חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי המתגוררים בפריפריה עשויים להיות זכאים לסיוע במימון לימודי השנה הראשונה לתואר הראשון
 המלגה היא בסכום של עד 10,932 ₪, נכון לשנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022)
למידע נוסף ראו מלגה לתושבי הפריפריה- ייעוד 45 באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי המתגוררים בפריפריה (ב"אזורי סיוע") ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה עשויים לקבל סיוע במימון לימודי השנה הראשונה לתואר הראשון.

 • המלגה היא בסכום של עד 10,932 ₪, נכון לשנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022), בהתאם לשכר הלימוד ששולם בפועל עבור שנת הלימודים הראשונה ובקיזוז מלגות (לא כולל מלגות התנדבות).
שימו לב
ניתן לבחור בין מלגה זו לבין מלגה עבור שנת לימודים ראשונה באזור סיוע (אין אפשרות לקבל את שתיהן במקביל).

מי זכאי?

 • חיילים או מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שהשתחררו או סיימו את שירותם והחלו ללמוד בשנה הראשונה לתואר בוגר במוסדות אקדמיים המפורטים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • כתובתם הרשמית ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים נמצאת באזורים בעלי עדיפות לאומית שהוגדרו בחוק, כמפורט ברשימה זו.
 • משך השירות המינימלי הנדרש לקבלת ההטבות לחיילים/ות משוחררים/ות:
  • בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים, אחר - 23 חודשים.
  • בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים, אחר - 35 חודשים.
  • עולים שהגיעו לארץ לאחר גיל 27: בנות - 17 חודשים, בנים - 23 חודשים.
  • מתנדבים ומתנדבות: 23 חודשים.
  • חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים.
  • כמו כן זכאים חיילים שלא סיימו את השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.
 • מסיימי שירות לאומי-אזרחי:
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 23 חודשים.
  • מי ששירתו בשירות לאומי במשך 12 חודשים יהיו זכאים למחצית הסיוע.
  • משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.
  • כמו כן זכאים מתנדבי שירות לאומי-אזרחי שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה האמורה מטעמי בריאות, באישור ראש רשות השירות הלאומי-אזרחי ובלבד שהשלימו 2/3 מתקופת השירות הנדרש.

תקופת הזכאות

 • הזכאות מתחילה 3 חודשים לפני סיום השירות ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות.
 • תקופת הזכאות למי שמשרתים בשירות מילואים פעיל ולחיילים בודדים משוחררים היא עד 10 שנים מיום סיום השירות.

תהליך מימוש הזכות

 • תקופת הרישום מתפרסמת מדי שנה באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
 • בתקופה זו ההטבה תופיע באזור האישי תחת "הטבות".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בעת ההרשמה.
 • מי שעונים על תנאי הסף ונרשמו במועד, יקבלו הודעות מפורטות באזור האישי לגבי המשך התהליך.
 • כלל הבקשות שיוגשו ידורגו על-פי מצב סוציו אוקנומי, מדד פריפריאלי של ישוב הלומד וסוג השירות), וייקבע מי מבין הפונים זכאים לקבל את המלגה.
 • למי שיימצאו זכאים, המלגה תועבר לחשבון הפיקדון האישי עד לסוף דצמבר בשנה העוקבת לשנה שבה החלו את לימודיהם.

חשוב לדעת

 • היקף ההטבות מוגבל, על כן הזכאות מוקנית בכפוף למצב הסוציו-אקונומי ואיכות השירות.
 • הסיוע אינו בא על חשבון זכויות הניתנות ע"י הקרן לסיוע נוסף בלימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים