הקדמה:

אדם בעל תג חניה לנכה עשוי להיות זכאי להקצאה של איזור חניה בלעדי עבורו מטעם הרשות המקומית, במרחק שלא יעלה על 200 מטר מביתו
במקרה שלא נמצא איזור חניה בטווח של 200 מטר, הרשות המקומית רשאית למצוא מקום חניה במרחק שלא יעלה על 400 מטר מהבית
הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה
למידע נוסף ראו חוק חניה לנכים סעיפים 4ד, 4ה


אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם איזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.

 • למי שנמצא זכאי לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

מי זכאי?

 • בעל תג חניה לנכה, שרופא שהוסמך לאשר נכות על-פי דין אישר בכתב כי מתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  • דרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (מי שנקבעו לו פחות מ-90% נכות עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
 • אדם שמתלווה אל הנכה ונוהג עבורו ברכב שהוקצה לו מקום החניה רשאי להחנות את הרכב באותו מקום חניה.
 • הזכאות אינה תקפה לנכה שיש לו חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת התמרורים ("מחלקת החניה", "ועדת התמרור המקומית", "ועדת תחבורה עירונית" וכד').
 • הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
  • מכתב בקשה עם פרטי הפונה.
  • צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם הכתובת.
  • צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
  • אישור על אחוזי הנכות מגורם מוסמך (כגון המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון).
  • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים).
  • מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להתבקש לצרף, לחלופין, חוות דעת של רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות.
  • צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ניתן למצוא פרטים נוספים וטופס בקשה רלוונטי (לדוגמה, ראו פרטים וטופס באתר עיריית תל אביב).
 • הרשות המקומית תקצה את מקום החניה בתוך 60 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה.
 • הרשות תציב בחניה תמרור המייחד את מקום החניה לרכבו של הנכה, שיצויין עליו מספר הרכב.
 • במקרה שבעל תג חניה לנכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות הגיש את הבקשה, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתו ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.

חשוב לדעת

 • הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה.
 • בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון הבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. למידע נוסף ראו חניית נכים בבית משותף.
 • עיוורים בעלי תג חניה לנכה זכאים אף הם להקצאה וסימון אזור חניה בסמוך לביתם.
 • אם הוקצה לרכב נכה מסוים מקום חניה, ובתמרור המציין את פרטי הרכב צוינו גם ימים או שעות מסוימים, החניה לרכבים אחרים הנושאים תג נכה תהיה מותרת בהתאם לימים או לשעות שצוינו בתמרור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים