הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי הלומדים במוסד הנמצא ב"אזור סיוע", עשויים לקבל מלגה עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר
המלגה תהיה בגובה התשלום ששולם ללימודים, עד לסכום של 10,391 ש"ח (נכון לשנה"ל תשפ"ב)
לפרטים נוספים ראו מלגה ללומדים בפריפריה- ייעוד 44 באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי עשויים לקבל מלגת לימודים עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר, אם ילמדו במוסד הנמצא ב"אזור סיוע".

 • הזכאות תקפה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי.
  • חיילים בודדים משוחררים ומשרתי מילואים פעילים יהיו זכאים להטבה 10 שנים ממועד שחרורם.
 • סכום המלגה הוא בגובה התשלום ששולם למוסד הלימודים ולא יעלה על 10,391 ש"ח עבור כל שנת הלימודים (נכון לשנה"ל תשפ"ב).
 • מי שמתגוררים בפריפריה ונמצאו זכאים, יכולים לבחור בין הטבה זו לבין אחד משני המסלולים של מימון וסיוע בלימודים למתגוררים בפריפריה.
 • לרשימת המוסדות להשכלה גבוהה שניתנות בהם המלגות, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

מי זכאי?

 • משך השירות המינימלי הנדרש לקבלת ההטבה לחיילים/ות משוחררים/ות:
  • בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים, אחר - 23 חודשים
  • בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים, אחר - 35 חודשים
  • עולים שהגיעו לארץ לאחר גיל 27: בנות - 17 חודשים, בנים - 23 חודשים
  • מתנדבים ומתנדבות: 23 חודשים
  • חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים
  • כמו כן זכאים חיילים שלא סיימו את השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.
 • השירות המינימלי הנדרש למתנדבים/ות בשירות האזרחי - לאומי:
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 23 חודשים
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 12 חודשים יהיו זכאים למחצית הסיוע
  • משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים
  • כמו כן זכאים מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה האמורה מטעמי בריאות, באישור ראש רשות השירות הלאומי-אזרחי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת כל שנת לימודים אקדמית מעבירים המוסדות האקדמיים בפריפריה את רשימת הלומדים וסכום שכר לימוד ששולם. הסכום ששולם מדווח בשנית על-ידי המוסד לקראת סוף השנה.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות מתוך רשימת הלומדים, יקבלו הודעה על זכאותם להטבה וכתב התחייבות דיגיטלי שיישלח אליהם לאזור האישי.
 • למימוש ההטבה, יש לחתום על כתב ההתחייבות הדיגיטלי.
 • הזיכוי יועבר בשני חלקים: מחצית ראשונה בתום הסמסטר הראשון והמחצית השנייה בתום השנה האקדמית הראשונה ולאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים.
 • הסכומים (מחצית משכר הלימוד לשנה אקדמית או השכר לימוד ששולם בפועל - הנמוך מביניהם) יועברו לחשבון הפיקדון שנפתח עבור הזכאים בקרן לקליטת חיילים משוחררים.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מחוזות ההכוונה.

חשוב לדעת

 • משרתי קבע היוצאים ללימודים מלאים ולומדים במוסדות לימוד בפריפריה לא יוכלו לקבל "כפל הטבות" (מלגה מטעם הקרן היחידה או מלגה מטעם צה"ל במקביל).
 • הסיוע אינו מהווה תחליף לזכויות הניתנות מטעם הקרן לסיוע נוסף בלימודים.
 • זכאי שלא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה בתוך 5 שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב להחזיר את סכום מלגת הלימודים לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים