הקדמה:

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס
בהנחיות ניתן לפרט מי האפוטרופוס המבוקש ואת רצון האדם לגבי החלטות ופעולות עתידיות
כדי שההנחיות יהיו בתוקף, יש להפקיד אותן אצל האפוטרופוס הכללי
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס.

 • בהנחיות המקדימות ניתן לפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהאדם מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס.
 • כמו כן, ניתן לתת הנחיות מקדימות שבהן יפרט האדם את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.
  • ניתן לתת הנחיות גם אם לא פורט שמו של האפוטרופוס המבוקש.
 • אם אדם נתן הנחיות מקדימות ובמועד מאוחר לכך בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צויין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.
 • בית המשפט רשאי שלא לפעול בהתאם להנחיות המקדימות אם הוא חושב שמינוי האדם שצויין כאפוטרופוס או קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם שנתן את ההנחיות המקדימות.
טיפ
אדם יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, גם באמצעות מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח שיקבל החלטות עבורו (כחלופה לאפוטרופסות).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם מעל גיל 18 שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן.

שלבי ההליך

 • ההנחיות המקדימות יירשמו על גבי טופס הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (טופס ב' בתקנות).
 • האדם המבקש לתת את הנחיות המקדימות, והאדם שהוא ביקש כי ימונה לו כאפוטרופוס יחתמו על הטופס בפני עורך דין.
 • עורך הדין שבפניו נחתמו ההנחיות יפקיד עותק מקורי אחד של המסמך אצל האפוטרופוס הכללי וישמור אצלו עותק מקורי נוסף.
 • הפקדת ההנחיות המקדימות היא תנאי מוקדם לכניסתן לתוקף.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107* דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: 073-392-5999 או 6763*

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​ האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • הדרכה לאפוטרופסים - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.