הקדמה:

החל משנת הלימודים תשע"ט תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלתה
השתתפות בתכנית כרוכה בתשלום דמי השתתפות שנתיים
הורים יכולים לבחור שלא להשתתף בתכנית השאלת הספרים
סכום ההשתתפות המקסימלי בתכנית שנקבע בשנת הלימודים תשע"ט עומד על 280 ש"ח לתלמידים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים, ו-320 ש"ח לתלמידים בחטיבות העליונות


סעיף 2(א) לחוק השאלת ספרי לימוד קובע כי תכנית השאלת ספרי לימוד תפעל בכל בתי הספר. מנכ"ל משרד החינוך רשאי להחליט לא להפעיל את התכנית בבית ספר שבו לא מתקיימת לכך כדאיות כלכלית.

 • החל משנת הלימודים תשע"ט תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלתה.
 • בבית ספר שבו מעל ל-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. למנהל המחוז ישנה סמכות לאשר את הדחייה.
 • תכנית השאלת ספרי הלימוד מתבצעת על-ידי שמירת הספרים המשומשים של התלמידים, העמדתם לרשות בית הספר וקניית ספרי לימוד חדשים באופן מרוכז.
 • קניית ספרים חדשים מבוצעת על-ידי גביית דמי השאלת ספרי לימוד מההורים: עד 280 ש"ח לסל ספרים מלא עבור תלמידים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים, ועד 320 ש"ח עבור סל ספרים מלא לתלמידים בבתי ספר תיכוניים.
 • הורים שאינם מעוניינים בפרויקט השאלת הספרים יכולים לרכוש ספרים חדשים, ומחיריהם של ספרים אלה נתונים תחת פיקוח. לפרטים נוספים ראו רשימות ספרי הלימוד ומחיריהם.

מי זכאי?

 • תלמידי כיתות א'- י"ב הלומדים בבתי ספר רשמיים ובבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים, העומדים בשלושת התנאים הבאים:
  1. בית הספר קיים שנה לפחות.
  2. אם מדובר בבית ספר יסודי, חייבות להיות בו לפחות חמש שכבות גיל מכיתה א' עד כיתה ה'.
  3. קיימת היתכנות כלכלית להפעלת התכנית בבית הספר, כלומר תקציב המשרד, תשלומי ההורים והספרים שנאספו מהתלמידים מאפשרים איזון תקציבי לשם הפעלתה.

מימון השאלת הספרים

 • מימון תכנית השאלת הספרים מתבסס על שלושה מקורות:

תהליך מימוש הזכות

 • תכנית השאלת הספרים תופעל על-ידי בית הספר באופן הבא:
  1. בית הספר יעדכן את הורי התלמידים לגבי הצטרפותו לתכנית ההשאלה. תנאי הכרחי לכניסה לתכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא כי התלמידים ישאירו בבית הספר לקראת שנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שרכשו מכספם והשתמשו בהם במהלכה.
  2. בית הספר יגבה מההורים את דמי ההצטרפות לתכנית. הורים שאינם מעוניינים להשתתף בתכנית יוכלו לבחור שלא להצטרף אליה.
  3. בית הספר יזמין את ספרי הלימוד המבוקשים מתוך רשימת ספרי לימוד המאושרים על-ידי משרד החינוך.
  4. בסיום כל שנת לימודים, יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבית הספר. תלמיד שלא יחזיר ספר או שיחזיר ספר שנפגם, יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחירו.
  5. לאחר שיפוץ הספרים ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים, יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתכנית ההשאלה, בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על-ידי משרד החינוך.
  6. בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם לקראת שנת הלימודים הבאה.

חשוב לדעת

 • שיעור דמי ההשתתפות בתכנית הינו מקסימלי, וניתן לגבות פחות ממנו.
 • בסכום הנגבה מההורים ניתן להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תכנית ההשאלה.
 • כל רשות מקומית תקבע מנגנון אכיפה להבטחת השבת הספרים בתום שנת הלימודים. ניתן לדרוש מההורים צ'ק פיקדון.
 • ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים. עם זאת, בית הספר רשאי להטיל על הורי התלמידים את עלות תיקונם של ספרים בלויים שהוחזרו במצב בלתי סביר.
 • תכנית השאלת ספרי הלימוד כוללת השאלת ספרי לימוד, ערכות אביזרים וחוברות עבודה.
 • אין אפשרות להשאלה חלקית של ספרי הלימוד.
 • רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך תכנית ההשאלה.

בירורים ושאלות

 • ניתן לשלוח שאלות, פניות, והצעות בנושא השאלת הספרים בדוא"ל: .

פסקי דין

 • עתמ (ת"א) 2402/05 ענת קציר נ' משרד החינוך (באתר נבו) -
  • בית המשפט המחוזי חייב את עיריית חולון, כסעד של צדק, לדאוג למימון דמי השאילה אותם נדרשה אם של תלמיד לשלם כתנאי להשתתפות בתכנית להשאלת ספרים.
  • מימון העירייה את דמי השאילה נקבע במקרה זה לאור נסיבות כלכליות קשות של האם אשר מנעו ממנה לעמוד בתשלומים אלו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים