רופא שמטפל בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית במטופל שלא מסוגל לתת הסכמה מדעת רשאי ליזום מינוי של אדם מבני משפחת המטופל כמקבל החלטות זמני
מקבל החלטות זמני ימונה רק לטיפול רפואי דחוף וטיפולים שנלווים לו במטופל שלא מסוגל לתת הסכמה מדעת, אין לו אפוטרופוס ואין לו מיופה כוח
מקבל ההחלטות הזמני ימונה לפי סדר קדימויות במשפחה, אך בני המשפחה רשאים להסכים למנות אחד מהם כמקבל החלטות זמני שלא לפי הסדר שנקבע בחוק
למידע רשמי ראו באתר האפוטרופוס הכללי


מקבל ההחלטות הזמני הוא לרוב בן משפחה של המטופל שממונה באמצעות מנגנון מינוי מהיר בבתי חולים ציבוריים או במרפאות ציבוריות בישראל לצורך קבלת החלטות בענייניו הרפואיים הדחופים של המטופל בבית חולים או במרפאה.

שימו לב
חוק זכויות החולה קובע שמטפל חייב לקבל את הסכמתו החופשית והמודעת של המטופל לכל טיפול רפואי. למידע נוסף ראו: הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

מי זכאי?

 • כל מטופל מעל גיל 18 בבתי חולים ציבוריים או במרפאות ציבוריות בישראל שזקוק לטיפול רפואי דחוף ואינו מסוגל לתת הסכמה מדעת.

תהליך מימוש הזכות

 • רופא מומחה שמטפל במטופל וסבור שהמטופל זקוק לטיפול רפואי דחוף (למעט אשפוז פסיכיאטרי) ושהוא אינו מסוגל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, רשאי לפנות לעובד סוציאלי שתפקידו הוא מינוי מקבלי החלטות זמניים בבית החולים, ולבקש ממנו אישור למנות למטופל מקבל החלטות זמני.
 • העובד הסוציאלי ימנה מקבל החלטות זמני רק אם התקיימו כל אלה:
  1. הרופא המומחה הציג בפניו חוות דעת לפיה המטופל זקוק לטיפול רפואי דחוף ואינו מסוגל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
  2. למטופל אין אפוטרופוס, והוא לא הפקיד ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.
  3. על העובד הסוציאלי להתרשם שהאדם שימונה למקבל החלטות זמני יפעל לטובת המטופל ולא לטובתו האישית, ולפי העקרונות ודרכי הפעולה, תהליך קבלת ההחלטות, ושמירת התיעוד כפי שהאפוטרופוס מחויב להם.
  4. על העובד הסוציאלי להתרשם שהאדם שימונה למקבל החלטות זמני יקבל את האחריות שחלה על האפוטרופוס לעניינים רפואיים.
  5. העובד הסוציאלי יוודא שהמטופל לא התנגד למינוי אותו אדם כמקבל החלטות זמני בשבילו.
  6. האדם שאמור להתמנות כמקבל החלטות זמני ימסור לעובד הסוציאלי את הסכמתו בכתב למינוי, הצהרה לפיה הוא עונה על התנאים למינוי, והצהרה שאין הסכמות למינוי מקבלי החלטות זמניים נוספים.

מתן אישור למקבל החלטות זמני

 • לאחר מילוי כל התנאים לכך, ייתן העובד הסוציאלי אישור בכתב למקבל ההחלטות הזמני.
 • האישור יהיה תקף למשך 6 חודשים החל מיום מתן האישור על ידי העובד הסוציאלי.
שימו לב
אם בני המשפחה הסכימו ביניהם למנות מקבלי החלטות זמניים נוספים אז האדם שבקשר עם העובד הסוציאלי ושאמור להתמנות כמקבל החלטות זמני חייב לציין את שמותיהם ואת הדרך המוסכמת לקבלת ההחלטות. למידע נוסף ראו בהמשך.

אופן קביעת מקבל ההחלטות הזמני

מטופל שהפקיד ייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות שטרם נכנסו לתוקף

 • אם המטופל הפקיד ייפוי כוח מתמשך שטרם נכנס לתוקף - העובד הסוציאלי ימנה את האדם שנקבע בייפוי הכוח המתמשך כמקבל החלטות זמני.
 • אם המטופל פירט במסמך הנחיות מקדימות את זהות האדם שהוא מבקש שימנה כאפוטרופוס - העובד הסוציאלי ימנה את האדם שנקבע במסמך ההנחיות המקדימות כמקבל החלטות זמני.

הסכמת בני משפחת המטופל למינוי אדם מביניהם כמקבל החלטות זמני

 • למרות סדר הקדימויות שנקבע בחוק, בני משפחת המטופל יכולים לסטות מסדר הקדימויות במשפחה ולהסכים למנות אחד מהם כמקבל החלטות זמני למטופל.
 • סדר הקדימויות במשפחה שנקבע בחוק הוא: בן/בת זוג, ילדים, הורים, אחים/אחיות.
 • כדי שהסכמת בני המשפחה למינוי אחד מהם כמקבל החלטות זמני תיכנס לתוקף, על בני המשפחה הקודמים לו בסדר הקדימויות ובני המשפחה באותה דרגה להסכים למינוי.
דוגמה
 • למטופל שמאושפז בבית החולים ולא יכול לתת הסכמה מדעת יש בת זוג, בן, בת, ו-4 אחים.
 • בני המשפחה הסכימו ביניהם שהבת תהיה מקבלת ההחלטות הזמנית.
 • בסדר הקדימויות נקבע שבת הזוג קודמת לילדים, ובאותו מדרג יש, בנוסף לבת של המטופל גם בן. לכן יש צורך לקבל את הסכמת בת הזוג והבן למינויה של הבת.
 • בני המשפחה יכולים להסכים ביניהם למנות שניים או יותר כמקבלי החלטות זמניים.
 • אם בני המשפחה הסכימו ששניים או יותר ימונו כמקבלי החלטות זמניים, עליהם להסכים גם אם ההחלטות יתקבלו ביחד או לחוד.
 • על בני המשפחה למסור את ההסכמות ביניהם לעובד הסוציאלי.

סדר הקדימויות במשפחה למינוי מקבל החלטות זמני

 • מינוי אחד מבני המשפחה כמקבל החלטות זמני למטופל יהיה לפי סדר הקדימויות הבא:
  1. בן או בת הזוג
  2. ילד/ה
  3. הורים
  4. אח/אחות
 • במקרים הבאים, ימונה בן המשפחה שבא אחרי בן המשפחה שקודם לו בסדר הקדימויות כמקבל החלטות זמני, על אף שבן המשפחה שקודם לו נמצא בחיים:
  • אם לא היה אפשרי לאתר במאמץ סביר את בן המשפחה הקודם בסדר הקדימויות.
  • אם בן המשפחה הקודם בסדר הקדימויות לא יכול להבין את ענייניו הרפואיים של המטופל.
  • אם בן המשפחה הקודם בסדר הקדימויות לא מעוניין להיות מקבל החלטות זמני למטופל, ואין בן משפחה מתאים ומעוניין באותה דרגה.
דוגמה
 • למטופלת שמאושפזת בבית החולים ואינה יכולה לתת הסכמה מדעת יש שני הורים ואחות.
 • שני ההורים של המטופלת אינם מעוניינים להיות מקבלי החלטות זמניים עבורה.
 • למרות שהורי המטופלת קודמים לאחותה בסדר הקדימויות, יינתן אישור מקבלת החלטות זמנית לאחותה כיוון שההורים אינם מעוניינים בכך.
 • אם למטופל יש מספר ילדים, זוג הורים, או מספר אחים/אחיות, ולפי סדר הקדימויות יש לתת אישור מקבל החלטות זמני לאחד מהם, אז הם רשאים:
  • להסכים ביניהם, באותה דרגת סדר (הילדים, ההורים או האחים), שאחד מהם ימונה כמקבל החלטות זמני למטופל.
  • להסכים ביניהם, באותה דרגת סדר (הילדים, ההורים או האחים), ששניים או יותר מביניהם ימונו כמקבלי החלטות זמניים למטופל.
   • אם הסכימו ביניהם, באותה דרגת סדר (הילדים, ההורים או האחים), ששניים או יותר מביניהם ימונו כמקבלי החלטות זמניים למטופל, עליהם להסכים גם אם ההחלטות יתקבלו ביחד או לחוד.
 • אם הסכימו ביניהם, באותה דרגת סדר (הילדים, ההורים או האחים), לגבי זהות מקבל ההחלטות הזמני ואופן קבלת ההחלטות, עליהם להודיע על כך לעובד הסוציאלי.
דוגמה
 • למטופלת שמאושפזת בבית החולים ואינה יכולה לתת הסכמה מדעת אין בן זוג או הורים בחיים.
 • למטופלת יש 3 בנים ובת.
 • הילדים הסכימו ביניהם שכולם ימונו כמקבלי החלטות זמניים עבור המטופלת.
 • כיוון שכולם הסכימו שימונו שניים או יותר כמקבלי החלטות זמניים, על הילדים להסכים ביניהם אם לקבל את ההחלטות ביחד או לחוד.

הפעולות שמקבל ההחלטות הזמני רשאי לבצע

 • מקבל ההחלטות הזמני רשאי לבצע את הפעולות הבאות:
  • לתת בשם המטופל הסכמה מדעת לטיפול הדחוף שבעקבותיו מונה מקבל ההחלטות הזמני.
  • לתת בשם המטופל הסכמה מדעת לכל טיפול רפואי אחר שהמטופל זקוק לו.
  • לקבל החלטות בענייני המטופל הרפואיים.
  • לקבל כל מידע רפואי לגבי המטופל שדרוש לו על מנת לקבל החלטות בעניינים הרפואיים.

תיעוד המידע ברשומה הרפואית

 • העובד הסוציאלי יתעד ברשומה הרפואית של המטופל את:
  • האישור למקבל ההחלטות הזמני.
  • המסמכים שלפיהם הוא נתן את האישור.
  • הודעות והחלטות לגבי מינוי אפוטרופוס וכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.
  • הודעות לגבי פנייה לערכאה שיפוטית בנוגע לטיפול רפואי.
  • משך הזמן עד שניתן אישור מקבל החלטות זמני.
  • השהיית או פקיעת אישור מקבל החלטות זמני בגלל בקשות או הודעות שהוגשו.

בקשה למינוי אדם אחר כאפוטרופוס לעניינים הרפואיים

 • אם המטופל, בני המשפחה או היועץ המשפטי לממשלה הודיעו לעובד הסוציאלי שהם מתכוונים להגיש בקשה למינוי אדם אחר כאפוטרופוס לענייניו הרפואיים של המטופל, העובד הסוציאלי יפעל באופן הבא:
  • אם הוא טרם נתן אישור למקבל החלטות זמני - ייתן את האישור רק 24 שעות אחרי שהודיעו לו על הכוונה להגיש את הבקשה.
  • אם הוא נתן אישור למקבל החלטות זמני - ישהה את תוקף האישור למשך 24 שעות מהמועד שהודיעו לו על הכוונה להגיש את הבקשה.
 • אם הוגשה בקשה למינוי אדם אחר לאפוטרופוס לענייניו הרפואיים של המטופל, והמטפל, העובד הסוציאלי, או מקבל ההחלטות הזמני ידעו על כך, העובד הסוציאלי יפעל באופן הבא:
  • אם הוא טרם נתן אישור למקבל החלטות זמני - לא ייתן אישור למקבל החלטות זמני.
  • אם הוא נתן אישור למקבל החלטות זמני - תוקף האישור יפקע.
 • אם מונה למטופל אפוטרופוס לעניינים רפואיים על ידי ערכאה שיפוטית או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך, לאחר שניתן אישור למקבל החלטות זמני - תוקף האישור יפקע ולא תיעשה כל פעולה על פיו מהמועד שבו המטפל או מקבל ההחלטות הזמני ידעו על כך.

פנייה לערכאה המוסמכת לגבי טיפול רפואי

 • אם העובד הסוציאלי נתן אישור למקבל החלטות זמני, ולאחר מכן הודיעו המטופל, בני המשפחה או היועץ המשפטי לממשלה על כוונתם לפנות לערכאה מוסמכת לגבי הטיפול הרפואי למטופל - המטפל לא יקבל את הסכמת מקבל ההחלטות הזמני לגבי אותו טיפול למשך 24 שעות מהמועד שנמסרה לו ההודעה.
 • אם הוגשה הבקשה לערכאה המוסמכת - המטפל, העובד הסוציאלי, ומקבל ההחלטות הזמני יפעלו לפי ההוראות של הערכאה המוסמכת.

חשוב לדעת


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים