כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס
בהנחיות ניתן לפרט מי האפוטרופוס המבוקש ואת רצון האדם לגבי החלטות ופעולות עתידיות
כדי שההנחיות יהיו תקפות, יש להפקיד אותן אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים
למידע נוסף ראו באתר האפוטרופוס הכללי


"הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס" הוא מסמך משפטי המאפשר, ככלל, לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע על-ידי מי יטופלו ענייניו ובאיזה אופן, אם בעתיד בית-המשפט יחליט כי יש למנות לו אפוטרופוס.

שימו לב
 • עריכה וחתימה על מסמך הנחיות מקדימות מתאים, בין היתר, במקרה שבו אדם:
  • רוצה להשאיר הנחיות לאפוטרופוס, אם ימונה לו בעתיד.
  • רוצה שימונה לו כאפוטרופוס תאגיד אפוטרופסות (לדוגמא: אדם ערירי).
  • מעדיף כי בית-המשפט וגורמי הרווחה יהיו מעורבים ויבחנו את הצורך במינוי אפוטרופוס, זהותו וההנחיות שניתנו לו במסמך.
 • האדם יכול לתת הנחיות מקדימות בעניינים אישיים, רפואיים, רכושיים וכן לתת סמכות כללית או ספציפית לאפוטרופוס שימונה.
דוגמה
 • לקבוע כי מקום מגוריו בעתיד יהיה בבית שלו ולא במסגרת חוץ-ביתית.
 • לקבוע כי הוא מעוניין לקבל טיפול רפואי מסוים, על-ידי מטפל מסוים המועדף עליו.
 • לקבוע כי האפוטרופוס ישכיר או ימכור נכס שלו בתנאים מסוימים או ישקיע את כספיו בדרך מסוימת.
 • לקבוע כי לאפוטרופוס יהיה שיקול דעת בקבלת החלטות עתידיות בנושאים מסוימים או לקבוע את תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים מסוימים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן לערוך מסמך הנחיות מקדימות, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. על נותן ההנחיות המקדימות להיות מעל גיל 18.
  2. על האדם שאותו נותן ההנחיות מבקש למנות לתפקיד האפוטרופוס שלו, להיות מעל גיל 18.
  3. האדם אותו עורך המסמך מבקש למנות לאפוטרופוס צריך להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את מסמך ההנחיות ולחתום עליו.
  4. המסמך צריך להיערך על ידי עורך דין שעבר הכשרה מתאימה.

למי ואיך פונים

הפקדה ידנית

 • לאחר עריכת המסמך על-ידי עורך-הדין, נותן ההנחיות רשאי להפקיד אותו בעצמו במשרדי המחוז של האפוטרופוס הכללי, שבאיזור מגוריו הקבוע.
 • יש להגיע בשעות קבלת הקהל בצירוף תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון בתוקף) ומסמך ההנחיות המקדימות המקורי ולבקש להפקיד אותו.
שימו לב
 • עריכת המסמך בפני עורך-דין כרוכה בתשלום.
 • הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לזכאים שירות עריכת מסמך הנחיות מקדימות.
 • הפקדת המסמך והשירות שניתן על-ידי האפוטרופוס הכללי אינו כרוך בתשלום אגרה.

שלבי ההליך

 • האפוטרופוס הכללי יטפל בבקשת ההפקדה, רק לאחר קבלת מסמך ההנחיות המקדימות המקורי.
 • בסיום הטיפול, תישלח לעורך המסמך יחד עם העתק לעורך-הדין, הודעה בדואר האלקטרוני על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה.
 • ממועד הפקדת המסמך ועד שיינתן צו אפוטרופסות, האפוטרופוס הכללי ישלח לעורך ההנחיות "תזכורת" כל שלוש שנים, כדי לוודא שהוא אינו רוצה לשנות את ההנחיות בעקבות שינוי נסיבות או טעמים אחרים.

"כניסה לתוקף" של המסמך

 • מסמך ההנחיות המקדימות הוא מעין "מסמך על תנאי", כלומר, הוא ייכנס לתוקף בתנאי שיינתן צו אפוטרופסות לאדם שערך את המסמך (אם יינתן).
 • המסמך ייבחן על-ידי בית-המשפט והוא ייכנס לתוקף תהיה במועד שבו ימונה אפוטרופוס לנותן ההנחיות.

הודעה על ביטול או פקיעה של המסמך

 • מסמך ההנחיות המקדימות פוקע או מתבטל בכל אחד המקרים המנויים בחוק, כגון: מותו של עורך המסמך, רצונו של עורך המסמך, החלטת בית-המשפט או בית הדין השרעי.
 • את ההודעה על פקיעת או ביטול המסמך יש להגיש לאפוטרופוס הכללי, באחת הדרכים הבאות:

חשוב לדעת

 • נותן ההנחיות יכול לבקש כי ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופסים ולהנחות באיזה אופן הם יפעלו (במשותף או בנפרד ומה היקף הסמכויות והאחריות שיינתנו לכל אחד מהם).
 • בית-המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס יקבל שכר. כמו כן, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס.
 • ישנן אפשרויות משפטיות נוספות שמטרתן לסייע לאדם להיערך למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, כגון: מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח או מינוי תומך החלטות.
 • אדם עם מוגבלות זכאי להנגשת המידע ולהתאמות הנדרשות בעת עריכת מסמך ההנחיות המקדימות מול עורך-הדין, כגון: הסברים בלשון ברורה ומובנת, הקראת המסמך לאדם עם עיוורון וכו'.
 • אדם שערך מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, ובית המשפט טרם החליט שיש למנות לו אפוטרופוס, אך הוא נדרש לטיפול רפואי דחוף, ורופא שמטפל בו בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית קבע בחוות דעת שאותו אדם לא מסוגל לתת הסכמה מדעת, רשאי הרופא ליזום מינוי של האדם שנקבע במסמך ההנחיות המקדימות כמקבל החלטות זמני עבורו. למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים