חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי הלומדים במוסד שנמצא ב"אזור סיוע" עשויים לקבל מלגה עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר
המלגה תהיה בגובה התשלום ששולם ללימודים, עד לסכום של 10,932 ₪ (נכון לשנה"ל תשפ"ג)


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי עשויים לקבל מלגת לימודים עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר, אם ילמדו במוסד הנמצא ב"אזור סיוע".

 • הזכאות תקפה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום שירות החובה או השירות הלאומי-אזרחי.
  • חיילים בודדים משוחררים ומשרתי מילואים פעילים יהיו זכאים להטבה 10 שנים ממועד שחרורם.
 • סכום המלגה הוא בגובה התשלום ששולם למוסד הלימודים ולא יעלה על 10,932 ₪ עבור כל שנת הלימודים (נכון לשנה"ל תשפ"ג).
 • מי שמתגוררים בפריפריה ונמצאו זכאים, יכולים לבחור בין הטבה זו לבין אחד משני המסלולים של מימון וסיוע בלימודים למתגוררים בפריפריה.
 • לרשימת המוסדות להשכלה גבוהה שניתנות בהם המלגות, ראו באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.

מי זכאי?

 • חיילות וחיילים ששירתו לפחות:
  • בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים, אחר - 23 חודשים
  • בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים, אחר - 35 חודשים
  • עולים שהגיעו לארץ לאחר גיל 27: בנות - 17 חודשים, בנים - 23 חודשים
  • מתנדבים ומתנדבות: 23 חודשים
  • חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים
  • כמו כן זכאים חיילים שלא סיימו את תקופת השירות הנדרשת מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.
 • השירות המינימלי שנדרש למתנדבים/ות בשירות אזרחי - לאומי:
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 23 חודשים
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 12 חודשים יהיו זכאים למחצית הסיוע
  • משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים
  • כמו כן זכאים מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה האמורה מטעמי בריאות, באישור ראש רשות השירות הלאומי-אזרחי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת כל שנת לימודים אקדמית מעבירים המוסדות האקדמיים בפריפריה את רשימת הלומדים וסכום שכר לימוד ששולם. הסכום ששולם מדווח בשנית על-ידי המוסד לקראת סוף השנה.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות מתוך רשימת הלומדים, יקבלו הודעה על זכאותם להטבה וכתב התחייבות דיגיטלי שיישלח אליהם לאזור האישי.
 • למימוש ההטבה, יש לחתום על כתב ההתחייבות הדיגיטלי.
 • הזיכוי יועבר בשני חלקים: מחצית ראשונה בתום הסמסטר הראשון והמחצית השנייה בתום השנה האקדמית הראשונה ולאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים.
 • הסכומים (מחצית משכר הלימוד לשנה אקדמית או שכר הלימוד ששולם בפועל - הנמוך מביניהם) יועברו לחשבון הפיקדון שנפתח עבור הזכאים בקרן לקליטת חיילים משוחררים.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מחוזות ההכוונה.

חשוב לדעת

 • משרתי קבע היוצאים ללימודים מלאים ולומדים במוסדות לימוד בפריפריה לא יוכלו לקבל "כפל הטבות" (מלגה מטעם הקרן היחידה או מלגה מטעם צה"ל במקביל).
 • הסיוע אינו מהווה תחליף לזכויות הניתנות מטעם הקרן לסיוע נוסף בלימודים.
 • זכאי שלא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה בתוך 5 שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב להחזיר את סכום מלגת הלימודים לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים