בעל דירה בבית משותף שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות רשאי בתנאים מסוימים להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד או שיוקצה לו מקום חניה לנכים מבין מקומות החניה הקיימים
נדרשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבניין כדי לבצע את ההקצאה ואת ההכשרה
בעל הדירה יישא בעלויות התהליך כולו, כולל התאמת מקום החניה לצרכיו
ניתן לקבל סיוע במימון ההתאמה ממשרד השיכון
למידע נוסף ראו סעיף 59ג לחוק המקרקעין


בעל דירה, שהוא או בן משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות שעומד בתנאים המפורטים מטה, רשאי להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד או שיוקצה לו מקום חניה לנכים מבין מקומות החניה הקיימים.

 • נדרשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות כדי לבצע את ההקצאה או את ההכשרה.
 • התאמת מקום החניה לצורכי בעל הדירה לאחר ההקצאה (כגון: סימון, צביעה, תמרור וכו') אינה דורשת את הסכמת שאר בעלי הדירות.
 • התהליך כולו, כולל ההכשרה אם נדרשת וההתאמה, ייעשה על חשבון בעל הדירה.
 • ניתן לקבל סיוע במימון ההתאמה ממשרד השיכון.

מי זכאי?

 • בעל דירה בבית משותף העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא או בן משפחתו שמתגורר עמו, או אדם ששוכר ממנו את הדירה, עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות.
  2. רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך על-פי טופס אישור, כי ייחוד מקום חניה דרוש בשל מוגבלותו של האדם, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.
  3. ייחוד השטח כמקום חניה של בעל הדירה והתאמתו אינם מונעים משאר בעלי הדירות בבניין לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

הקצאת מקום חניה או הכשרת מקום חניה

 • השגת היתרים - אם הכשרת מקום החניה דורשת היתר לפי חוק התכנון והבנייה, על בעל הדירה לקבל את ההיתר ולמלא אחר תנאיו.
 • השגת הסכמת הדיירים - הקצאת מקום חניה לנכים מבין מקומות חניה קיימים או הכשרת מקום שלא שימש קודם לחניה דורשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבניין.

התאמת מקום החניה

 • התאמת מקום החניה, לאחר שניתן לבעל הדירה הרלוונטי, אינה דורשת את הסכמת שאר בעלי הדירות.
 • מתן הודעה לוועד הבית או לדיירים - לא יאוחר מ-40 יום לפני מועד ביצוע ההתאמה, על בעל הדירה או נציג מטעמו למסור הודעה מפורטת בכתב לוועד הבית לגבי הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה. אם אין ועד, יש למסור הודעה נפרדת לכל בעלי הדירות בבית המשותף.

התנגדות דייר לחניית נכים בבניין

 • בעל דירה הרואה עצמו נפגע מההתאמה רשאי לפנות בתביעה למפקח על רישום המקרקעין לכל המאוחר בתוך 30 ימים מהיום שקיבל הודעה על ההתאמה. המפקח רשאי מטעמים מיוחדים להאריך את המועד להגשת תביעה זו. למידע על הליך התביעה, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.
 • הגשת התביעה לא תעכב או תמנע את התאמת מקום החניה לנכים, אלא אם כן הורה המפקח אחרת.
 • אם ישתכנע המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, החלטתו תבוא במקום הסכמתו של בעל אותה דירה.

סיוע במימון הכשרת מקום החניה

חשוב לדעת

 • אנשים המוגבלים בניידות ואין להם מקום חניה מתאים המשמש אותם באופן בלעדי וקבוע, רשאים לבקש מהרשות המקומית כי יוקצה להם אזור חניה מתאים בקרבת ביתם ויסומן תמרור חניה בלעדי לנכה (ג-43) לסימון אזור חניה. למידע נוסף ראו הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים