הקדמה:

חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 קובע כי הטרדה מאיימת מהווה עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא שלוש שנות מאסר.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001
נוסח החוק:
 • סעיף 2 לחוק מגדיר את המונח הטרדה מאיימת באופן הבא: "הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו."
 • החוק מאפשר לפנות לבית משפט ולהוציא צו, שגם הפרתו מהווה הפרה פלילית, האוסר על האדם המטריד:
  • להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום
  • לאיים על הנפגע
  • לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת
  • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר (כמו למשל טלפון)
  • להמצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להמצא בו בקביעות
  • לשאת או להחזיק נשק, כולל נשק שניתן לו מטעם רשות בטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.