הקדמה:

במסגרת הטיפול הניתן לנפגעי התמכרויות מטעם הרשויות המקומיות, ניתן, בהתאם לצורך, גם טיפול לילדיהם של הנפגעים


במסגרת הטיפול הניתן לנפגעי התמכרויות מטעם הרשויות המקומיות, נעשות, בהתאם לצורך, התערבויות טיפוליות נוספות, הכוללות טיפול בילדיהם של הנפגעים.

  • כחלק מתפקידיו של העובד הסוציאלי המטפל בנפגעי התמכרויות, עליו לזהות ילדים של נפגע התמכרויות שבטיפולו, הזקוקים להתערבות טיפולית.
  • במקרים שנדרשת התערבות, העובד יתאם את הטיפול בילדים עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, וכן עם פקיד הסעד על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), במידת הצורך, ובשיתוף נפגע ההתמכרות.

קבוצות טיפוליות

  • קבוצות לילדים שהוריהם מכורים יונחו על ידי עובד סוציאלי מומחה בטיפול בהתמכרויות וכן על ידי עובד סוציאלי מומחה בטיפול בילדים ובני נוער.
  • הטיפול בקבוצות אלה נועד להקנות לילדים, בהתאמה לצרכיהם, מיומנויות להתמודדות בחיים בצל ההתמכרות.
  • הקבוצות יותאמו לילדים בטווחי גילים של עד שנתיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה