החל משנת הלימודים תשע"ט תוכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלתה
השתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום דמי השתתפות שנתיים
הורים יכולים לבחור שלא להשתתף בתוכנית השאלת הספרים
סכום ההשתתפות המירבי בתוכנית הוא 280 ₪ לתלמידים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים, ו-320 ₪ לתלמידים בחטיבות העליונות


סעיף 2(א) לחוק השאלת ספרי לימוד קובע כי תוכנית השאלת ספרי לימוד תפעל בכל בתי הספר. מנכ"ל משרד החינוך רשאי להחליט לא להפעיל את התוכנית בבית ספר שבו לא מתקיימת לכך כדאיות כלכלית.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז תוכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלתה.
 • בבית ספר שבו מעל ל-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתוכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. למנהל המחוז ישנה סמכות לאשר את הדחייה.
 • תוכנית השאלת ספרי הלימוד מתבצעת על-ידי שמירת הספרים המשומשים של התלמידים, העמדתם לרשות בית הספר וקניית ספרי לימוד חדשים באופן מרוכז.
 • קניית ספרים חדשים מבוצעת על-ידי גביית דמי השאלת ספרי לימוד מההורים: עד 280 ₪ לסל ספרים מלא עבור תלמידים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים, ועד 320 ₪ עבור סל ספרים מלא לתלמידים בבתי ספר תיכוניים.
 • הורים שאינם מעוניינים בפרויקט השאלת הספרים יכולים לרכוש ספרים חדשים, ומחיריהם של ספרים אלה נתונים תחת פיקוח. לפרטים נוספים ראו רשימות ספרי הלימוד ומחיריהם.

מי זכאי?

 • תלמידי כיתות א'- י"ב הלומדים בבתי ספר רשמיים ובבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים, העומדים בשלושת התנאים הבאים:
  1. בית הספר קיים שנה לפחות.
  2. אם מדובר בבית ספר יסודי, חייבות להיות בו לפחות חמש שכבות גיל מכיתה א' עד כיתה ה'.
  3. קיימת היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית בבית הספר, כלומר תקציב המשרד, תשלומי ההורים והספרים שנאספו מהתלמידים מאפשרים איזון תקציבי לשם הפעלתה.

מימון השאלת הספרים

 • מימון תוכנית השאלת הספרים מתבסס על שלושה מקורות:
  • מלאי הספרים שיחזירו התלמידים לשימוש התלמידים הצעירים מהם בסיום השנה הראשונה להצטרפות.
  • תשלום שנתי הנגבה מההורים במסגרת תשלומי רשות במערכת החינוך.
  • תקציב משרד החינוך לבתי הספר.

תהליך מימוש הזכות

 • בית הספר יעדכן את הורי התלמידים לגבי הצטרפותו לתוכנית ההשאלה. תנאי הכרחי לכניסה לתוכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא כי התלמידים ישאירו בבית הספר לקראת שנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שרכשו מכספם והשתמשו בהם במהלכה.
 • בית הספר יגבה מההורים את דמי ההצטרפות לתוכנית. הורים שאינם מעוניינים להשתתף בתוכנית יוכלו לבחור שלא להצטרף אליה.
 • בית הספר יזמין את ספרי הלימוד המבוקשים מתוך רשימת ספרי לימוד המאושרים על-ידי משרד החינוך.
 • בסיום כל שנת לימודים, יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבית הספר.
  • בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים. עם זאת, בית הספר רשאי לדרוש מהורי התלמיד את עלות התיקון במקרה שהספר שהוחזר בלוי באופן בלתי סביר.
  • תלמיד שלא יחזיר ספר או שיחזיר ספר שנפגם, יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו או לשלם לקופת בית הספר את מחירו.
 • לאחר שיפוץ הספרים ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים, יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתוכנית ההשאלה, בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על-ידי משרד החינוך.
 • בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם לקראת שנת הלימודים הבאה.

חשוב לדעת

 • שיעור דמי ההשתתפות בתוכנית הינו מקסימלי, וניתן לגבות פחות ממנו.
 • בסכום הנגבה מההורים ניתן להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תוכנית ההשאלה.
 • ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים. עם זאת, בית הספר רשאי להטיל על הורי התלמידים את עלות תיקונם של ספרים בלויים שהוחזרו במצב בלתי סביר.
 • תוכנית השאלת ספרי הלימוד כוללת השאלת ספרי לימוד, ערכות אביזרים וחוברות עבודה.
 • אין אפשרות להשאלה חלקית של ספרי הלימוד.
 • רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך תוכנית ההשאלה.

בירורים ושאלות

 • ניתן לשלוח שאלות, פניות, והצעות בנושא השאלת הספרים בדוא"ל: .
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • עתמ (ת"א) 2402/05 ענת קציר נ' משרד החינוך (באתר נבו) -
  • בית המשפט המחוזי חייב את עיריית חולון, כסעד של צדק, לדאוג למימון דמי השאילה אותם נדרשה אם של תלמיד לשלם כתנאי להשתתפות בתוכנית להשאלת ספרים.
  • מימון העירייה את דמי השאילה נקבע במקרה זה לאור נסיבות כלכליות קשות של האם אשר מנעו ממנה לעמוד בתשלומים אלו.

חקיקה ונהלים