הקדמה:

אם נושאת רשאית לבקש מבית המשפט לענייני משפחה רשות לחזור בה מן ההסכם לנשיאת עוברים ולאפשר לה להחזיק בילד
בית המשפט יאשר זאת רק במקרה שחל שינוי בנסיבות המצדיק זאת, וכי אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד
אם נתן בית המשפט צו הורות להורים המיועדים, לא תוכל האם הנושאת לחזור בה מן ההסכם


שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

חוק הסכמים לנשיאת עוברים מאפשר במקרים מסויימים (אך חריגים) לאם הנושאת לחזור בה מההסכם לנשיאת עוברים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

המקרים בהם יאשר בית המשפט לאם הנושאת לחזור בה מן ההסכם

 • אם ביקשה אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד, יאשר זאת בית המשפט במקרים חריגים בלבד, ואך ורק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. בית המשפט נוכח לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להצדיק חזרתה של האם הנושאת מהסכמתה;
 2. אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד;
 3. בעת הגשת הבקשה, עוד לא ניתן צו הורות להורים המיועדים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • הבקשה תוגש לבית המשפט בשני עותקים.
 • המשיבים בבקשה יהיו ההורים המיועדים ופקיד סעד ראשי.
 • האם הנושאת תעביר עותקים מהבקשה לידי ההורים המיועדים ולידי פקיד סעד ראשי.
 • בית המשפט ימציא עותק של הבקשה לבא־כוח היועץ המשפטי לממשלה.
 • פקיד הסעד הראשי יורה לפקיד הסעד שמשמש כאפוטרופוס על הילד, לערוך תסקיר, אשר יימסר לבית המשפט בתוך שבעה ימים מיום שעותק הבקשה נמסר לפקיד סעד ראשי.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לענייני משפחה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • במקרה שבית המשפט מאשר לאם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים, עליו לקבוע בצו את מעמד האם הנושאת כאם ואפוטרופא על הילד, והוא יהיה ילדה של האם הנושאת לכל דבר וענין.
 • בית המשפט רשאי לקבוע בצו הוראות בדבר מעמד הילד ויחסיו עם ההורים המיועדים או עם אחד מהם.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.