הקדמה:

על האפוטרופוס מוטל להגיש דיווחים לגבי נכסיו של האדם שהוא אפוטרופוסו
ראו דף הנחיות לאפוטרופוס באתר משרד המשפטים והגשת פרטה (דו"ח ראשוני) על ידי אפוטרופוס באתר משרד המשפטים

החוק קובע חובות דיווח על האפוטרופוס, בכדי לאפשר פיקוח על האופן בו הוא פועל.

נכסים וחובות

 • בהתאם להנחיות האפוטרופוס הכללי, בתוך 60 יום מיום מינויו, האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה (אינוונטר) של כל נכסי האדם שהוא אפוטרופוסו.
 • האפוטרופוס הכללי עשוי לפטור את האפוטרופוס מחובה זו או לקבוע מועד אחר להגשת הפרטה.
 • בפרטה יש לכלול רשימה של הנכסים והחובות של האדם שמונה לו אפוטרופוס ליום המינוי, בצירוף אסמכתאות.
 • טופס הגשת הפרטה והסברים יישלחו לאפוטרופוס לאחר המינוי.
 • למצגת המדגימה כיצד למלא את הטופס באתר משרד המשפטים.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת פרטה על ידי אפוטרופוס באתר משרד המשפטים.

שומה

 • בית המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי שומה של שווי נכסיו של האדם שהוא אפוטרופוסו, כלומר פירוט הערך הכספי של הנכסים.
 • בית המשפט רשאי לקבוע שהשומה תיערך על-ידי שמאי או על-ידי אדם אחר כפי שקבע בית המשפט.

דוחות ודיווח

 • האפוטרופוס חייב לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי האדם.
 • פעם בשנה ועם סיום תפקידו, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח על פעולותיו.
 • הדוח יכלול פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בנכסי האדם ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכוש האדם, בצירוף אסמכתאות מתאימות.
 • טופס הגשת הדוח, בצירוף הסברים, יישלח לאפוטרופוס מידי שנה.
 • למידע לגבי עריכת דוח כספי שנתי באמצעות רואי חשבון/יועצי מס באתר משרד המשפטים.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי - טל: 02-5311650 האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות