עם כניסת דייר למסגרת דיור חוץ ביתי, הוריו או אפוטרופוסיו חותמים על הסכם זכויות וחובות


כאשר אדם עובר לגור במסגרת דיור חוץ ביתי, הוריו או אפוטרופוסיו חותמים על הסכם זכויות וחובות.

 • למידע על זכויות הדיירים ובני משפחתם, ראו זכויות הורים ודיירים במסגרות דיור לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • רשימת החובות של בני המשפחה, או האפוטרופסים, כוללת:
  • השתתפות בדמי ההחזקה, בהתאם לכללי הזכאות שנקבעו על ידי משרד הרווחה, אם גילו של הדייר עד 18 שנים.
  • אם גיל הדייר מעל 18 שנים - להעביר לרשויות 80% מסכום קצבת הנכות שהוא מקבל.
  • לספק למסגרת את מסמכי הרישום של הדייר בקופת החולים שבה הוא רשום.
  • לספק לרשויות, ביום החתימה על ההסכם, ופעם בשנה בהתאם לדרישת הרשויות, הצהרה בכתב על הכנסות הדייר בשנה הקודמת. אם הורה/אפוטרופוס חייב במזונות הדייר, עליו להמציא הצהרה גם על הכנסותיו שלו.
  • להודיע לרשות על כל שינוי כתובת, ככל הניתן לפני מועד השינוי.
  • בעת יציאתם לחו"ל: להודיע לרשויות על כתובת הימצאם (במקרה שניתן) ולמסור את פרטיו של האדם שידאג לדייר בזמן היעדרם מהארץ.
  • לבקר את הדייר במסגרת הדיור לפחות פעם בחודש.
  • לפעול למינוי אפוטרופוס לדייר שגילו מעל 18 שנים.
  • לחתום על טופס ויתור סודיות במקרים מסויימים (למשל, בנושאי חינוך חברתי מיני).
 • בנוסף לכך, ישנן החלטות הנוגעות לדייר, שרק ההורים או האפוטרופוס יכולים לאשר:
  • חתימה על הסכמה לביצוע ניתוח או פעולה כירורגית אחרת שיש המלצה רפואית לבצעה ודורשת חתימה.
  • אישור יציאה לחו"ל.
  • אישור על חשיפה או הופעה בכלי התקשורת.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים