הקדמה:

זרוע העבודה פועלת לקידום התעסוקה במשק באמצעות רגולציה על שוק התעסוקה, גיבוש מדיניות ממשלתית בתחום התעסוקה, פיתוח וניהול של תכניות תעסוקה להגברת ההשתתפות של אוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה, הסדרה ואכיפה של חוקי העבודה, הכשרות מקצועיות, פיקוח על מעונות יום לילדים, ריכוז ידע מחקרי בתחום ועוד.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים 9195021

זרוע העבודה כוללת, בין היתר, את היחידות הבאות:

נושאים וזכויות