חסר דירה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חסר דירה הוא אדם שאין לו זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה
חסרי דירה העונים על שאר תנאי הזכאות יכולים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
ראו הגדרת חסר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון

אדם העונה על כל הקריטריונים להגדרת חסר דירה ועומד בשאר תנאי הזכאות, רשאי להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.

הגדרת חסר דירה

 • חסר דירה הוא יחיד/ה בגיל 21 ומעלה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שלא היו לו זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי), ב-10 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • "זכויות בדירה" כוללות:
  • בעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות בדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
  • זכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/ לחכירה לדורות, או בכל אופן אחר, כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב. במקרה זה זכות על-פי ירושה כוללת גם מצב שבו המבקש הסתלק מהעיזבון.
  • רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי בהתיישבות, על-פי חוזה או בכל אופן אחר (כפי שצויין בסעיף הקודם) ובתנאי אישור ועדת קבלה של היישוב והסוכנות היהודית/ ההסתדרות הציונית.
 • בנוסף, חסרי דירה הם מי שלא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים, או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
 • מי שהחזיר דירה בדיור הציבורי נחשב גם כן חסר דיור.

הורה עצמאי (הורה יחיד) חסר דירה

 • הורה עצמאי ייחשב חסר דירה גם במקרה שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים:
 1. הוא היה בעל זכויות של עד 50% בדירה
 2. הדירה נמכרה בעקבות הגירושין או במהלך הנישואין
 3. ב-5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור לא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת זכויות בדירה שצויינו בסעיפים הקודמים

מידע זה עשוי לעניין אותך

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.