הקדמה:

המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה מעניק לעולים זכאים, מלגות שכר לימוד לתואר (ראשון/ שני/ תעודה/ הנדסאים)
לצורך קבלת הסיוע, יש להגיש בקשה באתר המינהל לסטודנטים עולים בתחילת כל שנת לימודים/ סמסטר
קבלת הסיוע במלואו מותנית בביצוע שירות חברתי קהילתי (שח"ק)
ככלל, הסיוע הינו בהיקף של 100% משכר הלימוד, לכל שנת לימודים לתואר


המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה, מסייע לסטודנטים העומדים בתנאי הזכאות, במימון שכר הלימוד לתואר ראשון/שני/הנדסאי/תעודה והסבה.

מי זכאי?

 • עולים/בני עולים/אזרחים עולים/קטינים חוזרים, בתנאים הבאים:
  • טרם מלאו להם 27 בלימודים לתואר ראשון / הנדסאי / תעודה.
  • טרם מלאו להם 30 בלימודים לתואר שני / הסבה לבעלי תואר ראשון.

תנאים נוספים

 • המועמד אינו בעל תואר או תעודה מקביל/ה או זהה לתואר שלגביו מבוקש הסיוע.
 • על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה של מוסד הלימודים ומסלול הלימודים אליו נרשם.
 • מועמד המבקש ללמוד לפני השירות הצבאי, חייב לקבל אישור מלשכת הגיוס על דחיית השירות לצורך לימודים.
 • מועמד במעמד קטין חוזר/ אזרח עולה, נדרש להסדיר את התייצבותו בלשכת הגיוס ואת חובותיו מול הצבא מיד עם הגיעו ארצה.
 • על המועמד להתחיל את לימודיו תוך 36 חודשים מקבלת מעמד העולה (תקופה זו אינה כוללת שירות צבאי ועד שנת קבע אחת, שירות לאומי ושירות בישיבת הסדר, כל זאת למשך 4 שנים בלבד).
 • על המועמד בוגר תוכנית נעל"ה ששינה מעמד לעולה להתחיל את לימודיו בתוך 12 חודשים מיום סיום התוכנית ו-36 חודשים מיום שינוי המעמד או סיום התוכנית - המאוחר מביניהם, ועד תחילת הלימודים (תקופה זו אינה כוללת שירות צבאי/לאומי).

תהליך מימוש הזכות

פתיחת תיק

הגעה ללשכת משרד העלייה והקליטה

 • לאחר פתיחת התיק הממוחשב, יש להגיע לאחת מנקודות השירות של משרד העלייה והקליטה לא יאוחר מהמועדים הבאים:
  • לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-10 בנובמבר בכל שנה.
  • לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 באפריל בכל שנה.
  • לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-15 באוגוסט בכל שנה.
 • בנקודת השירות, יש להציג את המסמכים המקוריים הבאים:
  • תעודת עולה /תעודת זהות
  • מסמכי השכלה מקוריים / נאמנים למקור:
   • תעודת בגרות/סיום תיכון
   • תעודת סיום תואר/דיפלומה (כולל גיליון ציונים)
   • כל מסמך רלוונטי אחר המעיד על השכלה
  • תעודת סיום מכינה (אם יש)
  • מכתב קבלה למוסד לימודים בארץ (רק למי שלא נרשם לתק"א)
  • אישור לגבי שירות צבאי או לאומי: אישור דחיית שירות / תעודת שחרור מצה"ל / אישור שירות לאומי / תעודת פטור
 • סטודנטים המתחילים לימודים באוניברסיטאות יציגו:
  • קבלה על מקדמות ששולמו לאוניברסיטה
  • אימות חשבון בנק (מכתב מהבנק או צ'ק מבוטל)
  • הוראת קבע חתומה על-ידי הבנק
 • מינהל הסטודנטים רשאי לדרוש מסמכים נוספים על-פי הצורך.

חידוש בקשת סיוע לסטודנטים ממשיכים

 • סטודנט המבקש להמשיך לקבל סיוע לשנת לימודים מתקדמת בתואר, נדרש להגיש את הבקשה, במועדים הבאים:
  • לקבלת סיוע לסמסטר א' יש להגיע לא יאוחר מ-1 באוקטובר בכל שנה.
  • לקבלת סיוע לסמסטר ב' יש להגיע לא יאוחר מ-1 באפריל בכל שנה.
  • לקבלת סיוע לסמסטר קיץ יש להגיע לא יאוחר מ-15 באוגוסט בכל שנה.
 • את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (אינטרנטי) באמצעות מערכת הרישום של המינהל לסטודנטים עולים ולצרף:
  • אישור לימודים/מעבר אקדמי משנה לשנה.
  • גיליון ציונים.
  • מערכת שעות (ניתן לצרף בהמשך).
  • סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות- שובר תשלום מקדמה/מאזן שכר לימוד.

היקף הסיוע

 • ככלל, היקף הסיוע הניתן לסטודנט מותאם לתקן המסלול בו הוא לומד ובכל מקרה, לא יעלה על 100% משכר הלימוד בשנה.
דוגמה
סטודנט הלומד לתואר ראשון בפסיכולוגיה, שאורכו שלוש שנים, יהיה זכאי לשלושה מענקי שכר לימוד שנתיים, ובסה"כ ל- 300% שכר לימוד
דוגמה
סטודנט הלומד לתואר ראשון בהנדסה, שאורכו ארבע שנים, יהיה זכאי לארבעה מענקי שכר לימוד שנתיים, ובסה"כ ל- 400% שכר לימוד
דוגמה
סטודנט הלומד לתואר שני, שאורכו שנתיים, יהיה זכאי לשני מענקי שכר לימוד, ובסה"כ ל- 200% שכר לימוד
 • היקף הסיוע המקסימלי, בהתאם לתקן המסלול הינו 500% שכר לימוד (מקסימום חמש שנות סיוע), וללימודי רפואה 600% שכר לימוד (מקסימום שש שנות סיוע).
 • שנת לימודים במכינת עולים אוניברסיטאית אינה נחשבת אחת מתוך שנות הסיוע, ובלבד שהסטודנט מחוייב במכינת עולים כדי להתקבל ללימודים.
 • מי שנדרש לעבור קורסים או שנת השלמות כתנאי לקבלתו לתואר השני, זכאי לשנת מימון נוספת עד 100% שכר לימוד.

חשוב לדעת

 • קבלת הסיוע במלואו מותנית בביצוע שירות חברתי קהילתי (שח"ק)
 • לא ניתן לקבל סיוע לשנת לימודים חוזרת או לקורסים חוזרים, בין אם הסטודנט נכשל או בין אם שינה מסלול לימודים.
 • על הסטודנט להוכיח הצלחה בלימודים ובכל הקורסים אליהם נרשם ולסיים את שנת הלימודים בממוצע של 60 ומעלה.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה או שלימודיו הופסקו על-ידי מוסד הלימודים, חייב להודיע למינהל הסטודנטים מיד עם הפסקת הלימודים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים