הקדמה:

על-פי החוק, כל אדם כשר לזכויות ולחובות מרגע לידתו ועד מותו
החוק קובע אלו אוכלוסיות מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית

סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

כשרות משפטית על-פי החוק

  • המשמעות היא כי כל אדם יכול שתהיינה לו זכויות כלשהן, וכן לכל אדם יכולות להיות חובות מסוימות.
  • המונח המשפטי בו משתמשים לציין כי אדם יכול ליהנות מזכויות ולשאת בחובות הוא "כשרות", כלומר, יכולת.
  • כשרות משפטית משמעה היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות שיש בצדן משמעות משפטית כלשהי.
  • הכשרות המשפטית- היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, מתחילה מהרגע שבו האדם נולד ומסתיימת במותו.

הגבלת הכשרות בחוק

  • חוקים שונים במשפט הישראלי מגבילים את יכולתם של אנשים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות מלבצע פעולה או פעולות משפטיות.
דוגמה
קטין מתחת לגיל 18 אינו רשאי לעשות פעולה משפטית ללא הסכמת הנציג שלו, אדם מתחת לגיל 21 אינו רשאי להיבחר כחבר כנסת ועוד.
דוגמה
החוק קובע, כי תיפסל כשרותו המשפטית של אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, אם אותה מחלה או ליקוי גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

הגבלת הכשרות בפסק דין

  • בתנאים מסוימים, יכול בית המשפט לקבוע בפסק דין, כי אדם כלשהו אינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות.
  • בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שכשרותו הוגבלה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות או לפי פסק דין.
  • אנשים שנבחנת כשרותם המשפטית, וכן קרובים, בעלי עניין ואפוטרופוסים, יכולים לפנות אל הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים.
  • למידע נוסף בנושא מינוי אפוטרופוס והחלופות שייתכנו לכך במקרים שונים, ראו בפורטל אפוטרופסות.

גורמי ממשל

אפוטרופסות

חקיקה ונהלים

תודות