אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

בנוסף לשירותים הניתנים לדיירים בבתי דיור מוגן, ישנן זכויות שונות שהם זכאים להן
למידע נוסף ראו חוק הדיור המוגן

בנוסף לשירותים הניתנים לדיירים בבתי דיור מוגן מטעם הנהלת בית הדיור המוגן, ישנן זכויות שונות שהם זכאים להן, שיפורטו בהמשך.

מי זכאי?

 • כל דייר בבית דיור מוגן שניתן לו רישיון ממשרד העבודה והרווחה.

שמירה על כבוד ופרטיות

 • הנהלת בית הדיור המוגן מחויבת לדאוג לשמירה על כבודו ופרטיותו של כל דייר בבית הדיור המוגן, תוך התחשבות ברצונו של הדייר.
 • עם זאת, ההנהלה או אדם מטעמה יהיו רשאים להיכנס לדירתו של דייר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הדייר נתן לכך את הסכמתו.
  • הכניסה לדירה נדרשת כדי לספק לדייר שירות, או לצורך טיפול ואחזקה בדירה/בדירות הסמוכות לדירה/במערכות של בית הדיור המוגן. במקרים אלה הכניסה תיעשה, ככל האפשר, בתיאום מראש עם הדייר.
  • הכניסה נדרשת בשל חשש לשלומו של הדייר או חשש לרווחת דיירים אחרים בבית הדיור המוגן.

מינוי ועד דיירים

 • הדיירים רשאים למנות נציגים מביניהם שיהיו מוסמכים לייצג אותם בכל הנוגע לענייניהם המשותפים בבית הדיור המוגן, מול הנהלת הבית, רשויות המדינה, רשויות מקומיות או גופים אחרים.
 • ועד הדיירים אינו מוסמך להתקשר בהסכמים ולהיות צד בהליך משפטי בשם הדיירים.

ניהול אורח החיים

 • כל דייר זכאי לנהל את אורח חייו בדירתו בדרך הנראית לו, כל עוד הוא לא מפריע לזולתו ואין הפרה של כללי ההתנהגות שנקבעו על-ידי הנהלת בית הדיור המוגן:
  • הנהלת בית הדיור המוגן קובעת כללי התנהגות סבירים שהדיירים, מי שמבקרים אותם ומי שמטפלים בהם בבית הדיור המוגן צריכים לנהוג לפיהם.
  • ההנהלה רשאית לערוך שינויים בכללי ההתנהגות לאחר שהתייעצה עם ועד הדיירים (אם מונה ועד), וזאת בתנאי שהודיעה על כך לדיירים לפחות 30 ימים מראש.

התקשרות של דייר עם נותן שירות

 • דייר רשאי להתקשר עם כל נותן שירות בהסכם למתן שירות אישי או שירות אחר בדירתו, בתנאי שהודיע על כוונתו להנהלת בית הדיור המוגן וזו לא התנגדה להתקשרות.
 • הנהלת בית הדיור המוגן לא תתנגד להתקשרות של הדייר עם נותן השירות ולא תמנע את מתן השירות, אלא מטעמים סבירים.

מגורי מטפל עם הדייר בדירה

 • דייר רשאי לשכן בדירתו (באופן זמני או קבוע) מטפל מטעמו, באחריותו ובמימונו, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הדייר קיבל לכך אישור מהנהלת בית הדיור המוגן.
  • הדירה מותאמת למגורים של אדם נוסף.
  • הצוות הרב-מקצועי (רופא, עו"ס ואחות) של בית הדיור המוגן אישר כי יש צורך רפואי או תפקודי במטפל, או שאחת מרשויות המדינה אישרה כי יש צורך כזה.
 • דייר שאינו שבע רצון מהחלטת הצוות הרב-מקצועי רשאי לערער עליה לפני הרופא הממונה בלשכת הבריאות המחוזית/הנפתית.
 • הנהלת בית הדיור המוגן רשאית לסרב לבקשת הדייר לשכן מטפל בדירתו, בנסיבות מיוחדות ובתנאי שהממונה מטעם משרד העבודה והרווחה על הדיור המוגן אישר זאת, לאחר שניתנה לדייר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הממונה.

מינוי בא כוח

 • דייר רשאי למנות בא כוח מטעמו לצורך קבלת הודעות מהנהלת בית הדיור המוגן או קבלת החלטות בשמו בעניינים הקשורים לבית הדיור המוגן (כולל פינוי הדירה לאחר סיום ההתקשרות).
 • ייפוי הכוח יינתן בכתב ויהיה חתום על ידי הדייר.
 • ייפוי הכוח יצורף להסכם ההתקשרות ויפורטו בו הנסיבות והתנאים שבהם מיופה הכוח יהיה מוסמך לקבל את ההודעות/ההחלטות בשם הדייר.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים