זכותון זה מרכז את כל המידע הרלוונטי למי שמזמין חבילות מחו"ל
הזכותון מפרט בין היתר את תשלומי המסים והמכס, וכיצד הם מחושבים
קיימים סוגים מסוימים של סחורות שאסור להכניס לארץ, ולרשויות המכס יש סמכות להחרים אותן
למידע נוסף ראו מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות או חברות שילוח באתר רשות המסים בישראל


קניתם מוצר ברשת והוא עושה את דרכו אליכם מחו"ל? אתם למעשה מבצעים ייבוא אישי, המוגדר כ"הבאת סחורות או מוצרים לארץ לצורך שימושו האישי של אדם".

אנשים רבים כבר לא קונים כיום בחנויות ממשיות, אלא רוכשים אונליין מוצרים ומחכים להגעתם בדואר. אם המוצרים נרכשים מחו"ל, הרוכש למעשה מבצע יבוא אישי. יבוא זה מוגדר בחוק כייבוא סחורות או מוצרים ("טובין"), שנועדו לשימושו האישי הפרטי של האדם ומיובאים בכמות סבירה לשימוש עצמי. יבוא סחורות או שירותים לשימושו העצמי של עסק או למסחר ייחשב כייבוא מסחרי ולא כייבוא אישי. יבוא אישי יכול להיעשות במכולה בים, במשלוח אווירי, כחבילת דואר או בכניסה לישראל באולמות הנוסעים בכל מעברי הגבול.

זכותון זה מרכז את המידע הרלוונטי לייבוא אישי מחו"ל, בנושאים הבאים:

התנאים לייבוא אישי של מוצרים מחו"ל

 • כל אדם רשאי לייבא יבוא אישי מחו"ל מוצרים וסחורות ("טובין"), בתנאים הבאים:
  • המוצרים אינם אסורים בייבוא לישראל – לרשימת המוצרים האסורים בייבוא ראו כאן.
  • במקרה שנדרש אישור או רישיון ייבוא – יש לפנות לרשות המוסמכת, וראו בהמשך.
שימו לב
אם רכשתם מוצרים בעת ששהיתם בחו"ל, או בדיוטי פרי בארץ, אתם עשויים להידרש להצהיר עליהם ולשלם מס בגינם. לפרטים ראו הצהרה במכס על פריטים שנקנו בחו"ל ובדיוטי פרי.

החרמה ובדיקת מוצרים ברשות המכס

 • על כל חבילה שמגיעה מחו"ל בדואר, יש הצהרת יבוא או תווית.
 • תפקיד רשות המכס היא לבדוק אותן, ובהתאם לכתוב היא רשאית לפתוח את החבילה ואף להחרימה.
 • רשות המכס יכולה להחרים ("לחלט") חבילות אשר הגיעו מחו"ל באמצעות הדואר, ושאינן תואמות את האמור לגביהם בהצהרת הייבוא או בתווית של חבילת הדואר.
 • במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית להחרים את החבילה או להטיל קנס על מזמין החבילה כתנאי לקבלת החבילה.
אזהרה
החילוט יתבצע גם אם מזמין החבילה לא ידע שההצהרה או התווית אינן נכונות. על כן, מומלץ, במיוחד למי שרוכש מוצרים באמצעות האינטרנט, לוודא עם ספק המוצרים כי ההצהרה על גבי החבילה תואמת את המוצרים המצויים בחבילה, וכי הפרטים המופיעים לגבי עסקת הרכישה, לרבות מחיר המוצרים, נכונים.
 • פקיד המכס רשאי לפתוח ולבדוק חבילות ולהעריך את המוצרים, גם ללא נוכחות הנמען, אך בנוכחות פקיד הדואר.
 • האחריות על שלמות החבילה חלה על חברת דואר ישראל, ואם נגרם נזק לחבילה, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור של חברת דואר ישראל.
 • חבילה שהגיע באמצעות חברת בלדרות תיבדק בנוכחות מזמין החבילה, נציגו או נציג חברת הבלדרות, ואם נגרם נזק לחבילה, יש לפנות לחברת הבלדרות.
 • פקיד המכס רשאי לבדוק את החבילה גם ללא נוכחות מזמין החבילה או הנציגים, אם יש לו חשש כי החבילה מכילה מוצרים מתכלים, מוצרים אסורים בייבוא או מוצרים מסוכנים.

תשלום מס על יבוא אישי

 • מוצרים בייבוא אישי מחו"ל עשויים להיות חייבים במסים - מע"מ, מס קנייה, מכס - בהתאם לערך הסחורה או המוצר שיובא(גובה המס אינו מושפע ממשקל או נפח המוצר).
 • עד לסכום של 75 דולר המוצרים פטורים מכל מס, ובין 75 דולר ל-500 דולר חייבים במע"מ בלבד - 17%. (למידע על גובה המס ואופן חישובו לפי הקטגוריות השונות ראו בהמשך זכותון זה).
 • בהמשך נפרט על אופן חישוב המסים בקטגוריות השונות.
 • אם החבילה מכילה כמה פריטים עליהם חל מיסוי שונה (למשל, ביגוד ואלכוהול), המיסוי יחושב בנפרד עבור כל אחד מהפריטים בהתאם לכללים האמורים בהמשך.
 • אם נקבע כי יש לשלם מס, האחוז לתשלום ייקבע לפי ערך הסחורה או המוצר, אבל הסכום לתשלום ייקבע לפי ערך הסחורה, בתוספת דמי המשלוח לארץ והביטוח, אם חל.
דוגמה
 • מקרה ראשון: מוצר שעלותו 480 דולר ועלות המשלוח הינה 60 דולר. שיעור המס, כלומר מהו אחוז המס אותו יש לשלם, ייקבע בהתאם לערך המוצר עצמו ויעמוד על 17%. עם זאת, סכום המס, כלומר כמה כסף יש לשלם, יחושב מתוך הסכום הכולל של ערך המוצר בתוספת עלות המשלוח. כלומר, סכום המס יהיה 17% אבל לא מתוך 480 דולר אלא מתוך הסכום הכולל של 540 דולר.
 • מקרה שני: מוצר שעלותו 520 דולר ועלות המשלוח הינה 20 דולר. גם כאן אחוז המס יקבע בהתאם לערך המוצר, ובמקרה זה יעמוד על 31%. גם במקרה זה החיוב במס יחול על ערך המוצר בתוספת דמי המשלוח, ויחושב כ-31% מתוך הסכום הכולל של 540 דולר.
 • כלומר, למרות שהסכום הכולל ממנו יחושב המס זהה בשני המקרים, קיים הבדל באחוז המיסוי, וזאת משום שערך המוצר במקרה השני גבוה יותר מערך המוצר במקרה הראשון.
 • במקרה שלא ניתן להפריד את עלות המשלוח והביטוח מערכו של המוצר, שיעור המס יחושב על פי ערך החבילה כולה.
דוגמה
משלוח מוצר שיוצהר עליו כי ערכו "540 דולר כולל הובלה וביטוח" יהיה חייב בתשלום מס בשיעור של 31% מתוך סך של 540 דולר, גם אם ערכו של המוצר הנו 480 דולר, דבר שלכאורה היה מחייב במיסוי נמוך יותר, ועלות המשלוח הינה 60 דולר.

שיעורי המס בהתאם לערך המוצר או הסחורה המיובאים

 • שיעור המס חל בהתאם לערך המוצרים ולטיבם.
שימו לב
 • מדרגות המס המתוארות בהמשך הינן כלליות, וקיימות קטגוריות מוצרים לגביהן מדרגות המס לא חלות באופן האמור.
 • לפירוט תחולת מדרגות המס לפי קטגוריות ראו טבלת מיסי יבוא מרוכזים באתר רשות המסים.
 • ניתן לחשב את שיעור המס הכוללים במחשבון מסי יבוא למוצרים ביבוא אישי באתר רשות המסים
 • בעת יבוא מוצרים לישראל, שמחירם קבוע במטבע חוץ, ככלל, שער המטבע מחושב לפי השער היציג של בנק ישראל בתוספת של 0.5%. לפירוט שערי המטבע ראו שאילתת שערי מטבע באתר רשות המסים.

.

יבוא משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו עד 75 דולר

 • משלוח המכיל מוצרים שערכם הכולל עד 75 דולר פטור לחלוטין ממסי יבוא.
 • חישוב ערך המוצרים לא כולל הובלה וביטוח, בתנאי שהם מחושבים בנפרד מערך המוצרים. אם לא ניתן להפריד בין העלויות השונות, החישוב ייעשה בהתאם לסכום הכולל.
דוגמה
משלוח מוצרים שערכם הכולל 65 דולר ודמי המשלוח החלים הם בסך 20 דולר. הסך כולל של החבילה הוא 85 דולר, אך משום שניתן להפריד בין ערך המוצרים, שהינו פחות מ-75 דולר, לבין עלויות המשלוח, החבילה תהיה פטורה מתשלום מסים.
 • לתשומת לב: שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל המוצרים יחד.
 • הפטור אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.

יבוא משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הוא בין 75 דולר ל-500 דולר

 • משלוח המכיל מוצרים שערכם הכולל הוא מעל 75 דולר ולא יותר מ-500 דולר פטור מתשלום מכס בלבד, וחייב בתשלום מע"מ - 17% - ומס קניה אם חל (מס קניה חל לדוגמא על: טלוויזיות, חלקי חילוף לרכב ועוד).
 • הפטור ממכס אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
 • חישוב ערך המוצרים לא כולל הובלה וביטוח, בתנאי שהם מחושבים בנפרד מערך המוצרים. אם לא ניתן להפריד בין העלויות השונות, החישוב ייעשה בהתאם לסכום הכולל.
 • שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.
דוגמה
 • מוצר שעלותו בין 75 ל-480 דולר יחויבו במע"מ בשיעור 17%. אם לא קיימים דמי משלוח וביטוח, שיעור המע"מ יחושב מתוך ערך המוצר בלבד.
 • מוצר שעלותו 480 דולר ועלות המשלוח והביטוח עליהן עומדת על 40 דולר, עדיין יחויב ב-17% בלבד, אך שיעור זה יחושב מתוך ערך המוצר בתוספת דמי המשלוח (520 דולר).
 • על מרבית חלקי החילוף לרכב יחול מס בשיעור של 39.46%, למעט אביזרים עליהם חלה חובת תשלום מע"מ בלבד, ומעל לסכום של 500 דולר עשוי לחול גם מכס. לפירוט ראו טבלת מסי יבוא מרוכזים באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • לתשומת לב: שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל המוצרים יחד.

יבוא משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו 500-1000 דולר

 • מוצרים שערכם 500-1000 דולר חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים), על פי הקבוע בצו תעריף המכס.
 • שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.
 • לדוגמה, על מוצר שערכו בין 480 ל-1,000 דולר, יחולו מסים בגובה כולל של 32.2%.

יבוא משלוח של טבק ואלכוהול וכן משלוח שערך המוצרים הכלולים בו הינו מעל 1,000 דולר

 • מוצרים שערכם מעל 1,000 דולר או משלוח של טבק, סיגריות, כוהל, ומשקאות משכרים בכל סכום שהוא, יהיו חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא בייבוא מסחרי.
 • ראו טבלת מסי יבוא מרוכזים למסים החלים על ייבוא משקאות אלכוהוליים, סיגריות וטבק. משקאות אלכוהוליים וכן מחשבון מסי ייבוא באתר רשות המסים, למיסים החלים על מוצרים שונים לפי רמות מחיר.
 • שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.

מתנות ופריטים משומשים

 • פריטים שנשלחו כמתנה ללא תמורה כספית מצד הנמען או פריטים משומשים, יחויבו במס כאמור לעיל בהתאם לערך המשלוח, על פי מחיר מוצהר/המצוין בחשבונית ובתוספת עלויות נוספות.
 • יובהר כי המכס רשאי לבדוק את הערך המוצהר ובמקרים שונים, לפסול את הערך המוצהר ולקבוע ערך חלופי, לפרטים נוספים ראו חלק 2.5 לנוהל הערכת מוצרים ביבוא אישי.

תשלום וערעורים

אופן תשלום המסים החלים

 • מס על חבילות הנשלחות בדואר רגיל ישולמו בסניף הדואר בעת קבלת החבילה.
 • מרבית חברות השליחויות יידעו אתכם מראש על התשלום הנדרש בהודעת SMS או באימייל, ויאפשרו לכם לשלם מראש את התשלום טרם איסוף החבילה.
 • מס על חבילות הנשלחות בדואר מהיר (EMS) או באמצעות חברות בלדרות משולמות על ידי חברת הבלדרות, והמסים נגבים מהמזמין בעת מסירת החבילה בבית הלקוח, על ידי השליח.
 • במקרים חריגים יידרש הנמען להגיע לבית המכס ולשחרר את המוצרים בעצמו. לדוגמא, אם היבואן נדרש להשלים פרטים לגבי המוצרים המיובאים.
 • חשוב: חברת דואר ישראל וחברות הבלדרות גובות, ככלל, עבור שירות זה עמלה, בנוסף לעלות השילוח. כל ההשגות או הערעורים או הבירורים לגבי עמלות חברת הדואר או חברות הבלדרות, יש להפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה המשלחת.

השגות וערעורים על תשלום המס

 • חבילה שהגיעה באמצעות הדואר:
  • ניתן להגיש בקשה לבירור על עצם הדרישה לתשלום מסים או על גובה המסים.
  • הבקשה תוגש בסניף או בסוכנות הדואר, לפני שחרור החבילה ותשלום המסים.
  • ניתן להגיש את הבקשה בסניף הדואר בו נמצאת החבילה על גבי טופס של חברת דואר ישראל, או לשלוח בקשה מקוונת באמצעות האזור האישי במערכת ההזדהות הלאומית (יש לבצע לפני כן הרשמה ראשונית למערכת, למידע נוסף ראו הרשמה למערכת ההזדהות הלאומית).
  • מגיש הבקשה רשאי לבקש בטופס הערעור להיות נוכח בעת בדיקת החבילה בתהליך הבירור.
 • משלוח המבוצע באמצעות חברת בלדרות:
  • ניתן להגיש ערעור רק לאחר שמזמין החבילה שילם את המיסים לחברת השילוח ובהצגת חשבונית תשלום.
  • הבירור ייעשה מול יחידת התפ"ג (תביעות, פקדונות וגרעונות) בבית מכס נתב"ג, בטל': 03-9751172/71.
  • הבירור יעשה בכתב בפקס ולא בטלפון, בפקס שמספרו: 03-9751183.

פריטים שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת

 • ישנם פריטים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים, הנקבעים מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות. לעתים, יידרש גם אישור או רישיון יבוא פרטני. לפיכך, מומלץ לפני הייבוא לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן, את הצורך בקבלת אישור או רישיון ייבוא.

להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס למוצרים המיובאים באופן תדיר:

מוצרים רשות כתובת טלפון פקס המשך טיפול
מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, טלפונים חכמים (כאשר הייבוא הוא של ארבעה מכשירים ומעלה), שלטים, וכיו"ב משרד התקשורת מגדל שלום קומה 9 רח' אחד העם 9 תל אביב 03-5198282 או 03-5198113 03-5198103
צמחים וזרעים ועוד משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח בית דגן, קבלת קהל במשרד יום ד' 08:30-15:00 03-9681587 03-9681599
חלקי חילוף לרכב משרד התחבורה רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי ת"ד 867 ירושלים 91008 03-5657117 03-5618260
מוצרי מזון ותוספי תזונה משרד הבריאות, שירות המזון רחוב הארבעה 12,תל אביב 64739 08-6241010 02-5655972
קסדות, מנגל המופעל באמצעות גז מכון התקנים (לגבי קסדות אין צורך באישור אם יש להן תקינה אירופית או אמריקאית) רח' חיים לבנון 42 תל אביב 69987 03-6465164
 • להבהרות נוספות בעניין פריטים שיבואם מותנה בקבלת אישור, יש לפנות לאתר משרד הכלכלה.

החזר מס בעקבות החזרת או החלפת פריטים שיובאו מחו"ל

 • אדם שמעוניין להחזיר או להחליף את המוצר שנשלח אליו מחו"ל, בגלל פגם או אי התאמה, ולאחר שכבר שילם עליו את כל המסים שנדרשו - זכאי להחזר מס.
 • את הבקשה להחזר המס יש להגיש באופן מקוון דרך אתר רשות המיסים.
 • אם החבילה הגיעה באמצעות חברת שילוח בינ"ל יש להגיש את הבקשה במחלקת תפ"ג (תביעות, פקדונות, גרעונות) בבית המכס בנמל התעופה בן גוריון.

התנאים להחזר מס

 • החזר המסים מותנה בעמידה בתנאים המפורטים להלן:
  1. המוצרים לא יובאו בצובר, כלומר בתפזורת.
  2. הוכח כי לא נעשה שימוש במוצרים, למעט שימוש שגרם לגילוי הפגם או אי ההתאמה והיה הכרחי לצורך גילוי הפגם או אי ההתאמה.
  3. המוצרים הוחזרו לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר ייבואם, והוכח כי אכן הוחזרו במועד.
  4. הוכח כי המוצרים שיובאו זהים למוצרים שיוצאו.

המסמכים והפרטים שיש לצרף לבקשה להחזר מסים

 • על הבקשה להחזר מסים לכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:
  1. קבלה על תשלום המסים בציון מספר הצהרת היבוא
  2. התכתבות עם הספק וכל האסמכתאות הנוגעות להחזרת המוצרים לספק
  3. אסמכתא המעידה על זיכוי שניתן מאת הספק או אסמכתא להחלפת המוצרים שהוחזרו לספק בפריטים אחרים מאותו הספק
  4. צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון בנק
  5. אם ערך המוצרים המוחזרים או המוחלפים עולה על 250 דולר - יש לצרף לבקשה טופס בקשה לבדיקת מכס בגין יצוא חבילה לחו"ל. יש לוודא שחברת השילוח או הדואר ציינה בהצהרת הייצוא שהמבקש מתכוון להגיש תביעה להחזר מס וביצעה בדיקה פיזית.


יצירת קשר

 • בכל שאלה בנושא דואר חבילות, ניתן לפנות למוקד הטלפון במספר *4954, בימים א'-ה' בין השעות 08:15-15:45.

פרטי בתי המכס בארץ

עיר כתובת טלפון המשך טיפול
נתב"ג בית המכס נתב"ג, לוד 9848*
מרכז ישראל גלילי 3 א' 75142, ראשון לציון 074-7611600
ירושלים כנפי נשרים 66, ירושלים 074-7619848
חיפה רחוב שער הנמל 3, חיפה 074-7612800
אילת נמל אילת, ת"ד 131 אילת 9848*

חשוב לדעת

 • האוכלוסיות הבאות עשויות להיות זכאיות להקלות בייבוא אישי:
  • חיילים או קצינים בודדים
  • עולים חדשים
  • סטודנטים חוזרים או תושבים חוזרים
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים