הקדמה:

לנשים עד גיל 45 העובדות במוסדות רפואיים מומלץ להיות מחוסנות נגד אדמת


תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001 קובעות כללים לגבי חיסון נגד אדמת לנשים עד גיל 45 העובדות במוסדות רפואיים.

  • מעסיקים במוסדות הרפואיים שיפורטו, המעסיקים נשים שטרם מלאו להן 45 שנה מחויבים להציג את התקנות במקום בולט לעין, שלעובדות יש גישה חופשית אליו, ולציין את גורמי הסיכון הקיימים במוסד הרפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המעסיק במוסד הרפואי (כולל מעסיק בפועל של עובדת בחברת כוח אדם), מחוייב ליידע כל עובדת או מועמדת לעבודה שטרם מלאו לה 45 כי בשל אופיו של מקום העבודה קיים סיכון מוגבר לכך שתידבק באדמת, וכי אם תחלה באדמת בהיותה בהיריון הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר.
  • המעסיק יפנה את האישה לתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) המופעלת על-ידי משרד הבריאות.
  • אם אין לאישה אישור רפואי על קבלת חיסון נגד אדמת, יומלץ לה בתחנה לבריאות המשפחה על קבלת החיסון.
  • החיסון יינתן בתחנות לבריאות המשפחה המופעלות על-ידי משרד הבריאות.
  • לאחר קבלת החיסון, יינתן בתחנה אישור רפואי על קבלת החיסון ויתועד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי.
  • אם האישה מסרבת לקבל את החיסון, עליה לחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון (לפי התוספת הראשונה לתקנות), שיישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 26 שנים, או עד שהאישה תגיע לגיל 53 שנים (לפי המאוחר מביניהם).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים