המידע בדף זה עוסק במימוש ערבות שניתנה על-ידי עָרֵב המוגדר ערב "מוגן"
ערב מוגן הוא, בין השאר, אדם שחתם על ערבות לנושה שהוא בנק או חברה למתן הלוואות חוץ בנקאיות וסכום ומהות הערבות מוגבלים בחוק
הנושה (מי שחייבים לו) רשאי, בתנאים מסוימים, לנקוט הליכים משפטיים נגד הערב במקרה שבו החייב המקורי לא עומד בהתחייבויותיו
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

נושה (מי שחייבים לו, כגון בנק) שניתנה לו ערבות על-ידי ערב מוגן, יוכל לנקוט הליכים משפטיים נגד העָרֵב, ככלל, רק לאחר שמיצה את כל ההליכים האפשריים נגד החייב (מי שלמענו הערב חתם על ערבות).

טיפ
ערבות היא מנגנון משפטי-כלכלי שמטרתו העיקרית היא להגן על הנושה (כגון: בנק, ספק, משכיר דירה, אדם פרטי) ולהבטיח כי יקבל את המגיע לו מהחייב (כגון: לקוח, בעל עסק, שוכר דירה, אדם פרטי) כפי שהוסכם ביניהם, ככלל, במסגרת חוזה כתוב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה (מי שחייבים לו) שמחזיק בידיו חוזה ערבות שנחתם על-ידי ערב המוגדר ערב "מוגן", לפי כל התנאים הבאים:
  1. הערב הוא אדם פרטי (לא תאגיד).
  2. הערב לא מוגדר כ"בעל עניין" בתאגיד (במקרה שבו התאגיד מבקש הלוואה, אשראי וכו').
  3. הערב הוא לא בן-זוגו של החייב (מי שמבקש את ההלוואה, האשראי וכו').
  4. הערב הוא לא שותפו של החייב בשותפות רשומה.
  5. עיסוקו (לאו דווקא העיקרי) של הנושה שעבורו נחתמת הערבות הוא מתן הלוואות או אשראי (כגון בנקים וחברות למתן הלוואות חוץ-בנקאיות).
  6. בחוזה הערבות בין הערב לנושה נקוב סכום שאינו עולה על 89,311.66 ₪ או שנקוב סכום שאינו עולה על 744,263.82 ₪ בתנאי שהחיוב בגינו נחתמת הערבות נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת לחייב, ילדיו הבגירים או הוריו (סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן ומעודכנים פעמיים בשנה).
שימו לב
 • עָרֵב שמתקיימים בעניינו תנאים 5-1 אך לא מתקיים התנאי השישי (הגבלת הסכומים והמטרות), עשוי להיות מוגדר ערב "יחיד".
 • ערב שלא מתקיימים בעניינו לפחות אחד מתנאים 5-1 עשוי להיות מוגדר ערב "רגיל".

למי ואיך פונים

 • כדי שנושה יוכל לנקוט הליכים משפטיים נגד ערב מוגן בדרישה לקיום התחייבויותיו של החייב, על כל התנאים הבאים להתקיים:
  1. על הנושה להגיש תביעה לבית-משפט נגד החייב בדרישה לתשלום החוב ועמידה בתנאי החוזה ביניהם.
  2. ניתן פסק-דין נגד החייב בתביעה שהגיש הנושה.
  3. הנושה פתח בהליכי הוצאה לפועל והליכים לגביית החוב, כפי שנפסק בפסק-הדין בתביעה שהגיש.
  4. הנושה קיבל אישור מראש ההוצאה לפועל כי ננקטו כל הליכי ההוצאה לפועל האפשריים לגביית החוב (כולל, בין השאר, הליכים למימוש משכנתא על דירת מגורים).
שימו לב
 • במקרים הבאים הנושה יוכל לדרוש מערב מוגן לקיים את החיוב ולנקוט הליכים נגדו, גם אם לא מתקיימים התנאים:
  • החייב נפטר, הוכרז פסול-דין או עזב את הארץ לצמיתות.
  • ניתן נגד החייב (אדם פרטי או תאגיד) צו כינוס/צו פתיחת הליכי חדלות פירעון או צו פירוק.

שלבי ההליך

 • רק אם כל התנאים שתוארו לעיל התקיימו, הנושה יוכל לפנות לבית-משפט ולהגיש תביעה נגד הערב המוגן.
 • את התביעה יש להגיש לאחד מבתי-המשפט הבאים, בהתאם לסכום התביעה (סמכות עניינית):
  • בית-משפט השלום- כאשר סכום התביעה הוא עד 2.5 מיליון ₪. לפרטי בתי-משפט השלום, ראו באתר הרשות השופטת.
  • בית-המשפט המחוזי- כאשר סכום התביעה הוא מעל 2.5 מיליון ₪. לפרטי בתי-המשפט המחוזיים, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אם לא נקבע במסגרת הסכם הערבות מקום שיפוט ספציפי, יש להגיש את התביעה לבית-המשפט המתאים (לפי סכום התביעה כפי שמפורט למעלה) הממוקם במחוז שבו נמצא אחד מאלו:
  • מקום מגוריו של הערב המוגן או מקום עסקיו.
  • המקום שבו ניתנה הערבות.
שימו לב
מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר לפני נקיטת הליכים משפטיים או אחרים.

חשוב לדעת

 • נושה שנקט הליכים נגד חייב, נדרש למסור הודעה על כך לערב המוגן והערב יהיה רשאי להצטרף להליך.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים