הקדמה:

חסרי דירה העונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך יכולים להוציא (בכפוף לשאר תנאי הזכאות) תעודת זכאות לסיוע בדיור לצורך סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי או קבלת משכנתא מהמדינה
הגדרת "חסר דירה" לצורך זכאויות אחרות בנושא דיור עשויה לכלול קריטריונים שונים, בהתאם לכללי כל זכאות
ראו הגדרת חסר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון

אדם העונה על כל הקריטריונים להגדרת חסר דירה שיפורטו בהמשך ועונה על שאר תנאי הזכאות, יכול להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.

הגדרת חסר דירה

 • "חסרי דירה" הם יחידים בגיל 21 ומעלה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה), במקרים הבאים:
  • לא היו להם זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי), ב-10 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור, כאשר "זכויות בדירה" כוללות:
   1. בעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות בדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
   2. זכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/ לחכירה לדורות, או בכל אופן אחר, כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב. במקרה זה זכות על-פי ירושה כוללת גם מצב שבו המבקש הסתלק מהעיזבון.
   3. רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי בהתיישבות, על-פי חוזה או בכל אופן אחר (כפי שצוין בסעיף הקודם) ובתנאי אישור ועדת קבלה של היישוב והסוכנות היהודית/ ההסתדרות הציונית.
  • הם לא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים, או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.
  • מי שהחזירו דירה בדיור הציבורי נחשבים גם כן חסרי דירה.
  • מי שמכרו דירה ששולמה עבורה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, ואין בבעלותם דירה או חלק מדירה:
   • יחיד שמכר דירה ששולמה עבורה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, ונשארה לו יתרה של עד 63,515 ש"ח יחשב כחסר דירה.
   • בני זוג (עם או ללא ילדים), והורים עצמאיים שמכרו דירה ששולמה עבורה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, ונשארה להם יתרה של עד 74,762 ש"ח יחשבו כחסרי דירה.

הורה עצמאי (הורה יחיד) חסר דירה

 • הורה עצמאי ייחשב חסר דירה גם במקרה שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים:
 1. הוא היה בעל זכויות של עד 50% בדירה
 2. הדירה נמכרה בעקבות הגירושין או במהלך הנישואין
 3. ב-5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור לא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת זכויות בדירה שצויינו בסעיפים הקודמים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.