הקדמה:

קצבת נכות כללית משולמת למי שעקב נכותו נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של לפחות 60% (או 40% לפחות במקרים מסוימים המפורטים בהמשך)
אם מקבלי קצבת נכות החלו לעבוד, הסכום הכולל שיתקבל מעבודתם ומהקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
לחישוב סכומי הקצבה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
שיעור הקצבה המלאה הוא 3,321 ש"ח, נכון ל- 2021 (כולל תוספת שמשולמת החל ממרץ 2018)
למידע נוסף ראו קצבת נכות באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

שיעורי הקצבה

 • שיעורי הקצבה נכון ל- 2021 שכוללים את התוספת שמשולמת החל ממרץ 2018:
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) הוא 3,321 ש"ח (כולל התוספת שנקראה בעבר קח"ן).
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) הוא 2,242 ש"ח.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) הוא 2,027 ש"ח.
  • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) הוא 1,908 ש"ח.

תוספת תלויים

 • תוספת זו משולמת למקבל קצבת נכות עבור בן/בת זוג, אם הכנסתו של בן הזוג אינה עולה על 6,014 ש"ח ברוטו (נכון ל-2021), ועבור שני הילדים הראשונים.
 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרים האלה:
  • מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר מלאה (בשיעור 100% או 75%).
  • מקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (בשיעור 74%, 65% או 60%), והוא עובד ומשתכר מעל 21% מהשכר הממוצע - מעל 2,216 ש"ח נכון ל-2021.
 • תוספת חלקית משולמת, בהתאם לחלקיות הדרגה, למקבל קצבה שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית (60%, 65% או 74%) והוא אינו עובד, או שהוא עובד ומשתכר פחות מ-2,216 ש"ח ברוטו (נכון ל-2021).
 • "עקרת בית" (ראו הגדרה) המקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן הזוג.
 • למקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסות שלא מעבודה יופחתו סכומי ההכנסות מתוספת התלויים. בכל מקרה, הקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום קצבה מלאה ליחיד (3,321 ש"ח).
 • הכנסות שלא מעבודה הן, למשל: פנסיה, מלגה (כולל מלגה לאברך), הכנסה מרכוש, רווחים מהשקעות, קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי או מכל גורם שהוא, כולל דמי מזונות שמשולמים עבור מקבלת הקצבה (דמי מזונות שמשולמים לה עבור ילדיה לא יופחתו מתוספת התלויים שהיא מקבלת עבור הילדים).
דוגמה
 • מקבלת קצבת נכות מלאה (3,321 ש"ח) זכאית לתוספת עבור שני ילדים (1,908 ש"ח).
 • סכום הקצבה עם התוספת עבור הילדים - 5,229 ש"ח.
 • כמו כן, היא מקבלת דמי מזונות (לא עבור הילדים) בסך 1,000 ש"ח בחודש.
 • דמי המזונות יופחתו מתוספת התלויים, ולכן התוספת שתקבל תהיה בסך 908 ש"ח.
 • סכום הקצבה שתקבל (קצבה מלאה ליחיד עם התוספת המופחתת) יהיה 4,229 ש"ח.
דוגמה
 • מקבל קצבת נכות מלאה (3,321 ש"ח) זכאי לתוספת עבור בת זוגו (1,192 ש"ח).
 • סכום הקצבה עם התוספת עבור בת הזוג - 4,513 ש"ח.
 • יש בבעלותו דירה שהוא משכיר תמורת 2,000 ש"ח בחודש.
 • הסכום שינוכה מהקצבה בגין ההכנסות מהדירה יהיה 1,192 ש"ח, כך שהקצבה שתשולם לאחר ההפחתה תהיה לפחות בסכום הקצבה המלאה שהוא מקבל כיחיד.

תשלום למוסד שזכאי לקצבה שוהה בו

 • בהתאם לסעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי, אם זכאי לקצבה שוהה או מאושפז במוסד ציבורי (שנמצא בבעלות/בפיקוח משרד הבריאות או משרד הרווחה), ויותר ממחצית הוצאות החזקתו הן במימון המדינה, הקצבה תחולק בין מקבל הקצבה למוסד שהוא שוהה בו.
 • הסכום שיועבר למוסד יחושב לפי שיעור הזכאות של מקבל הקצבה, אופי האשפוז, ואם משולמת תוספת לתלויים.
 • בכל מקרה, ישולמו לזכאי לקצבה לפחות 445.8 ש"ח בחודש (נכון ל-2021).
 • המוסד שמקבל הקצבה שוהה בו אחראי להעביר למוסד לביטוח לאומי את הבקשה לחלוקת הקצבה.

נתוני עבר

קצבת נכות למי שהחלו לעבוד

 • מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.
 • הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד (הכנסות שלא מעבודה אינן משפיעות על הקצבה הבסיסית, אלא רק על תוספת תלויים).
 • למידע נוסף, ראו קצבת נכות כללית למקבלי הקצבה שהחלו לעבוד.

מי זכאי?

 • תושב/ת ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה (וכן צעיר/ה בגיל 18-16 שעבד/ה כ"עובד/ת קטין/ה"), אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, נקבעה לו/לה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או בשיעור של 40% לפחות, כאשר ישנם כמה ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות).
  2. נקבע כי בשל הנכות הוא/היא לא מסוגל/ת לעבוד או שכושר ההשתכרות שלו/שלה צומצם ב-50% או יותר, ונקבעה לו/לה דרגת אי-כושר בשיעור של 60%, 65%, 74% או 100% (דרגת אי-כושר בשיעור של 75% תיחשב כדרגת אי-כושר בשיעור של 100%).
  3. אין לו/לה הכנסה מעבודה כשכיר/ה או כעצמאי/ת, או שישנה הכנסה מעבודה והיא אינה עולה על 6,331 ש"ח לחודש, נכון ל-2021 (לא כולל תשלום דמי מחלה מהמעסיק).
 • תושבת ישראל נשואה העונה על הגדרת עקרת בית, שנקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות ונמצא שהכושר שלה לתפקד במשק הבית צומצם ב-50% לפחות.

מידע נוסף

 • חייל/ת, מתנדב/ת בשירות חובה או מתנדב/ת בשירות לאומי:
  • למי שהגישו במהלך תקופת השירות תביעה ראשונה לקצבת נכות, תיבחן הזכאות ככל מבוטח אחר. ייתכן שיידרש מידע על תפקודם במסגרת שבה הם משרתים לצורך הערכת כושר ההשתכרות.
  • למי שנקבעה קצבת נכות לזמן בלתי מוגבל לפני שהחלו את השירות, לא תופחת הקצבה כל עוד הם משרתים.
  • מי שנקבעה להם נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמנו להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות.
 • מי שזכאים לתגמול או למענק ממשרד הביטחון בגין אירוע אחד, ולקצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאירוע אחר, יהיו זכאים לשניהם (למשל, מי שמקבלים תגמול ממשרד הביטחון בשל פציעה במהלך שירותם בצבא, עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מביטוח לאומי בשל ליקויים רפואיים שלא נגרמו כתוצאה מאותה פציעה). מי שזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון ומביטוח לאומי כתוצאה מאותו אירוע, יצטרכו לבחור באחת מהזכאויות.
 • עולים:
  • מי שאי-כושרם להשתכר נגרם בחו"ל לפני שהיו תושבי ישראל עשויים להיות זכאים לקצבה בתום 12 חודשים מעלייתם לארץ (הם יוכלו להגיש תביעה לקצבת נכות בתום 9 חודשים לעלייה).
  • מי שתלויים בעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, יהיו זכאים (על סמך מבחן התלות בזולת) לקצבת שירותים מיוחדים לעולה מהיום ה-91 לעלייתם ולקצבת נכות מהיום ה-181, עד תום שנה לעלייתם. למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.
 • תושבים חוזרים עשויים להיות זכאים לקצבה במקרים מסוימים גם כאשר אי הכושר שלהם נוצר בתקופה שלא היו תושבי ישראל. למידע נוסף ראו קצבת נכות כללית לתושב חוזר.
 • מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבלו קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבלו לפני כן. למידע על זכאותם של מקבלי קצבת נכות שהגיעו לגיל פרישה ראו קצבת זיקנה לנכה.
 • מי שעונים גם על תנאי הזכאות של קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי יכולים לבדוק אם ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל, באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים על המשך קבלת הקצבה למי שיוצא לחו"ל, ראו בהמשך.
טיפ
הכנסות בן/בת הזוג אינן משפיעות על הזכאות הבסיסית לקצבה, אלא עשויות להשפיע רק על הזכאות לתוספת תלויים.

הכנות נדרשות

 • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
 • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
 • כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
דוגמה
 • אם חולה לב מגיש את התביעה לקצבה בהקשר של מחלת הלב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
 • נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והוא מגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא הסוכרת.
 • אם, לצורך הדוגמה, הוועדה הרפואית תקבע לו:
  • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב
  • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
 • לפי הנתונים האלה עשויה להיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
 • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

תהליך מימוש הזכות

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת נכות כללית
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
 • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות בגין מספר ליקויים, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
  • לעקרת בית- אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
 • ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
 • אם נקבעה לכם נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה תתבקשו להמציא חומר רפואי עדכני ותזומנו לוועדה רפואית נוספת.
החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית)
 • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
 • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
 • במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו.
 • אם נקבעה לכם נכות רפואית זמנית, או הטיפול בשיקום המקצועי טרם הסתיים, פקיד התביעות רשאי לקבוע דרגת אי כושר זמנית.
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • דמי מחלה נחשבים להכנסה מעבודה, ויילקחו בחשבון בחישוב גובה הקצבה.
 • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס (אם מונה לזכאי אפוטרופוס).
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה (לדוגמה: אם התביעה הוגשה ב-01.08.2020 ואושרה, לא תתאפשר זכאות לתשלומים רטרואקטיביים לפני ה-01.08.2019, גם אם הנכות המזכה בקצבה הייתה קיימת לפני כן).
 • מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות זכאי לתשלום קצבת הנכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.
  • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם לו לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.
  • למי שזכאים לתוספת עבור בני זוג ו/או ילדים, התוספת לא תשולם עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, אלא רק מהיום ה-91.
  • למי שזכאי בתקופה זו גם לקצבת שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
 • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום) אם הדבר אפשרי, אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • אם התביעה לקבלת הקצבה נדחתה כי המבוטח לא שילם כחוק דמי ביטוח לאומי, תיתכן זכאות להענקה מטעמי צדק.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. בדיקה מחדש של זכאות לקצבת נכות אם חלה הטבה במצבכם הבריאותי, המוסד לביטוח לאומי גם רשאי ליזום בדיקה מחדש

תשלום בזמן שהייה בחו"ל

 • מקבל קצבה שיצא לחו"ל ימשיך לקבלה בחודש היציאה לחו"ל, ומתחילת החודש שלאחר מכן - למשך שלושה חודשים נוספים.
 • תשלום הקצבה בחו"ל לאחר מכן אפשרי בנסיבות מסוימות, כגון:
  • העסקת מקבל הקצבה או בן זוגו על-ידי מעסיק ישראלי בחו"ל
  • קבלת טיפול רפואי מיוחד בחו"ל
  • שהייה במדינה שחתמה עם ישראל על אמנה הכוללת את ענף ביטוח נכות (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי)
 • לאחר חזרתו לארץ, יחודש תשלום הקצבה לזכאי החל מה-1 בחודש שבו חזר ארצה.

חשוב לדעת

 • מי שכושר התפקוד שלהם נפגע באופן זמני בעקבות תאונה (שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים), עשויים להיות זכאים לתשלום דמי תאונה.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים החשודים בקבלת קצבה במרמה, ובמקרים מסוימים ייתכן שיוגש נגדם כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים במקרים אלה ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
 • הגשת התביעה לקצבת נכות כללית אינה שוללת את הזכאות להגיש גם תביעה פרטית לחברת ביטוח בגין אי-כושר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים