כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע
במקרים דחופים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמת המטופל או האפוטרופוס שלו
בבתי החולים קיימים נהלים למינוי זמני של אפוטרופוס ולהענקת טיפול רפואי ללא מינוי אפוטרופוס, שנועדו למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר
למידע נוסף ראו בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר באתר הרשות השופטת

לפי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).

 • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י מיופה כוח שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י אפוטרופוס לגוף המטופל שממנה בית המשפט.

הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטורפסות

 • ייפוי כוח:
 • אפוטרופוס:
  • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי ויש צורך בהסכמה מדעת, אך המטופל אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע.
  • המטופל אינו יכול למנות אפוטרופוס לעצמו. בית המשפט הוא הקובע כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוא הממנה לו אפוטרופוס.
 • ההחלטה שהמטופל צריך אפוטרופוס עשויה להתקבל במקרים הבאים:
  • כאשר מתעורר ספק אצל המטפל לגבי התובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.
  • כאשר המטופל אינו יכול לתת הסכמה מדעת עקב אחד או יותר ממצבים אלה:
   • מחלת נפש
   • מצב דמנטי
   • ליקוי שכלי
   • מצב פיזי או נפשי אחר המונע מתן הסכמה

מי ממונה כאפוטרופוס

 • לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
  • כל אדם (אחד או יותר) כולל בן זוג של האדם שממונה לו האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
  • תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכו׳ - לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי.
  • האפוטרופוס הכללי - האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים שממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
  • ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה שממונה כאפוטרופוס למי שזקוקים לכך בגלל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף שמטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

הגשת בקשה למינוי

מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת אשפוז ממושך

 • במקרה שמטופל זקוק לטיפול רפואי שגרתי (לא במצב חירום ולא במקרה דחוף), לסידור מוסדי או לטיפול בכל עניין אחר ומצבו הגופני/נפשי לא מאפשר לו לבצע פעולות אלה או להסכים לביצוען, על הגורם המטפל במסגרת המוסד לאשפוז ממושך לקבל הסכמה לאשפוז או לטיפול מגורם מוסמך.
 • אם אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס, על הגורם המטפל במוסד להתחיל בהליך למינוי אפוטרופוס.
 • האחראי והמתאם בין הגורמים המטפלים בהליך המינוי, לרבות ריכוז כל המסמכים, הוא העובד הסוציאלי במוסד או בלשכת הבריאות. כאשר המטופל מאושפז במוסד - מנהל המוסד אחראי לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
 • המסמכים הנדרשים בהליך המינוי במקרה זה, זהים לאלה המפורטים בהליך מינוי אפוטרופוס.
 • הבקשה דורשת צירוף חוות דעת רפואית ע"י רופא המומחה בתחום הרלוונטי למחלתו של המטופל, הגורמת למצב המצריך מינוי אפוטרופוס.
 • הרופא המומחה צריך להיות רופא המכיר את המטופל ומטפל בו לאורך זמן.
 • לטפסים ולמסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס במקרים דחופים

 • במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך בביצוע פעולה רפואית דחופה, ניתן לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי המוצע.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה למינוי אפוטרופוס - התערבות רפואית דחופה.
 • יש למלא את טופס הבקשה, לחתום על תצהיר ולאמת אותו אצל עורך דין.
 • לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  • חוות דעת רפואית לעניין הצורך בטיפול רפואי דחוף, שתיערך על-ידי רופא ותכלול, בין היתר, הסבר על מהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכונים והסיכויים בביצוע או באי ביצוע הטיפול, מידת הדחיפות בביצוע הטיפול, המלצה על הצורך במינוי אפוטרופוס ותקופת המינוי הנדרשת.
  • אם מדובר במקרים דחופים אחרים כגון טיפול כספי דחוף או החלפת מיקום לאדם שזקוק אפוטרופוס יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים שמפרטים את דחיפות הבקשה.
  • תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (ראו בהמשך לטופס הבקשה).
  • כתבי הסכמה חתומים על ידי בני משפחה מקרבה ראשונה (ראו בהמשך לטופס הבקשה).
  • דו"ח סוציאלי.
 • יש להגיש את הבקשה בשני עותקים למזכירות בית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום הימצאו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס כמקבל החלטות זמני

 • במקרים רפואיים דחופים, רופא מומחה שמטפל במטופל שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת, אין לו אפוטרופוס, ואין לו מיופה כוח, רשאי ליזום מינוי של מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.
 • אם המטופל הפקיד מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, אך טרם מונה לו אפוטרופוס, ימונה האדם שהמטופל הזכיר במסמך ההנחיות המקדימות כמקבל החלטות זמני עבורו.
 • מקבל ההחלטות הזמני רשאי לתת בשם המטופל הסכמה מדעת לטיפול הדחוף שבעקבותיו מונה מקבל ההחלטות הזמני ולכל טיפול רפואי אחר שהמטופל זקוק לו, לקבל החלטות בענייני המטופל הרפואיים, ולקבל כל מידע רפואי לגבי המטופל שדרוש לו על מנת לקבל החלטות בעניינים הרפואיים.
 • למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.

חשוב לדעת

 • רופא שמטפל בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית במטופל שלא מסוגל לתת הסכמה מדעת, אין לו אפוטרופוס, ואין לו מיופה כוח, רשאי ליזום מינוי של אדם מבני משפחת המטופל כמקבל החלטות זמני. למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים
 • חוק זכויות החולה קובע כי במקרים מסוימים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוסו (לדוגמה, במקרה של שבר בעצם הירך). למידע נוסף ראו הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
 • בבתי החולים קיימים נהלים למינוי אפוטרופוס זמני וכן הליכים של אישור פעולה דחופה ללא מינוי אפוטרופוס. הליכים אלה קצרים יותר ומיועדים לאותם מקרים שבהם נדרשת התערבות רפואית מהירה. מומלץ להיוועץ בשירות הסוציאלי של בית החולים באשר לנהלים ולאפשרויות לביצוע טיפול רפואי כאשר לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.