בני משפחה של נפגע עבודה שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים (קצבה חודשית או מענק)
יש להגיש את התביעה לגמלה מוקדם ככל האפשר ולא יותר משנה מיום הפטירה, אחרת עלולה להפגע הזכאות לגמלה - כולה או חלקה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בני משפחה של נפגע עבודה שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים (קצבה חודשית, ובמקרים מסויימים מענק לאלמנים שקיבלו קצבה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה מוקדם ככל האפשר ולא יותר משנה מיום הפטירה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות לגמלה.
 • מגישים את התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף).
 • המסמכים שיש להגיש:
 1. טופס תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה.
 2. אישור מהמעסיקים על שכרו של הנפטר ועל תקופת עבודתו כשכיר בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה בעבודה, או, במקרה שאין חתימה של המעסיקים על טופס התביעה - תלושי שכר משלושת החודשים שקדמו לפגיעה.
 3. מסמכים ספציפיים לבני משפחה שונים:
  • אלמן שאין עמו ילד והוא מסוגל לכלכל את עצמו יצרף אישור על הכנסות, המעיד כי הכנסתו החודשית אינה עולה על 7,146 ₪ (נכון ל-2024).
  • אלמן/ה שבעיה בריאותית פוגמת ביכולת ההשתכרות שלו כך שהוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו יצרף תעודה רפואית על מצבו הבריאותי (הדבר יכול לסייע לו גם אם הכנסתו עולה על הסכום שנקבע).
  • אלמנה בהיריון תצרף תעודה רפואית ובה אישור על חודש ההיריון.
  • לילד בן 18-20 הלומד במוסד על-יסודי - אישור מבית הספר על לימודיו.
  • לבת שירות לאומי בגילאים 18-20 - אישור על שירות לאומי מאחד המוסדות המצוינים בתנאי הזכאות.
  • לילד המשרת בשירות סדיר בצה"ל או וטרם מלאו לו 22 שנה - אישור השלישות הראשית של צה"ל על שירות סדיר, בציון מועד הגיוס ותאריך השחרור הצפוי.
  • לילד המשרת במסגרת קדם צבאית או במסגרת של"ת לאחר החיול - אישור השלישות הראשית של צה"ל על השירות.
  • לילד הלומד בעתודה - אישור על דחיית השירות הצבאי עקב לימוד בעתודה.
  • לילד המשרת בהתנדבות למטרה ציבורית - אישור על דחיית השירות הצבאי עקב שירות בהתנדבות.
  • הורים או בני משפחה אחרים של הנפטר שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם יצרפו תעודה רפואית על מצבם הבריאותי או הצהרה על הכנסותיהם, כאישור שעיקר פרנסתם היה על הנפטר.

תשלום הקצבה החודשית

 • לאחר שאושרה הזכאות לקצבה, היא תשולם ב-28 בכל חודש עבור אותו החודש לחשבון הבנק האישי של הזכאים בלבד (לפי הפרטים שמסרו בטופס התביעה).
 • לזכאים לקצבה שמתגוררים בקיבוץ או במושב שיתופי הקצבה תשולם לקיבוץ/למושב אם יבקשו זאת.
 • מקבלי קצבת תלויים ששוהים בחו"ל או היגרו מהארץ חייבים להודיע על כך בכתב למוסד לביטוח לאומי ולבקש את המשך תשלום הקצבה. אם יאושר להם המשך התשלום, הקצבה תועבר לחשבונם בארץ או בחו"ל לפי בקשתם.
 • לתושבים זרים שזכאים לקצבת תלויים הקצבה תועבר לחשבון הבנק שלהם בחו"ל.

תשלום הקצבה ליתומים

 • לנער או נערה שנישאו, הזכאות לקצבת תלויים תופסק מיום נישואיהם.
 • קצבת תלויים לילד שטרם מלאו לו 18, נמצא בבית הוריו והורהו אינו זכאי לקצבה - משולמת להורה.
 • ילד מעל גיל 18 זכאי לקבל את הקצבה לחשבונו.
 • קצבת התלויים לילד שנמצא מחוץ לבית הוריו משולמת למי שנושא בהוצאות החזקת הילד, לפי המלצת עובדת שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
 • אם הילדים נמצאים במקומות שונים ואנשים שונים אחראים על החזקתם, הקצבה תחולק ותשולם על פי החלטת בית דין.

שיעורי קצבת התלויים

ניכויים מהקצבה

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת התלויים כל סכום ששולם למקבל הקצבה בטעות, שלא כדין או כמקדמה, וכן כל סכום שבו חייב מקבל הקצבה כדמי ביטוח.
 • למידע נוסף ראו ניכויים מתשלום קצבת נכות לנפגעי עבודה.

מענק תלויים

 • אלמן שילדיו בגרו והוא קיבל את קצבת התלויים רק עבורם, מאבד את זכאותו לקצבת תלויים חודשית וישולם לו מענק חד-פעמי בשווי 36 קצבאות.
 • אלמן שאינו מסוגל לכלכל את עצמו או שהכנסתו אינה עולה על 7,146 ₪ (נכון ל-2024), ימשיך לקבל את הקצבה החודשית, כפי שמפורט בתנאי הזכאות לגמלת תלויים.

חשוב לדעת

 • הזכות לקצבה לא עוברת בירושה ולא ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול.
 • בן משפחה של נפטר מפגיעת עבודה מחוייב להודיע לביטוח הלאומי על כל תשלום שקיבל מצד שלישי כתוצאה מהפגיעה (כגון דמי ביטוח חיים, פיצויים וכד').
 • החוק קובע הגבלות על שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלת תלויים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים