זכותון זה מרכז מידע חשוב למי שמשתמשים בשירותיהם של מתווכים במקרקעין לצורך שכירות, קניה או מכירה של דירה או נכס מקרקעין אחר
אם אתם שוכרים או משכירים דירה, תוכלו לקבל מידע משלים על זכויות נוספות הקשורות לשכירות בפורטל שוכרי דירות ובפורטל השכרת דירה - מידע למשכיר
אם אתם שוקלים לעבור דירה או נמצאים בעיצומו של המעבר, מומלץ לקרוא גם את המדריך למעבר דירה
לרשימת שאלות נפוצות בנושא מתווכים במקרקעין ראו בתחתית דף זה


אנשים המחפשים דירה לשכור או לקנות, וכן בעלי דירות המבקשים להשכיר או למכור את דירותיהם משתמשים לא פעם בשירותיהם של מתווכי מקרקעין.

 • מתווכי המקרקעין חייבים להקפיד על מילוי חובותיהם כלפי הלקוחות, וגם על כללי אתיקה אחרים שהחוק מטיל עליהם.
 • הלקוחות מחויבים אף הם בחובות הנובעות מהסכמתם לקבל את שירותי המתווך, כמו: תשלום דמי תיווך שעליהם הסכימו, ובמקרים מסוימים גם מתן בלעדיות.
 • זכותון זה מרכז את דרישות החוק הן מהמתווכים והן מהלקוחות, ומתייחס בין היתר לסוגיות כמו: דמי התיווך, חתימה על מסמכים רלוונטיים, בלעדיות, גילוי מידע רלוונטי, שמירה על סודיות, הגשת תלונה ועוד.

חתימה על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין

 • לפני שהמתווך מתחיל לספק שירותי תיווך ללקוח, על המתווך להחתים בכתב את הלקוח על מסמך שנקרא "הזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין".
 • במסמך זה חייבים להיכלל הפרטים הבאים:
  1. שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח
  2. סוג העסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: "שכירות", "מכירה"
  3. תיאור הנכס שלגביו מבוצעת פעולת התיווך
  4. מחיר העסקה המבוקשת (מחיר הקניה, המכירה או השכירות) - ניתן לכתוב סכום בקירוב ולא בהכרח את הסכום המדויק
  5. גובה דמי התיווך -
   • יש לציין במפורש את הסכום המוסכם של דמי התיווך או את שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה.
   • יש לציין, האם גובה דמי התיווך שצוין כבר כולל מע"מ או שיש להוסיף את המע"מ לסכום הנ"ל.
שימו לב
אם המתווך לא החתים את הלקוח על הזמנה בכתב, הוא לא יהיה זכאי לדמי תיווך.

בלעדיות

 • מותר למתווך וללקוח (מוכר או משכיר של נכס) להסכים על מתן בלעדיות למתווך בנוגע לעסקה מסוימת (מכירה או השכרה של נכס).
 • משמעות הבלעדיות היא שהלקוח מתחייב להשתמש אך ורק בשירותיו של אותו מתווך ולא לשכור את שירותיהם של מתווכים אחרים לצורך עסקה מסוימת או עסקאות מסוימות בנכסים מסוימים, וזאת לתקופה מוגבלת.
 • במקרה זה המתווך יהיה היחיד שיוכל לתווך בין הלקוח לבין קונים או שוכרים פוטנציאליים, ולהיות זכאי לדמי התיווך אם יצליח להביא את הצדדים לידי חוזה מכר או שכירות באותו נכס.
 • כדי שהמתווך יוכל לקבל בלעדיות, עליו להחתים את הלקוח על מסמך נפרד שבו הוא מאשר את מתן הבלעדיות.
 • ניתן לציין את משך תקופת הבלעדיות על גבי המסמך הנפרד.

תקופת הבלעדיות

 • בעסקת למכירת דירה כשהלקוח הוא המוכר -
  • תקופת הבלעדיות של המתווך תהיה כפי שסיכמו הלקוח והמתווך וכפי שנכתב על גבי המסמך הנפרד.
  • בכל מקרה תקופת הבלעדיות לא תימשך יותר מ-6 חודשים ממועד החתימה על ההזמנה בכתב, אף אם המתווך והלקוח סיכמו על תקופה ארוכה יותר.
   טיפ
   קיימת פסיקה המכירה באפשרות להאריך את תקופת הבלעדיות ב-6 חודשים נוספים, כך שתקופת הבלעדיות המצטברת תהיה לכל היותר שנה אחת ממועד החתימה על ההזמנה בכתב. פסיקה זו אינה מחייבת וקיימת פרשנות אחרת, לפיה לא ניתן להאריך את תקופת הבלעדיות. סוגיה זו טרם הוכרעה בבית המשפט העליון.
  • אם המתווך והלקוח לא ציינו את משך תקופת הבלעדיות על גבי המסמך הנפרד, תסתיים תקופת הבלעדיות תוך 30 יום ממועד החתימה על ההזמנה בכתב.
 • בעסקת למכירת נכס אחר כשהלקוח הוא המוכר -
  • תקופת הבלעדיות של המתווך תהיה כפי שסיכמו הלקוח והמתווך וכפי שנכתב על גבי המסמך הנפרד.
  • בכל מקרה תקופת הבלעדיות לא תימשך יותר משנה אחת ממועד החתימה על ההזמנה בכתב.
  • אם המתווך והלקוח לא ציינו את משך תקופת הבלעדיות על גבי המסמך הנפרד, תסתיים תקופת הבלעדיות תוך 9 חודשים ממועד החתימה על ההזמנה בכתב.
שימו לב
תקופות הבלעדיות המפורטות לעיל מובטחות למתווך רק אם הוא ביצע פעולות שיווק לקידום העסקה, כפי שמפורט בפסקה הבאה. אם המתווך לא ביצע את הפעולות הללו, אורך תקופת הבלעדיות יתקצר אוטומטית לכדי 1/3 מהזמן שצוין.

פעולות שעל המתווך לבצע במהלך תקופת הבלעדיות

 • במהלך תקופת הבלעדיות על המתווך לבצע פעולות לקידום העסקה שעליהן סוכם בינו לבין המוכר או המשכיר.
 • אם המתווך סיכם עם הלקוח על ביצוע פעולת שיווק אחת בלבד, המתווך לא חייב לבצע פעולות שיווק נוספות.
דוגמה
הלקוח והמתווך סיכמו כי המתווך יפרסם את הנכס במרכז קהילתי מסוים באיזור מגוריו של בעל הנכס. במקרה כזה המתווך לא חייב לבצע פעולות שיווק נוספות מעבר לכך.
 • אם הצדדים לא ציינו מה הן פעולות השיווק שעל המתווך לבצע, המתווך חייב לבצע לפחות 2 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות:
  1. פרסום באמצעות הצבת שלט על הנכס או בקרבתו, שלט על גבי לוח מודעות ציבורי, שלט במרכז קהילתי או כל שלט אחר שעליו יוסכם עם המוכר או המשכיר
  2. פרסום בקרב קהל לקוחות מסוים, המופיע במאגר של המתווך, באמצעי אלקטרוני, באמצעות דיוור ישיר או באמצעי אחר כפי שיוסכם, או פרסום מודעה באתר אינטרנט או באמצעי ממוחשב אחר אשר יועדו לשיווק נכסי מקרקעין
  3. פרסום בעיתון יומי נפוץ אחד לפחות
  4. פרסום בעיתון מקומי או בעיתון המיועד לקהל יעד מסוים בהתאם לבחירתו של הלקוח
  5. הזמנת רוכשים פוטנציאליים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו
  6. הזמנתם של 5 מתווכים אחרים לפחות, הפעילים ביישוב שבו מצוי הנכס העומד למכירה, לשתף פעולה לשם מכירת הנכס

גילוי עניין אישי של המתווך

 • אם למתווך או למישהו מקרוביו (המפורטים בסעיף הבא) עשוי להיות עניין אישי בעסקה מסוימת (למשל, הוא יכול להפיק טובת הנאה מביצוע העסקה או מאי-ביצועה) או במקרקעין שלגביהן נעשה התיווך, על המתווך להודיע ללקוח מראש ולקבל את הסכמת הלקוח בכתב ומראש לתווך באותה עסקה.
 • החובה לגלות חלה בכל מקרה שיש לאחד מהאנשים או הגופים הבאים עניין אישי בביצוע העסקה או במקרקעין עצמם:
  • המתווך עצמו
  • בן זוגו,
  • הוריו ובני זוגם,
  • סבו וסבתו ובני זוגם,
  • אחיו ואחותו ובני זוגם,
  • ילדיו ובני זוגם,
  • נכדיו ובני זוגם,
  • ניניו ובני זוגם,
  • כל אדם שהמתווך מפרנס באופן ישיר,
  • שותף לעסקיו של המתווך,
  • מעסיק של המתווך
  • מי שמועסק על-ידי המתווך.
  • חברה או גוף אחר שהמתווך או כל אחד מהאנשים שהוזכרו לעיל מחזיקים לפחות 5% מהמניות, מהבעלות או מהזכות לקבל רווחים מאותה חברה או מאותו גוף.
 • אם המתווך לא גילה ללקוח אודות העניין האישי או לא קיבל את הסכמת הלקוח בכתב, אסור למתווך לעסוק בתיווך באותה עסקה.
 • ניתן להגיש תלונה לרשם המתווכים על מתווך שלא גילה ללקוח את העובדה שיש לו או לקרוביו עניין אישי בעסקה.

דמי תיווך

מתי מתווך זכאי לדמי תיווך מהלקוח?

 1. מתווך זכאי לדמי תיווך רק אם הצליח לגרום לעשיית הסכם מכר או הסכם שכירות בעניין הנכס, שלגביו הוא ביצע את עסקת התיווך, ובתנאי שהמתווך היה הגורם היעיל שהביא לידי ההסכם.
  • במקרה שמספר מתווכים פעלו והביאו לידי ההסכם, ייתכן שכולם יהיו זכאים לדמי תיווך (בתנאי שהחתימו את הלקוח על הזמנה בכתב כפי שמפורט למעלה).
  • מתווך שהיה אחד הגורמים להסכם המכר או השכירות אך לא היה "הגורם היעיל" להסכם זה, ייתכן שלא יהיה זכאי לדמי תיווך.
  • כאשר נחתם הסכם בלעדיות, הנחת המוצא היא שהמתווך הוא הגורם היעיל שהביא להסכם (בתנאי שביצע את פעולות השיווק שפורטו לעיל), אלא אם הלקוח יוכיח אחרת.
   טיפ
   להבהרות לגבי משמעות המושג "גורם יעיל" ראו שאלות נפוצות בהמשך.
 2. המתווך זכאי לדמי תיווך בתנאי שהלקוח חתם על מסמך "הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין" שהוזכר למעלה, ושנכללו בו כל התנאים שמפורטים לעיל, ובין היתר צוין בו סכום דמי התיווך שעל הלקוח לשלם.
  שימו לב
  ייתכנו מקרים חריגים שבהזמנה בכתב חסר פרט מסוים. במקרים אלה המתווך יהיה זכאי לדמי תיווך אם יוכל להראות שאפשר להשלים את הפרט החסר בדרכים אחרות (למשל באמצעות מסמך אחר או על סמך פרטים שהמתווך הוכיח שהוא מסר אותם). לעומת זאת, במקרים שבהם כלל לא קיים מסמך הזמנה כתוב, המתווך לא יהיה זכאי לדמי תיווך.
 3. רק מתווך שמחזיק ברישיון תיווך זכאי לדמי תיווך. לרשימת המתווכים בעלי רישיון.

גובה דמי התיווך

 • גובה דמי התיווך נתון למשא-ומתן בין הלקוח לבין המתווך.
 • על הלקוח והמתווך לציין במפורש את גובה דמי התיווך על גבי ההזמנה בכתב.

מתווך שסייע לעריכת מסמכים משפטיים או ייצג את הלקוח במשא ומתן משפטי

 • אם המתווך ערך או סייע לעריכה של מסמכים משפטיים בנוגע לעסקה, כמו: חוזה שכירות או מכר, או ייצג את הלקוח במשא ומתן משפטי לקראת חתימתו של חוזה כזה, המתווך לא יהיה זכאי לקבל דמי תיווך מהלקוח.

הנחה במס שבח למוכר ששילם דמי תיווך

 • מוכר ששילם דמי תיווך, ובעקבות מכירת הדירה הוא חייב בתשלום מס שבח, רשאי לנכות את דמי התיווך ממחיר הדירה, כלומר להפחית את גובה מס השבח שעליו לשלם.
 • ניתן לנכות את דמי התיווך ששולמו ולכל היותר 2% ממחיר הדירה. (אם דמי התיווך היו גבוהים יותר, ניתן יהיה לנכות רק 2% ממחיר הדירה).
 • למידע נוסף ראו הוצאות מוכרות לניכוי בעת חישוב מס שבח.

מתווך שפועל הן מטעם השוכר והן מטעם המשכיר

 • שוכר חייב לשלם דמי תיווך אם התקיימו כל התנאים המפורטים בפסקה הקודמת, כולל חתימה על מסמך "הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין".
 • השוכר יהיה חייב לשלם למתווך את דמי תיווך, שעליהם הוא התחייב גם אם המתווך פעל במקביל הן מטעם המשכיר והן מטעם השוכר.
 • למידע נוסף לחצו כאן.

איסור על ייצוג משפטי או עריכת חוזה מכר או חוזה שכירות

 • מתווך המקרקעין רשאי לעסוק אך ורק בתיווך בין המוכר לקונה או בין שוכר למשכיר.
 • למתווך אסור לערוך מסמכים משפטיים (כגון: חוזה מכר, חוזה שכירות) וגם לא לסייע לעריכתם.
 • המתווך לא רשאי לנהל משא ומתן משפטי בשם הלקוח (למשל: משא ומתן על גובה הקנסות על איחורים או על הפרת החוזה, או גובה הפיצוי במקרה של פגם בדירה וכו').
 • מותר למתווך לנהל משא ומתן בשם הלקוח על לוחות זמנים, מועדי מסירה של הדירה או מועדי הפינוי, וזאת כחלק מפעולות התיווך שהוא מבצע.
 • מתווך שמנהל משא ומתן משפטי בשם הלקוח, או עורך או מסייע לעריכת חוזה מכר או חוזה שכירות עבור הלקוח, מבצע עבירת משמעת, וניתן להגיש תלונה נגדו לרשם המתווכים במשרד המשפטים.
שימו לב
מתווך שניהל משא ומתן משפטי בשם הלקוח או ערך או סייע לעריכת חוזה מכר או שכירות עבור הלקוח, לא יהיה זכאי לקבל ממנו דמי תיווך.

חובות של המתווך כלפי הלקוח

מיומנות של המתווך ונאמנותו ללקוח

 • מתווך במקרקעין חייב לפעול מתוך נאמנות ללקוח ולמען האינטרסים שלו.
 • מתווך מקרקעין חייב למסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס שבו עוסקת עסקת התיווך.
 • החוק מחייב את מתווך המקרקעין לפעול במיומנות ובסבירות ולנקוט אמצעים ראויים בנסיבות הענין, כדי לקבל מידע מהותי הנוגע לנכס שבו עוסקת עסקת התיווך.

שמירה על סודיות

 • המתווך וכל מי שמועסק על ידו חייבים לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם מאת הלקוח.
 • למרות זאת, מותר לגלות מידע אם הלקוח הסכים לכך מראש.
 • למרות זאת, במקרים מסוימים החוק מחייב את המתווך למסור מידע, ובמקרה כזה הוא מותר למתווך למסור מידע שנוגע ללקוח או שהגיע ממנו.
דוגמה
חקירה של רשות המסים, חקירה של המשטרה

הגשת תלונה על מתווך

 • לקוח של מתווך יכול להגיש תלונה נגד מתווך אם המתווך הפר את אחת מהחובות הבאות:
  • הפר את חובת הסודיות המוטלת עליו
  • לא גילה ללקוח שיש לו (או לאחד מקרוביו) עניין אישי בעסקת השכירות או המכר שלגביה הוא ביצע את פעולת התיווך
  • התרשל באפן חמור, גילה חוסר אחריות במהלך עיסוקו בתיווך
  • לא נהג בהגינות
  • הסתיר מהלקוח מידע מהותי בנוגע לנכס שלגביו התבקש התיווך
  • לא פעל במיומנות הנדרשת ולא נקט מספיק אמצעים כדי לקבל מידע מהותי על הנכס שעליו מתבקש התיווך
  • ביצע פעולות משפטיות אסורות, כמו: סיוע לעריכת מסמכים משפטיים הקשורים לעסקה, כמו חוזה שכירות או חוזה מכר, ייצוג של הלקוח במשא ומתן לקראת חתימה על חוזה שכירות או מכר
 • את התלונה יש להגיש על גבי טופס תלונה או באופן מקוון ולצרף את כל המסמכים וההוכחות המבססים את פרטי התלונה, לדוגמה: הסכם תיווך, הזמנת שירותי תיווך, התכתבויות וכיו"ב.
 • למידע על אופן הגשת התלונה ושלבי ההליך ראו הגשת תלונה על מתווך במקרקעין.

שאלות נפוצות

חתמתי על חוזה שכירות מול בעל דירה, שהגעתי אליו באופן עצמאי ללא מעורבות של המתווך, למרות שחתמתי על מסמך הזמנה לשירותי תיווך. האם אני חייב לשלם דמי תיווך?

לא. החובה לשלם דמי תיווך היא רק במקרה שהסכם השכירות או הסכם המכר נעשה בעקבות פעולות התיווך ובתנאי שהמתווך היה הגורם היעיל שהביא לידי הסכם זה. אם נחתם חוזה שכירות או הסכם מכר שלא כתוצאה מפעילות המתווך, הוא אינו זכאי לדמי התיווך.

מתי המתווך ייחשב "הגורם היעיל" שהביא להסכם?

 • בדרך כלל כשהמתווך מפגיש בין הצדדים (שוכר ומשכיר או מוכר וקונה) ואין עוד גורם נוסף שמתערב, המתווך ייחשב כגורם היעיל שהביא לחוזה, והוא יהיה זכאי לדמי תיווך.
 • אם מעורבים גורמים נוספים (כמו מתווכים נוספים) אז צריך לבדוק, פעילותו של מי היתה המשפיעה ביותר שהביאה לידי ההסכם. בכל מקרה כדי שהמתווך יהיה זכאי לדמי תיווך, הוא חייב להראות שבלעדי פעילותו לא היה נעשה הסכם.
 • במקרים מורכבים יותר (עסקאות מורכבות, מעורבות של מתווכים נוספים או נסיבות מיוחדות) אם המתווך והלקוח אינם מסכימים שהמתווך היה הגורם היעיל, והמתווך תובע את הלקוח בבית משפט, בית המשפט עשוי להתחשב בנסיבות שונות, כמו:
  • האם אחד הצדדים (המוכר או הקונה) כן שילם למתווך;
  • האם היה גורם נוסף מלבד המתווך שתרם לעשיית הסכם;
  • האם חלף זמן (וכמה זמן) בין ההצעה המקורית של המתווך לבין מועד סיום העיסקה;
  • מה מידת האינטנסיביות של פעולות המתווך צמד אחד ופעולות המתווכים או הגורמים הנוספים;
  • האם היה דמיון או שוני בין ההצעה המקורית של המתווך ללקוח לבין ההסכם שנחתם בסופו של דבר, ועוד.
 • במקרים מורכבים מסוג זה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי.

האם מוכר חייב לשלם דמי תיווך למתווך גם במקרה שהקונה הגיע אל המוכר ישירות בלי קשר לפעילותו של המתווך?

לא. המתווך זכאי לדמי תיווך כל עוד הוא היה הגורם היעיל להתקשרות בין הצדדים. אם למתווך לא היה חלק בהתקשרות בין הקונה ומוכר, הוא לא זכאי לדמי תיווך. לפי פסיקת בית המשפט המחוזי, הדבר נכון גם אם המתווך קיבל בלעדיות ואפילו אם המוכר התחייב להפנות אל המתווך קונים שיפנו אל המוכר באופן ישיר.

האם מעורבות של מתווכים נוספים בשלבים שונים במשא ומתן שוללת הזכאות של המתווך המקורי לדמי תיווך?

לא. המתווך המקורי זכאי לדמי תיווך כל עוד התיווך שלו היווה את הגורם העיקרי היעיל להתקשרות הצדדים. העובדה, כי בשלבים הסופיים של המשא-ומתן פעל מתווך אחר, אין בה כדי לשלול את המסקנה כי פעולות התיווך של המתווך המקורי שימשו גורם יעיל ליצירת ההתקשרות.

האם מתווך שקיבל בלעדיות וביצע את פעולות השיווק שהוא התחייב לבצע, זכאי לדמי תיווך גם במקרה שהקונים הגיעו דרך מתווך אחר?

אם המתווך קיבל בלעדיות וביצע את פעולות השיווק שאותן התחייב לבצע, הנחת המוצא היא שהוא היה הגורם היעיל (גם אם הקונים הגיעו דרך מתווך אחר) והוא יהיה זכאי לדמי התיווך, אלא אם הקונים יוכיחו בבית המשפט שלא הוא היה הגורם היעיל להתקשרות בעסקה (למשל: שלא נחשפו כלל לפעולות השיווק שלו או שהגיעו בכלל דרך מתווך אחר בלי קשר לפעולות השיווק שהמתווך הראשון ביצע).

בעקבות פעולות תיווך של מתווך חתמתי על "זיכרון דברים" לרכישת דירה. החוזה הרשמי עדיין לא נחתם. האם עלי לשלם למתווך דמי תיווך?

 • תלוי. הזכאות של מתווך למי תיווך נוצרת ברגע שיש הסכם מחייב למכירה או שכירות של נכס.
 • זיכרון דברים עשוי להיחשב כחוזה מחייב לכל דבר אם הוא מכיל את כל הפרטים המהותיים של העיסקה (או שפרטים מסוימים שחסרים ניתנים להשלמה באמצעות הסדרים שקבועים בחוק), ובתנאי שהצדדים התכוונו שהוא יהיה מחייב, כלומר שזיכרון הדברים ממצה את המשא ומתן ומבטא את ההסכמות המוחלטות שלהם, ואילו החוזה הרשמי הוא רק פורמלי.
 • לעומת זאת, אם הצדדים התכוונו שזכרון הדברים יהיה רק שלב במשא ומתן שאינו מחייב אותם באופן סופי, ועד חתימת החוזה הרשמי כל אחד יכול לפרוש מהמשא ומתן, אז זכרון הדברים אינו "הסכם מחייב" והמתווך לא זכאי עדיין לדמי תיווך. במקרה זה רק לאחר חתימת החוזה הרשמי המתווך יהיה זכאי לדמי התיווך.

חתמתי על חוזה למכירת דירה בעקבות תיווך של מתווך מקרקעין, אך לאחר יומיים ביטלנו את החוזה. האם עלי לשלם דמי תיווך?

כן, אם המתווך היה הגורם היעיל שהבא לידי ההסכם, וההסכם היה מחייב בזמן שהוא נעשה. העובדה שהסכם המכירה בוטל לאחר מכן על ידי המוכר או הקונה, לא פוגעת בזכות של המתווך לקבל את דמי התיווך.

בעקבות עסקת תיווך נחתם חוזה למכירת שטח אדמה שנחשב לשטח חקלאי. בהסכם נכתב כי הוא מותנה בכך שהקרקע תופשר לבנייה. בפועל הקרקע נשארה חקלאית. האם המתווך זכאי לדמי תיווך?

לא. אם הסכם המכר או הסכם השכירות מותנה בתנאי חיצוני לצדדים (כמו: אישור של אדם אחר שאינו הקונה או המוכר, או נסיבות מסוימות שאינן בשליטת הצדדים), ההסכם יהפוך למחייב רק לאחר התקיימות אותו תנאי, ורק אז המתווך יהיה זכאי לדמי תיווך.

המתווך סיכם איתי בעל-פה על גובה דמי התיווך ולא החתים אותי על מסמך "בקשה להזמנת שירותי תיווך". האם עלי לשלם לו דמי תיווך?

לא. המתווך זכאי לדמי תיווך רק אם הוא החתים את הלקוח על מסמך "הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין", שכולל את כל הפרטים שהוזכרו למעלה, ובפרט את גובה דמי התיווך. אמנם ייתכנו מקרים חריגים שבהם ההזמנה בכתב לא כוללת את כל הפרטים הדרושים ועדיין המתווך יהיה זכאי לדמי תיווך, אולם מדובר במקרים חריגים ורק כאשר הפרטים החסרים ניתנים להשלמה על ידי מסמכים אחרים או על ידי הוכחתם בדרך אחרת. בכל מקרה אם כל ההסכמות בין המתווך ללקוח היו בעל-פה ללא מסמך "הזמנה בכתב", המתווך לא זכאי לדמי תיווך.

האם מותר למתווך לפעול גם מטעם מוכר וגם מטעם הקונה?

כן. במקרה כזה כל אחד משלם למתווך את דמי התיווך שהוא התחייב להם. מותר למוכר ולקונה להסכים שאחד מהם ישלם למתווך גם את דמי התיווך שהשני התחייב להם.

שכרתי דירה באמצעות מתווך, שפעל מטעם בעל הדירה. האם עלי לשלם לו דמי תיווך?

כן. עליך לשלם את דמי התיווך שהתחייבת אליהם בתנאי שהמתווך החתים אותך על מסמך "הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין" והיה הגורם היעיל שהביא לחתימת חוזה השכירות. בכל מקרה אתה לא צריך לשלם את דמי התיווך שבעל הדירה התחייב לשלם למתווך. למידע נוסף

האם יש הגבלה על גובה דמי התיווך שמותר למתווך לקחת ממני?

לא. אין הגבלה על דמי התיווך שמותר למתווך לדרוש. גובה דמי התיווך נתונים למשא ומתן בין הלקוח למתווך. מומלץ לעשות סקר שוק ולברר את גובה דמי התיווך המקובלים בעיסקה מהסוג שבה מעוניינים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע האגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים.