הקדמה:

בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה המקבלים גמלת תלויים צריכים ליידע את המוסד לביטוח לאומי לגבי שינויים במצבם ולגבי פיצויים שתבעו מצד שלישי
מקבלי הגמלה (מלבד אלמנה שאינה עובדת) צריכים להמשיך לשלם דמי ביטוח
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

על בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה המקבלים גמלת תלויים חלות החובות שיפורטו להלן.

הודעה על שינויים

  • מקבל קצבת תלויים חייב להודיע למוסד לביטוח לאומי בכתב על כל שינוי שחל אצלו ואצל התלויים בו, כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי וקבלת קצבה אחרת, בתוך 30 יום מיום השינוי.
  • מקבל קצבת תלויים השוהה בחו"ל או שהיגר מהארץ חייב להודיע למוסד בכתב על הנסיעה או ההגירה ולבקש את המשך תשלום הקצבה, אם ברצונו להמשיך לקבלה.

הודעה על תביעת פיצויים מצד שלישי

  • זכאי לגמלת תלויים התובע פיצוי מצד שלישי שגרם למותו של המבוטח - חייב להודיע על תביעתו זו למוסד לביטוח לאומי.
  • המוסד רשאי אף הוא לתבוע מאותו צד שלישי את ערך הגמלאות שהוא משלם או עתיד לשלם לתלויים בגין פטירת המבוטח.

תשלום דמי ביטוח

  • אלמן/ה המקבלים קצבת תלויים ועובדים כעצמאים וכן אלמן שאינו עובד כלל, צריכים להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי. הכנסותיהם מהקצבה אינן נחשבות כהכנסה החייבת בדמי ביטוח.
  • אם הם עובדים כשכירים, חייב מעסיקם להמשיך ולשלם את דמי הביטוח עבורם.
  • אלמנה המקבלת קצבת תלויים ואינה עובדת כלל, פטורה מתשלום דמי ביטוח.
  • תלויים אחרים החייבים בתשלום דמי ביטוח בעצמם ומקבלים קצבה, צריכים להמשיך ולשלם את דמי הביטוח מהכנסותיהם מעבודה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות