על האפוטרופוס מוטל להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים לגבי נכסיו של האדם שהוא אפוטרופוסו
עם תחילת האפוטרופסות יש להגיש פרטה וסל מחיה, ולאחר מכן יש להגיש דו"ח שנתי אחת לשנה
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכללי

החוק קובע חובות דיווח על האפוטרופוס, כדי לאפשר פיקוח על האופן בו הוא פועל.

 • בתחילת האפוטרופסות על האפוטרופוס להגיש דיווחים שמכונים פרטה וסל מחיה.
 • לאחר מכן, על האפוטרופוס להגיש דו"ח שנתי על פעולותיו, הכנסות והוצאות ופעולות שנעשו ברכושו של האדם.

נכסים וחובות

הגשת פרטה

 • בתוך 60 יום ממינויו האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה (אינוונטר) של כל נכסי האדם שהוא אפוטרופוסו.
 • האפוטרופוס הכללי עשוי לפטור את האפוטרופוס מחובה זו או לקבוע מועד אחר להגשת הפרטה.
 • בפרטה יש לכלול רשימה של הנכסים והחובות של האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום המינוי, בצירוף אסמכתאות.
 • טופס הגשת הפרטה והסברים יישלחו לאפוטרופוס לאחר המינוי.
 • ניתן למלא את הפרטה גם באופן מקוון (ראו הנחיות להגשה מקוונת של פרטה).
 • לפרטים והנחיות נוספות להגשת הפרטה ראו אתר משרד המשפטים.

הגשת "סל מחיה"

 • יחד עם הפרטה, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי "סל מחיה".
 • סל מחיה הוא פירוט ההכנסות החודשיות של האדם אל מול הוצאותיו החודשיות הממוצעות, ונועד לסייע בקביעת התקציב הדרוש לצרכיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • מומלץ לשמור אסמכתאות וקבלות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר עם האפוטרופסות, גם אם לא נדרש להגישן, שכן האפוטרופוס הכללי עשוי לדרוש אותן בשלבים שונים.
 • טופס סל מחיה ישלח לאישור המחוז המטפל בתיק האפוטרופסות.
 • סל המחיה שיאושר ישמש לצורכי פיקוח ויוכל לשמש את האפוטרופוס מול הבנק לשם קביעת מסגרת ההוצאות החודשית בחשבון.
 • לפרטים נוספים והנחיות בדבר הגשת "סל מחיה" ראו באתר האפוטרופוס הכללי.

שומה

 • בית המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי שומה של שווי נכסיו של האדם שהוא אפוטרופוסו, כלומר פירוט הערך הכספי של הנכסים.
 • בית המשפט רשאי לקבוע שהשומה תיערך על-ידי שמאי או על-ידי אדם אחר כפי שקבע בית המשפט.

דוחות ודיווח

 • האפוטרופוס חייב לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי האדם.
 • פעם בשנה ועם סיום תפקידו, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח על פעולותיו.
 • הדוח יכלול פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בנכסי האדם ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכוש האדם, בצירוף אסמכתאות מתאימות.
 • טופס הגשת הדוח, בצירוף הסברים, יישלח לאפוטרופוס הכללי מידי שנה.
 • לצורך הכנת הדו"ח השנתי והגשתו, ניתן לפנות לרואה-חשבון או יועץ מס שהתקשרו עם האפוטרופוס הכללי, אשר תפקידם לערוך את הדו"ח עבור האפוטרופוס, ושכרם משולם על ידי המדינה. לפרטים ופרטי יצירת קשר ראו באתר האפוטרופוס הכללי.
 • אפוטרופוס שהוא קרוב משפחה של האדם (בן/בת, הורה או בן/בת זוג) יכול להגיש את הדו"ח באופן מקוון, אם לאדם אין רכוש רב. לפרטים נוספים ראו באתר האפוטרופוס הכללי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות