על 80 אלף ₪, יש להגיש דוח כספי לפי אחת משתי החלופות הבאות: דוח כספי להקדש ציבורי או דוח כספי על ניהול קרן גמ"ח (הקדש ציבורי).
  • לפרטים נוספים ראו באתר משרד המשפטים
 • שינוי מטרות:
  • שינוי מטרות הקדש ציבורי כפוף לתנאי הנאמנות האמורים בשטר ההקדש.
  • שינוי מטרות שאינו תואם את האמור בשטר ההקדש, יעשה בהגשת בקשה לבית המשפט המחוזי על ידי הנאמנים להקדש, תוך צירוף הצדדים הרלוונטיים והנימוקים לבקשה.
  • מומלץ להגיש טיוטת הבקשה לרשם ההקדשות לצורך קבלת עמדתו, טרם הפניה לבית המשפט המחוזי.
  • בית המשפט המחוזי רשאי לשנות או לבטל הוראה מהוראות כתב ההקדש, אם מטעמים שיוצר ההקדש הביא לפניו, ואם משום שראה כי חל שינוי של ממש בנסיבות המצדיק זאת.
  • לפרטים נוספים ראו באתר משרד המשפטים

ביטול הקדש ובקשות לסגירת הקדש במרשם

 • יוצר הקדש רשאי לחזור בו מיצירת ההקדש טרם הוקם.
 • לאחר הקמת ההקדש, רשאים הנאמנים להקדש לבקש את סגירתו מרשם ההקדשות, אם קיימות בכתב ההקדש הוראות לעניין סיומו, וזאת ללא פניה לבית המשפט.
 • אם לא קיימות בכתב ההקדש הוראות בדבר סיומו, סגירת ההקדש תיעשה בהגשת בקשה על ידי הנאמנים לבית המשפט המחוזי, תוך צירוף הצדדים הרלוונטיים ובכללם רשם ההקדשות.
 • לפרטים נוספים ראו באתר משרד המשפטים

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים