המידע בדף זה עוסק במימוש ערבות שניתנה על-ידי עָרֵב המוגדר ערב "רגיל"
ערב רגיל הוא, בין השאר, מי שחתם על ערבות לנושה שהוא לא בנק או חברה למתן הלוואות חוץ בנקאיות
הנושה (מי שחייבים לו) רשאי, בתנאים מסוימים, לנקוט הליכים משפטיים נגד הערב במקרה שהחייב המקורי לא עומד בהתחייבויותיו
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

נושה (כגון: ספק, משכיר דירה, אדם שנתן הלוואה לאדם אחר) שניתנה לו ערבות על-ידי ערב המוגדר ערב "רגיל", יוכל לנקוט הליכים משפטיים נגד הערב, לאחר מילוי תנאים מסוימים.

טיפ
ערבות היא מנגנון משפטי-כלכלי שמטרתו העיקרית היא להגן על הנושה (כגון: בנק, ספק, משכיר דירה, אדם פרטי) ולהבטיח כי יקבל את המגיע לו מהחייב (כגון: לקוח, בעל עסק, שוכר דירה, אדם פרטי) כפי שהוסכם ביניהם, ככלל, במסגרת חוזה כתוב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה (מי שחייבים לו) שניתנה לו ערבות אישית/ערבות צד ג' על-ידי ערב המוגדר ערב "רגיל".
 • ככלל, ערב רגיל הוא מי שמתקיים בעניינו אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • הנושה שעבורו נחתמת הערבות הוא לא תאגיד בנקאי או חברה שמעניקה הלוואות חוץ בנקאיות ואשראי.
  • הערב הוא תאגיד.
  • הערב הוא "בעל עניין" בתאגיד (במקרה שבו התאגיד מבקש הלוואה, אשראי וכו').
  • הערב הוא בן-זוגו של החייב (מי שמבקש את ההלוואה, האשראי וכו').
  • הערב הוא שותף של החייב בשותפות רשומה.
 • למידע נוסף על הכללים, ההגנות והזכויות של ערב רגיל, ראו הגדרת ערב רגיל.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • ככלל, החייב (מי שהערב חתם עבורו על הערבות) והערב ה"רגיל" אחראים יחדיו על קיום ההתחייבויות כלפי הנושה.
 • עם זאת, נושה לא יכול לדרוש מערב לקיים את התחייבויות החייב ולממש את הערבות לפני שפנה קודם לכן לחייב ודרש כי יעמוד בהתחייבויותיו.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים, הנושה כן יכול לפנות ישירות לערב מבלי לפנות קודם לכן לחייב:
  • הערב ויתר על הדרישה מן החייב.
  • ניתן לחייב צו כינוס/צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או צו פירוק.
  • החייב מת או נמצא מחוץ לישראל או שפנייה אליו בדרישה לקיום החיוב כרוכה בקשיים מיוחדים.

שלבי ההליך

ערב החתום על שטר-חוב או ערבות לשיקים

 • נושה רשאי לפנות להוצאה לפועל ולנקוט הליכים נגד ערב "רגיל", במקרים הבאים:
  • הערב חתום על שטר חוב.
  • הערב התחייב בכתב, בחתימתו ובאופן מפורש לערוב לשיקים מסוימים שנמסרו לנושה על-ידי החייב (אם במסמך נפרד ואם על גבי השיק המסוים).
 • למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל.

ערב החתום על חוזה ערבות או מסמך התחייבות אחר

 • במקרה של ערב שנתן ערבות במסגרת חוזה ערבות או מסמך התחייבות אחר (שאינו שטר-חוב או ערבות לשיק), על הנושה לפנות לבית-משפט ולהגיש תביעה נגד הערב.
 • את התביעה יש להגיש לאחד מבתי-המשפט הבאים, בהתאם לסכום התביעה (סמכות עניינית):
  • בית-משפט השלום- כאשר סכום התביעה הוא עד 2.5 מיליון ₪. לפרטי בתי-משפט השלום, ראו באתר הרשות השופטת.
  • בית-המשפט המחוזי- כאשר סכום התביעה הוא מעל 2.5 מיליון ₪. לפרטי בתי-המשפט המחוזיים, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אם לא נקבע במסגרת חוזה הערבות מקום שיפוט ספציפי, יש להגיש את התביעה לבית-המשפט המתאים (לפי סכום התביעה כפי שמפורט למעלה) הממוקם במחוז שבו נמצא אחד מאלו:
  • מקום מגוריו של הערב או מקום עסקיו.
  • המקום שבו ניתנה הערבות.
שימו לב
מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר לפני נקיטת הליכים משפטיים או אחרים.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים