הקדמה:

משתקם זכאי למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות הכוללת את יום המנוחה על פי דתו
אסור להעסיק משתקם בזמן המנוחה השבועית שלו
ראו זכויות אדם עם מוגבלות המועסק כמשתקם באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםסעיף 3(ה) לתוספת השניה לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קובע כי משתקם זכאי למנוחה שבועית בת 36 שעות הכוללת גם את יום המנוחה הנהוג על פי דתו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.