המידע בדף זה עוסק במימוש ערבות שניתנה על-ידי עָרֵב שהוא ערב "יחיד"
ערב יחיד הוא, בין השאר, אדם שחתם על ערבות לנושה שהוא בנק או חברה למתן הלוואות חוץ בנקאיות
הנושה רשאי, בתנאים מסוימים, לנקוט הליכים משפטיים נגד הערב אם החייב המקורי לא עומד בהתחייבויותיו
למידע נוסף ראו סעיף 26 לחוק הערבות
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

נושה (מי שחייבים לו, כגון בנק) שניתנה לו ערבות על-ידי ערב יחיד, יוכל לנקוט הליכים משפטיים נגד הערב, לאחר מילוי תנאים מסוימים.

טיפ
ערבות היא מנגנון משפטי-כלכלי שמטרתו העיקרית היא להגן על הנושה (כגון: בנק, ספק, משכיר דירה, אדם פרטי) ולהבטיח כי יקבל את המגיע לו מהחייב (כגון: לקוח, בעל עסק, שוכר דירה, אדם פרטי) כפי שהוסכם ביניהם, ככלל, במסגרת חוזה כתוב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה (מי שחייבים לו) שמחזיק בידיו חוזה ערבות שנחתם על-ידי ערב המוגדר ערב "יחיד", לפי כל התנאים הבאים:
  1. הערב הוא אדם פרטי (לא תאגיד).
  2. הערב לא מוגדר כ"בעל עניין" בתאגיד (במקרה שבו התאגיד מבקש הלוואה, אשראי וכו').
  3. הערב הוא לא בן-זוגו של החייב (מי שמבקש את ההלוואה, האשראי וכו').
  4. הערב הוא לא שותפו של החייב בשותפות רשומה.
  5. עיסוקו (לאו דווקא העיקרי) של הנושה שעבורו נחתמת הערבות הוא מתן הלוואות או אשראי (כגון בנקים וחברות למתן הלוואות חוץ-בנקאיות).
שימו לב
 • ערב שמתקיימים בעניינו כל התנאים 5-1 ובנוסף מתקיים אחד התנאים הבאים, עשוי להיות מוגדר ערב "מוגן":
  • בחוזה הערבות בין הערב לנושה נקוב סכום שאינו עולה על 89,311.66 ₪.
  • בחוזה הערבות בין הערב לנושה נקוב סכום שאינו עולה על 744,263.82 ₪ והחיוב בגינו נחתמת הערבות נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת לחייב, ילדיו הבגירים או הוריו (סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן ומעודכנים פעמיים בשנה).
 • למידע על הזכויות וההגנות הייחודיות של ערב מוגן, ראו הגדרת ערב מוגן.
 • למידע על אופן מימוש ערבות שניתנה על ידי ערב מוגן, ראו מימוש ערבות שניתנה על ידי ערב מוגן.
 • ערב שלא מתקיימים בעניינו לפחות אחד מתנאים 5-1, עשוי להיות מוגדר ערב "רגיל".

למי ואיך פונים

 • במקרה שבו החייב לא מקיים את התחייבויותיו, על הנושה להודיע על כך לערב היחיד בתוך 90 ימים מהיום שהיה על החייב לקיים את החיוב בגינו ניתנה הערבות.
 • אם בשל איחור בפרעון החיוב הנושה יבקש פירעון מוקדם (תשלום כל סכום ההלוואה בפעם אחת), עליו להודיע על כך לערב לפחות 15 ימים מראש:
  • אם הנושה לא יעשה זאת- הערב לא יהיה חייב בפרעון המוקדם.
  • אם הנושה עשה זאת והערב הודיע על רצונו לפרוע את ההלוואה בתשלומים, הוא יוכל לעשות זאת לפי תנאי ההלוואה ופריסת התשלומים שנקבעו בחוזה שבין הנושה לחייב.
  • אם בתוך 15 ימים מהיום שקיבל את הודעת הנושה לא יודיע הערב על רצונו לפרוע את ההלוואה בתשלומים, הנושה יוכל לדרוש מהערב לשלם את ההלוואה בפעם אחת ולא בתשלומים (פירעון מוקדם). עליו למסור הודעה לערב, בתוך 90 ימים מהיום שהיה על החייב לקיים את החיוב בגינו ניתנה הערבות.

שלבי ההליך

 • אם הערב לא נענה לדרישות הנושה, לאחר משלוח ההודעות כנדרש, הנושה יוכל לפנות לבית-משפט ולהגיש תביעה נגד הערב היחיד.
 • את התביעה יש להגיש לאחד מבתי-המשפט הבאים, בהתאם לסכום התביעה (סמכות עניינית):
  • בית-משפט השלום- כאשר סכום התביעה הוא עד 2.5 מיליון ₪. לפרטי בתי-משפט השלום, ראו באתר הרשות השופטת.
  • בית-המשפט המחוזי- כאשר סכום התביעה הוא מעל 2.5 מיליון ₪. לפרטי בתי-המשפט המחוזיים, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אם לא נקבע במסגרת חוזה הערבות מקום שיפוט ספציפי, יש להגיש את התביעה לבית-המשפט המתאים (לפי סכום התביעה כפי שמפורט למעלה) הממוקם במחוז שבו נמצא אחד מאלו:
  • מקום מגוריו של הערב היחיד או מקום עסקיו.
  • המקום שבו ניתנה הערבות.
שימו לב
מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר לפני נקיטת הליכים משפטיים או אחרים.

חשוב לדעת

 • אין המשמעות של "ערב יחיד" כי מדובר בערב אחד בודד. יכולים להיות מספר עָרֵבים יחידים החותמים ערבות אישית/ערבות צד ג' עבור אותו החיוב.
 • התחייבות הערב במסגרת הערבות כוללת גם תשלום ריבית, הוצאות ונזק שהחייב התחייב לשאת בהם, אלא אם הנושה והערב החליטו אחרת בחוזה ביניהם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים