עָרֵב הוא מי שהתחייב לקיים בעצמו את התחייבויותיו הכלכליות של גורם אחר (חייב) כלפי גורם שלישי (נושה)
החוק מבחין בין שלושה סוגים של עָרֵבים והמידע בדף זה עוסק בערב "מוגן", הזכאי להגנות וזכויות ייחודיות ומורחבות מעבר לאלו של ערב "רגיל" ו-ערב "יחיד"
ערב מוגן הוא, בין השאר, אדם שחתם על ערבות לנושה שהוא בנק או חברה למתן הלוואות חוץ בנקאיות וסכום ומהות הערבות מוגבלים בחוק
למידע על האופן שבו נושה יכול לממש ערבות שניתנה על-ידי ערב מוגן ראו כאן
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

אדם שמתחייב מראש ובתנאים מסוימים לקיים בעצמו את התחייבויותיו של אדם אחר (החייב) למעשה חותם על "ערבות אישית/ערבות צד ג'" ומכונה "עָרֵב".

 • ישנם מספר סוגי עָרֵבים, אשר סיווגם ומאפייניהם נקבעים, בין השאר, בהתאם לחיוב בגינו ניתנת הערבות ובהתאם לזהות הנושה (כגון: תאגיד בנקאי, אדם פרטי, חברה).
 • בהתאם לסיווג הערב נקבעות ההגנות והזכויות להן הוא זכאי וכן נקבעות החובות המוטלות על הנושה בקשר לערבות שקיבל.
 • המידע בדף זה עוסק בערב "מוגן", הזכאי להגנות וזכויות ייחודיות ומורחבות מעבר לאלו להן זכאי ערב המוגדר ערב "רגיל" ו-ערב "יחיד".
טיפ
ערבות היא מנגנון משפטי-כלכלי שמטרתו העיקרית היא להגן על הנושה (כגון: בנק, ספק, משכיר דירה, אדם פרטי) ולהבטיח כי יקבל את המגיע לו מהחייב (כגון: לקוח, בעל עסק, שוכר דירה, אדם פרטי) כפי שהוסכם ביניהם, ככלל, במסגרת חוזה כתוב.

מיהו ערב מוגן?

 • ערב מוגן הוא מי שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. הוא אדם פרטי (לא תאגיד).
  2. הוא לא מוגדר כ"בעל עניין" בתאגיד (במקרה שבו התאגיד מבקש הלוואה, אשראי וכו').
  3. הוא לא בן-זוגו של החייב (מי שמבקש את ההלוואה, האשראי וכו').
  4. הוא לא שותפו של החייב בשותפות רשומה.
  5. עיסוקו (לאו דווקא העיקרי) של הנושה שעבורו נחתמת הערבות הוא מתן הלוואות או אשראי (כגון בנקים וחברות למתן הלוואות חוץ-בנקאיות).
  6. בחוזה הערבות בין הערב לנושה:
  • נקוב סכום שאינו עולה על 89,311.66 ₪ (הסכום צמוד למדד ומתעדכן פעמיים בשנה).
  או
  • נקוב סכום שאינו עולה על 744,263.82 ₪ בתנאי שהחיוב בגינו נחתמת הערבות נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת לחייב, ילדיו הבגירים או הוריו (הסכום צמוד למדד ומתעדכן פעמיים בשנה).
שימו לב

זכויות והגנות הערב המוגן

 • ערב מוגן זכאי, בין השאר, להגנות ולזכויות הבאות:
  • הערבות חייבת להיות לסכום ספציפי (ותוספות כגון: הפרשי הצמדה, ריביות והוצאות שנקבעו בבית-משפט או הוצאה לפועל) אשר חייב להיות מצוין בחוזה הערבות שבין הערב לנושה.
  • לא ניתן לדרוש ממנו לשלם יותר או להתחייב מעבר למה שהחייב עצמו התחייב כלפי הנושה בהסכם ביניהם.
  • בחתימה על ערבות בסכום מוגבל, הערב יהיה חייב רק עד גובה הסכום המוגבל ולא מעבר לכך.
  • הערב רשאי לפנות לנושה בכל טענה הקשורה לחיוב בגינו נחתמה הערבות, באותו האופן שהחייב רשאי לעשות זאת.
  • אם הנושה גרם לכך שלא יהיה ניתן לעמוד בתנאי החיוב, הערב יהיה פטור מערבותו.
  • אם התיישנה תביעה נגד החייב, מתיישנת גם התביעה נגד הערב (אלא אם התיישנה עוד קודם לכן).
  • אם החיוב בגינו ניתנה הערבות הוקטן (בהסכם שבין החייב לנושה או ויתור של הנושה), תותאם אחריותו והתחייבותו של הערב לחיוב המעודכן אחרי ההקטנה.
  • אם החיוב בגינו ניתנה הערבות הוגדל (בהסכם שבין החייב לנושה), לא תותאם אחריותו והתחייבותו של הערב להגדלה והוא ימשיך להיות ערב לחיוב לפני ההגדלה.
  • אם חלו בחיוב בגינו ניתנה הערבות שינויים אחרים (בהסכם שבין החייב לנושה), תותאם אחריותו והתחייבותו של הערב לשינוי, אך במקרה כזה הערב רשאי לבחור אם:
   • להמשיך למלא את ערבותו ללא שינוי, אם ניתן לעשות כן.
   • לבטל את ערבותו אם מדובר בשינוי יסודי הפוגע בזכויותיו.

חובות הנושה כלפי הערב המוגן

 • לגלות לערב, בין היתר, את כל המידע והפרטים הבאים, לפני החתימה על חוזה הערבות:
  1. הסכום הנקוב בחוזה שבין הנושה לבין החייב (קרן ההלוואה).
  2. תקופת החיוב, סכומי הפרעון של הקרן ושל הריבית וכן מועדי הפרעון.
  3. אם מדובר בהלוואה בריבית משתנה- שיעור הריבית בעת החתימה על החוזה.
  4. האם הקרן או הריבית צמודות ובסיס ההצמדה.
  5. האם הערב מוגדר כערב "יחיד" או ערב מוגן.
  6. מספר העָרֵבים (אם יש יותר מאחד) וחלקו היחסי של הערב מתוך החיוב.
  7. האם הערב חותם ערבות לחיוב קיים או לחיוב המחליף חיוב קיים.
  8. שיעור הריבית בשל איחור בפרעון/החזר ההלוואה וכן כל תשלום שיחוייב בו החייב אם לא יעמוד בהתחייבויותיו.
  9. כל תוספת אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים.
 • ליידע את הערב במקרה שבו החייב לא מקיים את התחייבויותיו וכן ליידע את הערב על כוונתו להעמיד את החיוב לפירעון מוקדם (תשלום כל סכום ההלוואה בפעם אחת ולא בתשלומים).
 • למסור לערב העתק מחוזה הערבות ולתת לו הזדמנות סבירה לעיין בו לפני החתימה. בנוסף, עליו למסור לערב העתק חתום של החוזה לאחר החתימה.
 • למסור לערב, לפי בקשתו, העתק מהחוזה שבין הנושה לחייב.

מתי נושה יכול לפנות לערב מוגן ולדרוש ממנו לקיים את החיוב (מימוש הערבות)?

 • נושה יוכל לדרוש מערב מוגן לקיים את החיוב בגינו ניתנה הערבות ולנקוט הליכים נגדו, רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הוגשה על-ידי הנושה תביעה נגד החייב בדרישה לתשלום החוב ועמידה בתנאי החוזה ביניהם.
  2. ניתן פסק-דין נגד החייב בתביעה שהוגשה על-ידי הנושה.
  3. הנושה פתח בהליכי הוצאה לפועל והליכים לגביית החוב, כפי שנפסק בפסק הדין.
  4. הנושה קיבל אישור מראש ההוצאה לפועל כי ננקטו כל הליכי ההוצאה לפועל האפשריים (כולל, בין השאר, הליכים למימוש משכנתא על דירת מגורים).
 • במקרים הבאים, הנושה יוכל לדרוש מערב מוגן לקיים את החיוב ולנקוט הליכים נגדו, גם אם לא מתקיימים התנאים:
  • החייב נפטר, הוכרז פסול-דין או עזב את הארץ לצמיתות.
  • ניתן נגד החייב (אדם פרטי או תאגיד) צו כינוס/צו פתיחת הליכי חדלות פירעון או צו פירוק.
 • נושה שנקט הליכים נגד חייב נדרש למסור הודעה על כך לערב המוגן והערב יהיה רשאי להצטרף להליך.
 • למידע נוסף על אופן מימוש ערבות שניתנה על-ידי ערב מוגן ראו מימוש ערבות שניתנה על ידי ערב מוגן.
שימו לב
אם מומשה הערבות והערב קיים את התחייבויותיו של החייב (כולן או חלקן), הוא יהיה רשאי לפנות לחייב ולדרוש ממנו את מה ששילם, בתוספת הוצאות סבירות וריבית (הוראה זו לא חלה במקרה של ערבות שניתנת ללא הסכמת החייב).

אי-עמידת הנושה בחובותיו והפרת זכויות הערב

 • מעבר לחובות המוטלות על הנושה בחוק הערבות, חלות עליו כתאגיד בנקאי גם חובת תום לב, חובת זהירות וחובת נאמנות מוגברת, כדי להבטיח הגנה נאותה לערב.
 • על הנושה לגלות לערב, בין היתר, כל פרט לגבי תוכנו, תנאיו ומחירו של שירות או פעולה כלשהם הקשורים בערבות וכן את הסיכונים הכרוכים בכך.
 • הפרה של חובות אלו מצד הנושה או פגיעה בזכויות הערב יכולה, בתנאים מסוימים, להביא לכך שהערב יהיה פטור מערבותו (כולה או חלקה).
 • כמו כן, ערב שנפגעו זכויותיו או נגרם לו נזק עקב אי-מילוי חובותיו של הנושה, יוכל להגיש תביעה נגדו.

חשוב לדעת

 • לא ניתן בחוזה הערבות להתנות או לשנות את מאפייני הערבות, החובות של הנושה וההגנות להן זכאי ערב מוגן, כל עוד ההתניה או השינוי הן לא לטובתו של הערב המוגן.
 • ככלל, אדם החותם על מסמך מבלי לדעת את תוכנו, לא יוכל לטעון בעתיד כי לא קרא את המסמך, לא ידע על מה חתם ולא ידע למה התחייב ונקודת המוצא היא שחתימה של אדם על מסמך, מאשרת את הסכמתו לכתוב בו.
 • התחייבות הערב במסגרת הערבות כוללת גם תשלום ריבית, הוצאות ונזק שהחייב התחייב לשאת בהם, אלא אם הנושה והערב החליטו אחרת בחוזה ביניהם.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים