יש לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי, כך שכל שעת עבודה מעבר לתקן יום עבודה תיחשב כשעה נוספת
לאחר מכן ייבדקו מספר שעות העבודה השבועיות הרגילות (שאינן שעות נוספות יומיות), ואם מספר שעות זה עלה על תקן שעות העבודה השבועיות, ייחשבו השעות שמעבר לתקן זה כשעות נוספות ברמה השבועית

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 188/06
תאריך:28.11.2010
קישור:פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובד (המערער) עבד אצל החברה (המשיבה) החל מחודש ספטמבר 1992 עד לפיטוריו בחודש יולי 1999.
 • העובד עבד 10 שעות בימים א'-ה' ו -8 שעות ביום ו'.
 • בתקופת עבודתו של העובד בחברה, שבוע העבודה היה בן 43 שעות שבועיות (החל מיום 01.04.2018 קוצר שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות)
 • הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה כיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות המגיע לעובד.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה פסק שבימים א'-ה' יש לחשב את גמול השעות הנוספות על בסיס יומי, כאשר אל שעות העבודה ביום השישי בשבוע יש להתייחס כאל שעות נוספות רק אם השלים את מכסת השעות השבועיות הרגילות, שאינן שעות נוספות (43 שעות שעות, נכון למועד פסק הדין).

אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור הימים א'-ה' (בהם עבד 10 שעות)

 • במקרה זה תקן יום העבודה בימים א'-ה' עמד על 8 שעות עבודה ביום, ועל כן זכאי העובד עבור כל יום עבודה בימים אלה ל-2 שעות נוספות בתעריף של 125%.
 • הגמול בעד עבודה בשעות נוספות בימים א'-ה' מגיע לעובד גם אם לא עבד באחד מימי השבוע, שכן הגמול מחושב על בסיס יומי.
דוגמה
אם העובד עבד בימים א'-ד' 10 שעות ביום, ונעדר מהעבודה ביום ה', הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבו שעתיים בכל אחד מהימים א'-ד', למרות שלא עבד ביום ה', שכן בחישוב יומי של כל אחד מהימים הללו הוא עבר את מכסת השעות הרגילות (8 שעות).

אופן חישוב גמול השעות הנוספות עבור העבודה ביום שישי (בו עבד 8 שעות)

 • בחישוב יומי לא עבר העובד את מכסת השעות היומיות, אך שעות עבודתו ביום שישי כשהן מצטרפות לשעות עבודתו בשאר ימות השבוע עוברות את מכסת השעות השבועיות (43 שעות), והעובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור אותן שעות שמעבר למכסה שבועית זו.
 • במקרה זה העובד עבד בימים א'-ה' 40 שעות רגילות שאינן שעות נוספות (8 שעות רגילות בכל יוםX ‏ 5 ימים).
 • מכיוון שבתקופת עבודתו של העובד אצל החברה, תקן העבודה השבועי עמד על 43 שעות שבועיות, אזי בעד 3 שעות העבודה הראשונות ביום ו', זכאי העובד לשכר רגיל (שכן הן במסגרת 43 שעות שבועיות רגילות).
 • עבור 5 שעות העבודה הנוספות ביום שישי, שהן מעבר לתקן של 43 שעות שבועיות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות: שעתיים בתעריף של 125% ו-3 שעות אחרונות בתעריך של 150%.

חישוב מספר השעות השבועיות כאשר במהלך השבוע נעדר העובד בשל חג, מחלה או חופשה

 • בהתאם לצו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר,יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב השכר המגיע לעובד בעד עבודה ביום שישי. כלומר, אם חל חג באחד הימים בשבוע, והעובד עבד ביום ו' באותו שבוע, הוא יהיה זכאי לשכר בעד עבודה ביום ו', כאילו עבד באופן מלא במהלך השבוע.

משמעות

 • את גמול השעות הנוספות יש לחשב באופן הבא:
  • תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל לשעות התקן היומי. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי ייחשבו כשעות נוספות.
  • לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות היומיות) שעבד העובד במהלך השבוע. אם מספר השעות הרגילות עלה על תקן שעות העבודה השבועית (42 שעות החל מיום 01.04.2018, 43 שעות לפני כן), ייחשבו השעות שמעבר למכסה זו כשעות נוספות ברמה השבועית (גם אם בחישוב יומי הן לא נחשבות כשעות נוספות).
  • ראו דוגמאות לחישוב השעות הנוספות.
 • יום היעדרות המזכה בתשלום (מחלה, חופשה, חג) נחשב כיום עבודה בו העובד עבד, לצורך חישוב כמות שעות העבודה השבועיות והשעות הנוספות מעבר לתקן השבועי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.